آمار فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

امروز توسعه تجارت الکترونیکی برای سهیم شدن مردم عزیز کشورمان از درآمدهای کلان جهانی حاصل از این سبک تجارت و نهایتا رشد در آمد ملی از ضروری ترین امور روزمر’ به شمار می رود. لذا این موضوع مرا بر آن داشت تا وبلاگی در پرشین بلاگ نیز برای این منظور راه اندازی نمایم تا باشد که به حول و قوه الهی قدمی کوچک در این راه برداشته باشیم . . عیسی نجفی فروردین سال 1387

» قابل توجه دانشجویان درس مهندسی فناوری اطلاعات یک در نیمسال جاری اول 9596 :: شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٦
» قابل توجه دانشجویان درس پایاننامه در نیمسال اول 9596 دانشگاه مهندسی فناوریهای ن :: شنبه ٩ بهمن ۱۳٩٥
» تکالیف درس یکپارچه سازی کاربردهای سازمانی 18 اذرماه 1395 :: شنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٥
» مباحث درس اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات هیجدهم آذرماه 1395 :: شنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٥
» تکلیف شیوه ارائه ک شنبه 12 الی 14 درج عنوان ، مشخصات نویسنده،چکیده و کلیدواژگان :: جمعه ۱٩ آذر ۱۳٩٥
» تکلیف شیوه ارائه ک شنبه 10 الی 12 درج عنوان ، مشخصات نویسنده،چکیده و کلیدواژگان :: جمعه ۱٩ آذر ۱۳٩٥
» برنامه ارزشیابی دروس ارائه شده توسط اینجانب عیسی نجفی در دانشگاه مهندسی 9596-1 :: جمعه ۱٩ آذر ۱۳٩٥
» برنامه ارائه شفاهی دانشجویان درس روش تحقیق یا شیوه ارائه در نیمسال اول 9596 :: جمعه ٢۸ آبان ۱۳٩٥
» اطلاعیه های برنامه کلاسی هفتگی نیمسال اول 96-95 اینجانب عیسی نجفی :: شنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٥
» نشانی الکترونیکی تعیین شده برای ارتباط دانشجویان عزیز در نیمسال اول9596 :: شنبه ۳ مهر ۱۳٩٥
» نیمسال اول 96-95 درس یکپارچه سازی کاربردهای سازمانی دانشجویان مهندسی فاوا :: شنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٥
» درس سیستم خبره ویژه ورودیهای 91 و قبل از آن نیمسال اول 96-95 :: شنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٥
» نیمسال اول 96-95 درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی ساعت 14-12 :: شنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٥
» نیمسال اول 96-95 درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی ساعت 10-12 :: شنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٥
» نیمسال اول 96-95 درس اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات ITSP :: شنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٥
» برنامه هفتگی اینجانب عیسی نجفی در نیمسال اول 96-95 در گروه :: شنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٥
» لیست پروژه های رشته مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات مقطع کارشناسی تابستان 1395 :: سه‌شنبه ۸ تیر ۱۳٩٥
» قابل توجه دانشجویان درس مباحث ویژه فناوری اطلاعات نیمسال دوم 95-94 :: چهارشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٥
» قابل توجه دانشجویان درس مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات - IT :: پنجشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٥
» فرم نمونه پروپوزال پایاننامه کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات :: دوشنبه ٢ فروردین ۱۳٩٥
» راهنمایی پایاننامه های تحصیلی کارشناسی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات :: یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٤
» برنامه درسی ، درس مباحث نو در فناوری اطلاعات ، نیمسال دوم 95-94 :: یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٤
» برنامه درسی درس مهندسی فناوری اطلاعات دو - نیمسال دوم 96-94 :: یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٤
» برنامه درسی درس مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات در نیمسال دوم 95-94 :: یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٤
» برنامه درسی درس مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات - نیمسال دوم 95-94 :: یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٤
» پست الکترونیکی / دروس نیمسال دوم 95-94 / پل ارتباطی بنده و دانشجویان هر درس :: یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٤
» آغاز نیمسال تحصیلی دوم سال تحصیلی 95-94 :: یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٤
» راهنمایی ارسال فایل ارائه کتبی درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی یکشنبه- گروه دوم :: شنبه ۱٢ دی ۱۳٩٤
» راهنمایی ارسال فایل ارائه کتبی دانشجویان درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی-گروه 1 :: شنبه ۱٢ دی ۱۳٩٤
» قابل توجه دانشجویان درس سیستم های خبره نیمسال اول 95-94 :: دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤
» راهبری فناوری اطلاعات سازمانها با کاربرد COBIT :: دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤
» قابل توجه دانشجویان درس مهندسی نرم افزار دو نیمسال اول 95-94 گروه یک :: دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤
» قابل توجه دانشجویان درس مدیریت استراتژیک IT نیمسال اول 95-94 :: دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤
» قابل توجه دانشجویان درس تجارت الکترونیکی نیمسال اول 95-94 :: دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤
» قابل توجه دانشجویان درس شیوه ارائه مطالب علمی وفنی نیمسال اول 95-94 گروه دو :: دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤
» قابل توجه دانشجویان درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی نیمسال اول 95-94گروه یک :: دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤
» ایمیل های تعیین شده برای دریافت تکالیف دروس نیمسال اول 95-94 :: دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤
» برنامه درسی هفتگی اینجانب عیسی نجفی در نیمسال اول 1395-1394 :: دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤
» قابل توجه دانشجویان گرامی درس پروژه پایانی در تابستان 1394 :: جمعه ۱٩ تیر ۱۳٩٤
» نشانی پست الکترونیکی جهت دریافت تکالیف دروس نیمسال و گزارشات پیشرفت پایاننامه :: جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٤
» عناوین پروژه های کارشناسی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات نیمسال دوم 1393 :: یکشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۳
» قابل توجه دانشجویان درس مهندسی نرم افزار II نیمسال دوم 94-93 :: پنجشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۳
» قابل توجه دانشجویان درس مهندسی نرم افزار نیمسال دوم 94-93 شنبه ها :: پنجشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۳
» قابل توجه دانشجویان درس سیستم های خبره نیمسال دوم 94-93 :: پنجشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۳
» قابل توجه دانشجویان درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی نیمسال دوم 94-93گروه یکشنبه :: پنجشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۳
» قابل توجه دانشجویان درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی نیمسال دوم 94-93گروه شنبه :: پنجشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۳
» قابل توجه دانشجویان درس تجارت الکترونیکی در نیمسال دوم 94-93 دانشگاه مهندسی :: پنجشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۳
» چارت های برنامه درسی دانشجویان گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه :: پنجشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۳
» قابل توجه دانشجویان گرامی - نیمسال جاری در دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان :: جمعه ۱٩ دی ۱۳٩۳
» قابل توجه دانشجویان درس مهندسی نرم افزار دو - نمونه سوالات امتحانی :: پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۳
» آگاهی رسانی دانشجویان عزیز که در نیمسال جاری اول 94-93 با اینجانب درس دارند :: جمعه ۱٤ آذر ۱۳٩۳
» قابل توجه دانشجویان محترم که در نیمسال اول 94-93 با بنده درس کارآموزی دارند :: جمعه ۱٤ آذر ۱۳٩۳
» قابل توجه دانشجویان عزیز که در نیمسال اول 94-93 با بنده درس پروژه دارند :: جمعه ۱٤ آذر ۱۳٩۳
» برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات سازمانها :: جمعه ۱٤ آذر ۱۳٩۳
» U-commerce (تجارت همگانی) چیست و چه رابطه ای با E-Commerce دارد؟ :: پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۳
» قابل توجه دانشجویان درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی درنیمسال اول 1393 :: یکشنبه ٩ آذر ۱۳٩۳
» قابل توجه دانشجویان درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی درنیمسال اول 1393 :: شنبه ۸ آذر ۱۳٩۳
» قابل توجه دانشجویان درس مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات درنیمسال اول1393 :: شنبه ۸ آذر ۱۳٩۳
» قابل توجه دانشجویان درس اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فاوا درنیمسال اول 1393 :: شنبه ۸ آذر ۱۳٩۳
» قابل توجه دانشجویان درس مهندسی نرم افزار 2 در نیمسال اول 1393 :: شنبه ۸ آذر ۱۳٩۳
» روز خجسته و بزرگ عید غدیر بر همه دوستان مبارک باد :: دوشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩۳
» قابل توجه دانشجویان محترم درس مهندسی نرم افزار 2 :: شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۳
» قابل توجه دانشجویان محترم درس مهندسی نرم افزار 2 و مهندسی اینترنت :: سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩۳
» قابل توجه دانشجویان محترم درس مهندسی اینترنت (تکلیف درس مهندسی اینترنت ) :: سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩۳
» قابل توجه دانشجویان گرامی درس مهندسی نرم افزار دو :: سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩۳
» قابل توجه دانشجویان درس مهندسی نرم افزار 2 و مهندسی اینترنت :: یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۳
» نمونه سوالات درس مهندسی نرم افزارII دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان قسمت دو :: جمعه ٩ خرداد ۱۳٩۳
» نمونه سوالات درس مهندسی نرم افزارII دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان قسمت یک :: چهارشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۳
» نوروزتان مبارک :: جمعه ۱ فروردین ۱۳٩۳
» پول مجازی موسوم به بیت کوین (Bitcoin) هم آمد :: پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٢
» قدم در آینده فناوری اطلاعات با Cloud Storage :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٢
» ایجاد سامانه‌های انبارداری بزرگتر بجای فروشگاه‌های بزرگ رویکرد نوین تجارت آنلاین :: جمعه ۱۱ بهمن ۱۳٩٢
» اندر باب مجرمانه بودن یا مجرمانه نبودن استفاده از شبکه اجتماعی فیس بوک در ایران :: یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٢
» قدرت سازمان دهی مدنی در اینترنت :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٢
» قابل توجه دانشجویان درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنیVIII-نمونه سوالات امتحان :: جمعه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» قابل توجه دانشجویان درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی VII :: شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢
» قابل توجه دانشجویان درس شیوه ارائه مطالب علمی وفنی:مراحل آماده سازی ارائه VI :: شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢
» قابل توجه دانشجویان درس شیوه ارائه مطالب علمی وفنی:مراحل آماده سازی ارائه V :: شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢
» قابل توجه دانشجویان درس شیوه ارائه که موضوع ارائه خود را انتخاب نموده اند IV :: پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٢
» قابل توجه دانشجویان درس شیوه ارائه که موضوع ارائه خود را انتخاب نموده اند III :: جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢
» عناوین انتخاب شده توسط دانشجویان درس شیوه ارائه مطالب علمی - فنی I :: پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٢
» قابل توجه دانشجویان درس شیوه ارائه که موضوع ارائه خود را انتخاب نموده اند II :: دوشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٢
» دانشجویان عزیزی که این ترم با بنده درس دارند لطفا از طریق لینکهای زیر با ما در . :: یکشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٢
» قابل توجه دانشجویان درس مبانی فناوری اطلاعات :: یکشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٢
» قابل توجه دانشجویان درس امنیت اطلاعات در تجارت الکترونیکی :: پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٢
» قابل توجه دانشجویان درس تجارت الکترونیکی ( دانشجویان رشته مهندسی IT ) :: پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٢
» قابل توجه دانشجویان درس پروژه مهندسی فناوری اطلاعات :: پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٢
» قابل توجه دانشجویان عزیز درس استراتژیهای کسب و کار های الکترونیکی :: پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٢
» عناوین پیشنهادی برای دانشجویان درس شیوه ارائه مطالب علمی - فنی :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱
» آغاز بهار طبیعت و نوروز باستانی بر شما مبارک باد :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱
» مجوز ماهنامه تجارت و رایانه به مدیر مسئولی من ! نوش داروی پس از مرگ سهراب :: سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩۱
» مواظب باشید همین الان هم ممکن است اطلاعات مغز ما در حال هک شدن باشد :: سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳٩۱
» کاربران "پرداخت اینترتی" بخوانند :: جمعه ٢٥ فروردین ۱۳٩۱
» هر دقیقه در اینترنت چه اتفاقاتی رخ می‌دهد ? :: سه‌شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩۱
» ساخت مغز مصنوعی، پایان عصر انسان طبیعی؟ :: سه‌شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩۱
» رایانش ابری (cloud-Computing) و IBM ، نمایشگاه سبیت2012 و یواس بی فلش جادویی :: یکشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۱
» نوروز باستانی ، آغاز دوباره بهار طبیعت بر شما مبارک باد :: دوشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٠
» خواب زمستانی اینترنت در ایران :: شنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩٠
» اینترنت و خواب زمستانی! آیا با وضع می توان مدعی کسب جایگاه نخست در 1404 بود؟ :: شنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩٠
» هیات عمومی سالیانه سازمان و اتنخابات اعضاء شورای مرکزی دور سوم :: جمعه ۱٤ بهمن ۱۳٩٠
» پایان دومین دوره شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور :: سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٠
» امروز 17 دی ماه سالروز تصویب قانون تجارت الکترونیک :: شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٠
» دموکراسی اینترنتی :: چهارشنبه ٧ دی ۱۳٩٠
» اینترنت، ابزار توسعه :: دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠
» اینترنت در خدمت توسعه دموکراسی :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» معرفی فناوریهای برتر 5 سال آینده :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» مصاحبه با ایسنا در رابطه با وضعیت اینترنت کشور :: چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٠
» این نیز به سر آمد :: شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٠
» اعضاء هیأت رئیسه نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی انتخاب گردیدند :: شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٠
» سومین دوره آزمایشگاه فناوری وب دانشگاه فردوسی مشهد از 5 تا 9 آذر برگزارمیشود :: یکشنبه ٦ آذر ۱۳٩٠
» ابرداده meta data و اعتماد در بستر مبادلات الکترونیکی :: پنجشنبه ٥ آبان ۱۳٩٠
» وب معنایی و اعتماد در بستر مبادلات الکترونیکی :: پنجشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٠
» وزیر علوم و تحقیقات و فناوری و حکایت کرسی های آزاداندیشی :: چهارشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٠
» تجارت الکترونیک پس از 9 سال هنوز مثل توپ فوتبال بجای پا با دست برای بازی استفاده :: سه‌شنبه ٢٦ مهر ۱۳٩٠
» اگهی تشکیل مجمع عمومی سالیانه نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی و فراخوان ثبت نام :: دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٠
» آخرین مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات در فراخوان جذب هیات علمی شهریور 90 :: دوشنبه ٤ مهر ۱۳٩٠
» عید سعید فطر بر شما عزیزان مبارک باد :: سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳٩٠
» هشتمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران شهریورماه در دانشگاه فردوسی مشهد برگزا :: سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳٩٠
» ماه رمضان ماه خودسازی و عبادت و جنگ با نفس بدخواه .... :: یکشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٠
» میلاد باسعادت حضرت مهدی ( عج) صاحب عصر بر شما منتظران مبارک باد :: یکشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٠
» اول دولت الکترونیکی بعد ادغام وزارتخانه ها :: پنجشنبه ٢ تیر ۱۳٩٠
» ادغام وزارت خانه ها قبل از تحقق استقرار دولت الکترونیک کاری عبث و بیهوده است :: یکشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٠
» ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات فاوای کشور - قوانین فاوای کشور تغییر می یابد :: شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٠
» نظام صنفی رایانه ای تضمینی برای برگزاری بهتر الکامپ است :: سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
» ضرورت حضور سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در برگزاری الکامپ 90 کشور :: یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
» ضرورت بازنگری در تحقیقات و مدیریت فناوری اطلاعات کشور :: شنبه ٦ فروردین ۱۳٩٠
» سال جهاد اقتصادی و ارتباط آن با توسعه اقتصادی مبتنی بر دانایی یا دانش :: دوشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٠
» فرا رسیدن عید سعید نوروز باستانی بر شما عزیزان مبارک باد :: دوشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٠
» وضعیت نامطلوب استرداد وجه انصراف از خریدکالا یاخدمات دربستر مبادلات الکترونیکی :: دوشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٠
» اغاز سال نیکوی پارسی 90 با برنامه و بودجه نیم بند دو ماهه :: یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٩
» ضرورت بازنگری در نحوه تحقیقات و مدیریت فناوری اطلاعات کشور :: یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٩
» ژاپن، زلزله و زیرساختهای اینترنتی :: پنجشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٩
» مصاحبه با خبرگزاری پانا : پول الکترونیکی باید جایگزین پول سنتی شود :: یکشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٩
» برگزاری کارگاه‌های آموزشی سیزدهمین نمایشگاه کامپیوتر توسط دانشگاه فردوسی مشهد :: شنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٩
» بازدید رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و مسئولان دانشگاه از کامکس 2011 :: شنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٩
» مهندس حکیم جوادی : شبکه ملی اطلاعات در کشور به زودی راه اندازی می شود :: شنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٩
» آغاز به‌کار سیزدهمین نمایشگاه کامپیوتر، تجارت الکترونیک و اینترنت مشهد :: شنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٩
» کدام کشورها پرسرعت‌ترین و کندترین اینترنت رادارند/ جایگاه ایران درآسیا :: چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٩
» سمینار چالش ها و موانع کنونی توسعه دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک در ایران :: سه‌شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٩
» توسعه تجارت الکترونیک باعث افزایش کیفیت زندگی در سطح جامعه می شود :: سه‌شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٩
» تکفا تعطیل نمی شد امروز تهران به این شکل تعطیل نمی شد! :: جمعه ۱٢ آذر ۱۳۸٩
» سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در برگزاری الکامپ 16 خوش درخشید :: شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٩
» الکامپ شانزدهم، فرصتی برای همگرایی صنف فناوری اطلاعات و دولت :: دوشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٩
» کلاهبرداری‌های اینترنتی یکی از صورت‌های جرایم رایانه‌ای در فضای مجازی :: شنبه ۸ آبان ۱۳۸٩
» میلاد با سعادت حضرت ثامن الحجج امام رضا (ع) بر شما مبارک باد :: دوشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٩
» تجارت الکترونیک و ریسک های بانکی و مدیریت ریسک در سیستم پرداخت های الکترونیکی :: یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٩
» مخاطرات (ریسک ها) در تجارت الکترونیک :: یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٩
» چگونه می توان به افزایش اعتماد در مبادلات الکترونیک در تجارت الکترونیک کمک کرد :: یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٩
» تعریف مدل کسب و کار ( Business Model ) و اجزای اصلی آن :: یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٩
» حمایت گروه مطالعات و پژوهشهای فاوا وزارت بازرگانی از پایان نامه تحصیلات تکمیلی :: یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٩
» رهنمودها و پیامهای کوتاه مدیریتی :: یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٩
» نظریه‏های انگیزش در علم مدیریت :: یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٩
» بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ اولین قربانبان طرح هدفمند کردن یارانه ها :: شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٩
» داده‌کاوی و تجارت الکترونیک :: جمعه ٩ مهر ۱۳۸٩
» روشهای مقابله با کرم جدید جاسوس اطلاعات/ خطر به رایانه‌های خانگی رسید :: پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۸٩
» بدافزار استاکس نت ۳۰ هزار کامپیوتر را در ایران آلوده ساخته است :: دوشنبه ٥ مهر ۱۳۸٩
» دولت تشکیل کمیته پیگیری ماده 158 قانون برنامه چهارم را به فال نیک بگیرد :: شنبه ۳ مهر ۱۳۸٩
» آغاز سال تحصیلی جدید بر شما عزیزان معلم ، استاد ، دانشجو و دانش آموز مبارک باد :: شنبه ۳ مهر ۱۳۸٩
» دولت الکترونیک ،داده کاوی ، برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت لازمه دولتها است :: شنبه ۳ مهر ۱۳۸٩
» هفته دفاع مقدس بر شما عزیزان گرامی باد :: شنبه ۳ مهر ۱۳۸٩
» عید سعید فطر بر شما عزیزان مومن مبارک باد :: جمعه ۱٩ شهریور ۱۳۸٩
» تاکید مقام معظم رهبری بر توجه جدی تر دولت به اجرای کامل و مستمر سیاستهای اصل 44 :: سه‌شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٩
» Steps to Developing Scenarios Peter Schwartz´s Methods :: جمعه ۱٢ شهریور ۱۳۸٩
» What Is Scenario Planning :: جمعه ۱٢ شهریور ۱۳۸٩
» What Are Scenarios :: جمعه ۱٢ شهریور ۱۳۸٩
» نمونه سناریو : HIS بیمارستان امیر اعلم و سناریو وتحلیلی آن :: چهارشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٩
» چشم انداز 20 ساله کشور و تاکید مجدد مقام معظم رهبری برای توجه کافی دولت :: چهارشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٩
» سناریو نویسی و اهمیت آن :: چهارشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٩
» سناریونویسی برای بنگاه های کسب و کار :: چهارشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٩
» سناریو نویسی برای واحدها و بنگاه های کسب وکار و سازمانها و شرکتها و... :: چهارشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٩
» یک جمله با چند واژة - کشور ، قوانین، مردم ، مسئولین و چشم انداز 20 ساله :: سه‌شنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٩
» فرخنده سالروز خلف صالحان بر شما مبارک :: دوشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٩
» خجسته سالروز مبعث حضرت ختمی مرتبت بر شما مبارک باد :: شنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٩
» ایران در «اقتصاد دیجیتال» در میان ۷۰ کشور به مقام ۶۹ رسید :: پنجشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٩
» شکاف دیجیتال و رشد فاصله روز افزون کشورهای توسعه نیافته از کشورهای توسعه یافته :: پنجشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٩
» ایران و الزامات توسعه اقتصاد دیجیتالی :: پنجشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٩
» اقتصاد دیجیتال و تاثیر آن بر برداشته شدن موانع ورود به بازار رقابت :: پنجشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٩
» فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد دیجیتال ( اقتصاد شبکه ای یا اینترنتی ) :: پنجشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٩
» روزهای تیرماه یاد آور تولد و ظهور وقایع مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور :: چهارشنبه ٩ تیر ۱۳۸٩
» تحقق دولت الکترونیکی در نهمین سالروز تولد در پرده ای از ابهام :: دوشنبه ٧ تیر ۱۳۸٩
» سالروز تولد تکفا واژه ایی زیبا و جالب اما فراموش شده و بی اهمیت از جانب متولیان :: دوشنبه ٧ تیر ۱۳۸٩
» آیا دولت الکترونیک واقعی در ایران محقق و مستقر خواهد شد؟! :: یکشنبه ٦ تیر ۱۳۸٩
» آیا حلقه تنگ نظریها در فیلترینگ سایتها تنگ تر و محدودتر میشود؟ :: یکشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٩
» نقش ترویج فنون ، مهارتها و استراتژیهای نوین تجارت ، اقتصاد و بازرگانی برای ... :: جمعه ٢۱ خرداد ۱۳۸٩
» Computer-aided investment decision systems for emerging markets :: جمعه ٢۱ خرداد ۱۳۸٩
» کاش بجای دعوا بر سر نحوه توزیع یارانه ها بفکر سرمایه گذاری برای حصول ارزش افزوده :: جمعه ٢۱ خرداد ۱۳۸٩
» یک عبارت تکراری: مشکل اینترنت تا سه ماه دیگر برطرف میشود! :: پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٩
» عبارتی تکراری از مسئولین اینترنت کشور: مشکل اینترنت تا سه ماه دیگر برطرف میشود! :: سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٩
» فناوری اطلاعات و ارتباطات راه‌حل عاقلانه مشکلات پایتخت :: چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
» بیراهه نرویم مشکل تهران را فقط توسعه کاربرد فناوری IT , ICT حل و فصل می نماید :: پنجشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
» کارگروه جدید التاسیس مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت (فاوا ) کشور :: پنجشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
» فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تشنه همت مضاعف ، کار مضاعف متولیان می باشد :: پنجشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
» فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تشنه همت مضاعف ، کار مضاعف متولیان می باشد :: جمعه ٢٠ فروردین ۱۳۸٩
» عید نوروز باستانی و آغاز سال 1389 بر شما عزیزان مبارک باد :: یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٩
» چرا چهارشنبه سوری!؟ :: سه‌شنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸۸
» ایروان شهری ساده اما زیبا و پایتخت ارمنستان :: جمعه ۱٤ اسفند ۱۳۸۸
» بازهم اینترنت ! مشکلات قطعی پی در پی و کاهش شدید سرعت در مشهد همچنان ادامه دارد :: چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳۸۸
» مسوول خسارت ناشی از قطع اینترنت در مشهد کیست؟ :: سه‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۸
» پایان خوب کامکس 2010 مشهد : همه راضی بودند :: یکشنبه ٤ بهمن ۱۳۸۸
» Comex2010 فرصت های جدیدی را در حوزه تجارت الکترونیک فراهم می کند :: دوشنبه ٢۱ دی ۱۳۸۸
» هفت سال از تصویب قانون تجارت الکترونیکی گذشت ما کجا ایستاده‌ایم؟ :: پنجشنبه ۱٧ دی ۱۳۸۸
» جمع آوری پول های فرسوده دردی را دوا نمی کند پول الکترونیکی را ترویج دهید :: چهارشنبه ٩ دی ۱۳۸۸
» برگزاری کارگاه آموزشی «وب معنایی و کاربردهای آن» توسط آزمایشگاه فناوری وب :: پنجشنبه ۳ دی ۱۳۸۸
» ایام عزاداری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین بر شما تسلیت باد :: چهارشنبه ٢ دی ۱۳۸۸
» کارآفرینی در جهان امروز به فناوری اطلاعات گره خورده است :: چهارشنبه ٢ دی ۱۳۸۸
» اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره وری بدون کاربرد فناوری اطلاعات بی معناست :: چهارشنبه ٢ دی ۱۳۸۸
» سیمینارهای تخصصی حوزه ICT به مناسبت گرامیداشت هفته پ‍ژوهش و فناوری :: چهارشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸۸
» روز عرفه و حلول روز عید سعید قربان بر شما عزیزان مبارک باد :: جمعه ٦ آذر ۱۳۸۸
» چگونه و چرا مدیران عالی فعلی کشور اغلب از سیاستهای ابلاغی اصل 44 غافلند! :: جمعه ٢٢ آبان ۱۳۸۸
» وضعیت اقتصادی کشور به کدام سو میرود ؟ رکود تورمی یا رونق اقتصادی؟ :: سه‌شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸۸
» درگذشت نابهنگام دوست عزیزم آقای دکتر سید مصطفی ترحمی...! :: سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳۸۸
» در آستانه روز جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد :: یکشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸۸
» ارتباطات وفناوری اطلاعات در آلمان ازمسیر اقتصاد می گذرد نه راه وترابری :: یکشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸۸
» عید سعید فطر مبارک ! :: شنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸۸
» رفتار متناقض دولت در توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش کی پایان می یابد!؟ :: جمعه ٢٧ شهریور ۱۳۸۸
» گزارش بانک جهانی از وضعیت کسب و کار در ایران :: پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸۸
» امیدهایی برای برگشت به مسیر توسعه کشور از شاهراه فناوری اطلاعات و ارتباطات :: پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸۸
» هر دم از این باغ بری می‌رسد :: سه‌شنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸۸
» بعثت پیامبر اکرم بر پیروان حقیقیش تهنیت باد :: دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸۸
» آثار منفی قطع پیامک در توسعه ICT کشور :: شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸۸
» در حوزه ICT با معیار های جدید مانند آمادگی الکترونیکی و دیجیتالی وضع وخیم تر است :: جمعه ۱٩ تیر ۱۳۸۸
» آثار منفی قطع چندین روزه ارتباطات پیام کوتاه تلفنی در توسعه ICT کشور :: دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸۸
» میلاد با سعادت حضرت امیرالمومنین علی (ع) بر همه مسلمین مبارک باد :: دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸۸
» پاسخ میرحسین موسوی به 30 سوال نظام‌صنفی : از صنعت IT حمایت می کنیم :: جمعه ۸ خرداد ۱۳۸۸
» پرفسور شاپور زارعی با3طرح شهر الکترونیک،‌ بانکداری الکترونیک و تئوری دنیای مجازی :: جمعه ۱ خرداد ۱۳۸۸
» پیشنهادهایی برای تسکین درد شرکت‌های انفورماتیک :: چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
» منطقی رفت تا دیگر پژوها آتش نگیرند اما خودسوزی پرایدها شروع شد! :: چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸۸
» سالروز جمهوری اسلامی بر شما مبارک باد :: چهارشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸۸
» عید نوروز بر شما مبارک باد :: جمعه ۳٠ اسفند ۱۳۸٧
» میلاد با سعادت پیامبر پیامبر ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع ) مبا :: شنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٧
» برگزاری همایش دو روزه تجارت الکترونیکی در هتل پردیسان مشهد :: سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٧
» در حوزه فناوری مسوولان چشم اندازی جاه طلبانه تر ترسیم کنند :: یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٧
» رفتن رگولاتوری مشکل بخش خصوصی را حل نمی‌کند :: جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۸٧
» 5 مرد و یک صندلی در آستانه برگزاری اولین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی رایانه ای :: پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٧
» انتظارات از رییس آینده سازمان نظام صنفی کشور :: چهارشنبه ٩ بهمن ۱۳۸٧
» اعضای شورای مرکزی سازمان نظام های صنفی رایانه‌ای انتخاب شدند :: پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٧
» خبرگزاری مهر : میزان کسب و کار اینترنتی، شاخص ارزیابی توسعه فناوری اطلاعات :: پنجشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٧
» comex2009 یازدهمین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر مشهد اغاز بکار کرد :: پنجشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٧
» محمدی رئیس کل گمرک ایران : گمرک الکترونیک می آید :: شنبه ٢۱ دی ۱۳۸٧
» انتقال وجوه کارت یک بانک به بانک دیگر ازطریق اینترنت میسر است :: جمعه ٢٠ دی ۱۳۸٧
» امروز 17/10/87 سالگرد تصویب قانون تجارت الکترونیک در مجلس شورای اسلامی بود! :: سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳۸٧
» پدرخوانده‌ای جدید برای صنف رایانه در کشور متولد شد! :: سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳۸٧
» کارگاه کارآفرینی دیجیتال امروز 26/9/87 در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار گردید. :: چهارشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٧
» میزگرد آسیب شناسی پروژه های ICT در قانون چهارم توسعه در مشهد برگزار گردید :: دوشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٧
» اینترنت پرسرعت ما و همسایه! اینترنت با سرعت ۳۲ مگابیت در ترکیه راه اندازی میشود :: پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٧
» مدیریت کیفیت و حرکت به سمت نقص و خطای صفر (ZERO DEFECT ) :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٧
» مدیریت منابع انسانی پروژه و قانون بروکس BROOKS LAW :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٧
» دکتر محمود احمدی نژاد :سه پیشنهاد احمدی‌نژاد برای ایجاد اقتصاد عادلانه در دنیا :: شنبه ٩ آذر ۱۳۸٧
» رئیس جمهور آمادگی خود را برای اداره کشور با نفت 5 دلاری اعلام نمود! :: دوشنبه ٤ آذر ۱۳۸٧
» هاشمی رفسنجانی : دانایی محوری هدف سند چشم انداز 20 ساله کشور است :: یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٧
» الف: گام‌های پیاده‌سازی سیستم‌های امنیت اطلاعات (ISS) :: چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٧
» میلاد با سعادت حضرت ثامن الحج بر همه مسلمین مبارک باد :: یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٧
» اسامی منتخبین دومین دوره هیات مدیره نظام صنفی رایانه ای استان خراسان رضوی اعلام :: جمعه ۱٧ آبان ۱۳۸٧
» دردسرهای بانکداری الکترونیک : مردم قربانی طرح های بدون برنامه! صبر کنید بزودی .. :: جمعه ۱٠ آبان ۱۳۸٧
» پنجمین گردهمایی کارشناسان فناوری اطلاعات استان خراسان رضوی برگزار شد :: سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳۸٧
» پژوهش اساس و زیرساخت رشد و توسعه کشور هنوز بلاتکلیف است! :: شنبه ٤ آبان ۱۳۸٧
» انتخاب 100 پایگاه برتر اینترنتی تا پایان نمایشگاه رسانه‌های دیجیتالی :: شنبه ٤ آبان ۱۳۸٧
» شهادت امام جعفر صادق (ع) بر عموم مسلمین جهان تسلیت باد. :: جمعه ۳ آبان ۱۳۸٧
» اخبار و اطلاعات هفته جاری سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی :: پنجشنبه ٢ آبان ۱۳۸٧
» آخرین اخبار سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی تا روز 1/8/87 :: پنجشنبه ٢ آبان ۱۳۸٧
» اسامی مشاورین اولین مشاورین رتبه سه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان خراسان رضوی :: سه‌شنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٧
» امروز آخرین مهلت ثبت نام و تکمیل مدارک نامزدهای عضویت در هیات مدیره نظام های صنف :: سه‌شنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٧
» اسامی قطعی 330 مشاور فناوری اطلاعات نظام صنفی رایانه ای در کشور منتشر شد :: سه‌شنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٧
» با دستور رئیس جمهور اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده معوق شد. :: پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٧
» عید سعید فطر بر شما مبارک باد! :: سه‌شنبه ٩ مهر ۱۳۸٧
» وزیر ICT و اینترنت! احتمال رفع محدودیت سرعت 128 کیلوبیت برای کاربران اینترنت :: سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٧
» شبکه دولت این بار از زبان مسئولی غیر ریاضی ! :: جمعه ۱٥ شهریور ۱۳۸٧
» ایرنا: فناوری اطلاعات و نقش آن در توسعه متوازن کشور(‪ ۲‬و پایانی) :: سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٧
» آیا ورود شرکتهای دولتی به بخش خصوصی موجب نابودی شرکتهای خصوصی موجود خواهد شد؟ :: جمعه ۸ شهریور ۱۳۸٧
» آیا بهره‌وری معیار تمامی تصمیمات طرح تحول اقتصادی دولت قرار خواهد گرفت! :: جمعه ۱ شهریور ۱۳۸٧
» نشست هم اندیشی کریدور علم و فناوری رضوی امروز در مشهد برگزار گردید. :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٧
» موانع ساختاری توسعه بانکداری الکترونیکی :: یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٧
» تجارت الکترونیک، وعده های تحقق‌نیافته تا پایان سال 1386 :: شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٧
» نمونه سوالات عمومی اولین آزمون احراز صلاحیت مشاورین فناوری اطلاعات و پاسخها :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٧
» خصوصی سازی ، اپراتور دوم ( ایرانسل ) و رضایتمندی مشتریان ! :: جمعه ۱۸ امرداد ۱۳۸٧
» سالروز مبعث حضرت رسول اکرم (ص) بر عموم مسلمین جهان مبارک باد! :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳۸٧
» زمان برگزاری اولین آزمون احراز صلاحیت گروه مشاورین فناوری اطلاعات نظام صنفی ... :: چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٧
» بلوتوث (Bluetooth) چیست ؟ از کجا آمده و به کجا می رود؟ :: چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٧
» مقاله : مزیت رقابتی در تجارت الکترونیک :: جمعه ٢۸ تیر ۱۳۸٧
» سیستم های مورد نیاز برنامه ریزی منابع سازمان - ERP :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٧
» برنامه‌ریزی منابع ‌سازمان ERP - Enterprise Resource Planning و ده سوال مرتبط :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٧
» تصمیم گیری سازمانی - Organizational Decision Making :: جمعه ٢۱ تیر ۱۳۸٧
» قوانین عمومی حاکم بر تصمیم گیری : (General Rule of Decision Making) :: جمعه ٢۱ تیر ۱۳۸٧
» تصمیم گیری - Decision making :: جمعه ٢۱ تیر ۱۳۸٧
» تجارت الکترونیک، وعده تحقق‌نیافته - میان 68 کشور مقام 68 به ایران تعلق دارد! :: سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٧
» سومین همایش مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات با حمایت5 دانشگاه برگزار خواهد شد. :: دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٧
» صدها نکته در مدیریت - آنچه باید مدیران بدانند و به آن عمل کنند :: سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٧
» تحلیل سلسله مراتبی Analytical Hierarchy process - AHP :: سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٧
» الزامات راه اندازی و استقرار یک سیستم بر اساس SOA :: جمعه ٧ تیر ۱۳۸٧
» انگیزه ها در سازمانها برای پذیرش SOA :: جمعه ٧ تیر ۱۳۸٧
» مفاهیم اصلی موجود در SOA :: جمعه ٧ تیر ۱۳۸٧
» Service Oriented Architecture-SOA :: جمعه ٧ تیر ۱۳۸٧
» چالاکی تجاری - business agility :: جمعه ٧ تیر ۱۳۸٧
» شناسایی موضوع اصلی تصاویر از روی چند پیکسل به کمک نرم افزار :: جمعه ٧ تیر ۱۳۸٧
» بازار هوش تجاری (BI) :: دوشنبه ۳ تیر ۱۳۸٧
» M-commerce و پرداخت بی سیم :: شنبه ۱ تیر ۱۳۸٧
» بازاریابی بی سیم و تبلیغات و عملیات پیشبرد فروش :: شنبه ۱ تیر ۱۳۸٧
» دولت سیار - M-Government :: شنبه ۱ تیر ۱۳۸٧
» تجارت سیار - Mobile Commerce - ملاحظات و پیشنهادات :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٧
» تجارت سیار - Mobile Commerce - زیرساخت‌های ایران برای تجارت سیار :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٧
» تجارت سیار - Mobile Commerce - موانع توسعه تجارت سیار :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٧
» تجارت سیار - Mobile Commerce - چالش‌های تجارت سیار :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٧
» تجارت سیار - Mobile Commerce - پرداخت سیار :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٧
» تجارت سیار - Mobile Commerce - کاربردهای تجارت سیار :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٧
» تجارت سیار - Mobile Commerce - مدل عمومی تجارت سیار :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٧
» تجارت سیار - Mobile Commerce - حجم تجارت سیار :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٧
» تجارت سیار - Mobile Commerce - مزایا :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٧
» تجارت سیار - Mobile Commerce :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٧
» What elements should be in an e-Business Plan :: دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٧
» Business Strategy And E-Business Strategy :: دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٧
» What is Ebusiness :: دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٧
» E-commerce Definition :: دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٧
» صندوق های صدقات از مهرماه هوشمند می شوند : باز هم ما ودیگران :: دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٧
» Wireless Access Point چیست ؟ :: سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٧
» ایجاد یک نظام ارتباطی اثر بخش و نقش آن در توفیق مدیران در انجام وظایف مدیریتی :: یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٧
» اجزاء و منابع انسانی در ساختار سازمانی بنگاه تجارت الکترونیک :: شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٧
» مدیریت بازاریابی الکترونیک و منافع و هزینه های وفاداری مشتری :: پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٧
» هوشمندی رقابتی جهانی :: پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٧
» استراتژی و هوشمندی رقابتی :: پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٧
» اخلاق و هوشمندی رقابتی :: پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٧
» هوشمندی رقابتی چیست؟ :: پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٧
» مدیران و مقابله با انحراف از مسیر :: پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٧
» استفن آرکووی: هفت عادت افراد بسیار کارامد :: پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٧
» هنری فایول: نظریه پرداز اولیه مدیریت و اصول چهارده گانه فایول :: پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٧
» مدیریت استراتژیک و آنالیز PEST :: سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸٧
» مدیریت استراتژیک و آنالیز SWOT :: سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸٧
» مشخصات کلیدی فرآیندها در بنگاه های کسب و کار :: یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٧
» زمینه‌های BPR برای تجارت الکترونیکی :: یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٧
» مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار - BPR :: یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٧
» مهندسی مجدد - REENGINEERING :: یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٧
» مایکل همر (MICHAEL HAMMER) - پدر، مظهر و مفسر مهندسی مجدد :: یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٧
» برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی و در شرکتها و سازمانها :: یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٧
» سرانجام مردم پس از ریاست دولت پوتین در روسیه و ریاست دولت خاتمی در ایران :: جمعه ۱٠ خرداد ۱۳۸٧
» پایگـاه­های اطلاعاتی مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک :: جمعه ۱٠ خرداد ۱۳۸٧
» توسعه استراتژی مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی :: جمعه ۱٠ خرداد ۱۳۸٧
» معرفی فروشگاه الکترونیکی قطعات و تجهیزات رایانه (کامپیوتر) در خراسان رضوی :: جمعه ۱٠ خرداد ۱۳۸٧
» ارزیابی کیفیت خدمت الکترونیک (مقاله) :: جمعه ۱٠ خرداد ۱۳۸٧
» معرفی منابع مدیریت بازاریابی ( فارسی و انگلیسی) :: جمعه ۱٠ خرداد ۱۳۸٧
» برگزاری اولین همایش شبکه های ارتباطی وایمکس و شهرهای الکترونیکی در مشهد :: جمعه ۱٠ خرداد ۱۳۸٧
» چگونه یک RFP برای پروژه های وب بنویسیم؟ :: پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٧
» انواع مدلهای کسب و کار - Type of Business Model :: پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٧
» مدل کسب و کار - Business Model :: پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٧
» طرح کسب و کار ( Business Plan ) :: پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٧
» گردشگری الکترونیک - e-tourism :: چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۸٧
» رهبری و ملاحظات بین المللی شرکتهای چند ملیتی :: سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳۸٧
» مدیریت کیفیت جامع Total Quality Management - TQM :: سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳۸٧
» تحریم هاومحدودیتهای بین المللی اعمالی برعلیه کشور و تاثیر آن رشد تجارت الکتروینک :: سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳۸٧
» تغییر با تدبیر یا بی تدبیر کدام یک؟ :: سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳۸٧
» بیمه الکترونیکی (E-Insurance) :: دوشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٧
» تجارت الکترونیک - امنیت در بانکداری الکترونیکی :: دوشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٧
» راه حل های پرداخت الکترونیکی :: دوشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٧
» مبانی مدیریت استراتژیک - مدل 8 مرحله ای مدیریت استراتژیک :: دوشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٧
» بهره وری چیست ؟ :: یکشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٧
» تفکر ناب Lean Thinking :: یکشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٧
» شش سیگما و تحول سازمانی :: یکشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٧
» سازمان و نظام پیشنهادها :: یکشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٧
» فرهنگ سازمانی - corporate culture :: شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٧
» مدیریت استراتژیک و رهبری Leadership & Strategic Management :: شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٧
» مسائل بین المللی جذب نیرو :: شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٧
» کوچک سازی Downsizing :: شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٧
» کوچک سازی Downsizing :: شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٧
» انتخاب مدیران مناسب با استراتژیها :: شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٧
» جذب نیرو و رهبری Staffing :: شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٧
» مهندسی مجدد Reengineering :: شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٧
» برون سپاری و مخاطرات آن :: شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٧
» مدیریت فرایندهای کسب و کار - Business Process Managemet :: شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٧
» برنامه‌ریزی منابع سازمانی - (Enterprise Resource Planning) یا ERP :: شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٧
» یازدهمین سالروز دوم خرداد از نگاه وب سایت دیگر حامیان دوم خرداد :: جمعه ۳ خرداد ۱۳۸٧
» مدیریت ارتباطات مشتری CRM- Customer Relationship Management :: جمعه ۳ خرداد ۱۳۸٧
» سالروز دوم خرداد بر شما مبارک باد! :: پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٧
» آیا جوانان می توانند به عنوان مشاور مدیران اجرائی و عملیاتی انتخاب شوند؟ :: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
» خصوصیات مشاوران مدیران اجرائی :: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
» پروکسی سرور چیست ؟ Proxy Serverproxy server :: دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
» قهرمانی پرسپولیس و 5 درس بزرگ سیاسی :: دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
» آقای فریدمن و کرل و دیدگاههای اقتصاد جهانی و مسئولیت اجتماعی :: جمعه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٧
» کنترل و ارزیابی در سازمان - Evaluation And Control :: جمعه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٧
» کارت ارزیابی متوزان ( Balance Score Card ) :: جمعه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٧
» استراتژی و متدهای متداول :: جمعه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٧
» مدیریت دانش - آموزش و چالشها :: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٧
» مدیریت دانش - برنامه‌ها و روند تولید دانش :: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٧
» مدیریت دانش - فوائد و روشها :: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٧
» مدیریت دانش - اهداف :: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٧
» مدیریت دانش - Knowledge Management :: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٧
» فهرست 25 ابزار مدیریتی :: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٧
» پروژه‌های IT در ایران - دلایل شکست پروژه‌های IT :: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٧
» فارکس چیست ؟ :: دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
» مدیریت بازاریابی - کیفیت خدمات :: دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
» مدیریت بازاریابی - سازمان های غیرتجاری :: دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
» انواع بازاریابی :: دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
» مدیریت بازاریابی - آمیخته بازاریابی ( فعالیتهای ترفیعی و تشویقی ) :: دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
» مدیریت بازاریابی - کیفیت محصول و ارائه خدمات :: دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
» فرایند مذاکره مطلوب در بازاریابی :: چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
» مهندسی بازار :: چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
» تبلیغات بازاریابی :: چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
» قیمت گذاری و مدیریت بر قیمت (Pricing) :: چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
» قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای(مصوب 4/10/79 مجلس شورای :: دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
» ماده 48 قانون تجارت الکترونیک و آیین ابلاغی مربوطه :: دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
» معماری اطلاعات Information Architecture :: یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٧
» مخازن داده و هوش تجاری (Business Intelligence & Data Warehousing) :: شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٧
» هوشمندی کسب و کار (BI - Business Intelligance ) :: شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٧
» پادکست چیست؟ ? What is a podcast :: جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
» شیوه های کسب و کار الکترونیک :: پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٧
» مدیریت تغییر و تحول سازمانی :: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
» اجزا یک سیستم E-Learning :: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
» قانون تجارت الکترونیک (متن کامل - مصوب 17/10/82 مجلس شورای اسلامی ) :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
» فنون‌ یازده‌ گانه‌ کارساز در بازاریابى :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
» کسب و کار اینترنتی؛ مقدمات و راه اندازی :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
» راه اندازی WiMAX و نقش آن در توسعه تجارت الکترونیکی :: شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٧
» 10 کلید برای تقویت روحیه :: شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٧
» التِّجارة - بازرگانى‏ ( دین و بازرگانی ) :: شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٧
» محمد رضا شریفی و ده چهره سیاسی و هنری کشور :: شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٧
» سرانجام سونامی تغییرات در دوران دولت نهم در ایران Change Management & :: سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
» مدیریت استرات‍ژیک - 6W,3H :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
» مدیریت استرات‍ژیک - تدوین استراتژی Strategy formaulation :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
» مدیریت استرات‍ژیک - مدل اصلی مدیریت استراتژیک :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
» مدیریت استرات‍ژیک - مفاهیم اولیه :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
» آمیخته تحقیق و توسعه R & D Mix :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
» آمیخته بازار یابی خدمات :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
» آمیخته بازاریابی ( آمیزه بازاریابی ) MARKETING MIX :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
» ارکان اصلی برنامه مدیریت بازار :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
» اصول و آموزه های چهارده گانه دمینگ :: شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٧
» صرفه جویی در مقیاس (Economy of Scale) :: شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٧
» آیا بنگاههای کسب و کار در ایران اردک چلاق (LAME DUCK ) نیستند؟ :: شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٧
» به وبلاگ تجارت امروزی خوش آمدید :: شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٧