آمار U-commerce (تجارت همگانی) چیست و چه رابطه ای با E-Commerce دارد؟ - فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

امروز توسعه تجارت الکترونیکی برای سهیم شدن مردم عزیز کشورمان از درآمدهای کلان جهانی حاصل از این سبک تجارت و نهایتا رشد در آمد ملی از ضروری ترین امور روزمر’ به شمار می رود. لذا این موضوع مرا بر آن داشت تا وبلاگی در پرشین بلاگ نیز برای این منظور راه اندازی نمایم تا باشد که به حول و قوه الهی قدمی کوچک در این راه برداشته باشیم . . عیسی نجفی فروردین سال 1387

U-commerce (تجارت همگانی) چیست و چه رابطه ای با E-Commerce دارد؟
مدير وبلاگ : عیسی نجفی - ساعت ٧:٥٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۳
 

تجارت الکترونیکی (E-Commerce )  که مطابق با یکی از تعاریف  معتبر موجود به مبادله کالا و خدمات در محیط الکترونیکی ( اینترنتی ) گفته میشود ابتدا به صورت EDI  ظهور پیدا کرد سپس در قامت کسب  و کار الکترونیکی نمایان شد اما با گسترش فراگیر اینترنت به شکل امروزی یعنی مبادله کالا و خدمت در محیط اینترنت مطرح و مورد استفاده تجار و بازرگانان و فروشنده قرار گرفت . چند صباحی نگذشته بود که با توسط ارتباط تلفنی سیار نوع جدید از بستر اینترنتی یعنی اینترنت تلفن همراه پا به عرصه تجارت و ارتباطات گذاشت . هم اکنون شاهد نفوذ کاربرد اینترنت روی بستر شبکه موبایل کشورها از جمله کشور خودمان می باشیم که موجوب سهولت وصف ناپذیر ارتباطات بین طرفین معانملات گردیده است . در این میان انچه مهمتر می نماید این این که با توجه توسعه برق آسای نسلهای شبکه اینترنت ، شبکه ارتباطی  اینترنت و موبایل که توسعه تجارت الکترونیکی به مفهوم عام را تسهیل نموده است رویکرد بعدی توسعه فناوریهای الکترونیکی از جمله تجاری الکترونیکی به کدام سمت و سو خواهد رفت ؟. احتمالا واژه  U-Commerce /uCommerce /Ucommerce  را شنیده اید . حالا افق بعدی تجارت الکترونیکی فراتر از تجارت سیار در حال نمایان شدن می باشد. بلی  u-Commerce    به معنی تحت الفظی ( تجارت همه جا حاضر =همگانی =  فراگیر ) ( Ubiquitous Commerce ) در همین نزدیکی است و قادر به ایجاد تحول عظیم و انقلابی دیگر در تجارت می باشد.   تجارت همگانی  U-Commerce  دارای چهار خصوصیت Ubiquity,Unision ,Universality,Uniqueness   می باشد.....

دانشجویان محترم  رشته مهندسی نرم افزار و فناوری اطلاعات درس شیوه علاقمند به ارائه کتبی می توانند با اطلاع و هماهنگی بنده نسبت به انتخاب موضوع فوق به عنوان ارائه کتبی اقدام نمایند


ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪﻱ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺳﻴﺎﺭ‬‫ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪﻱ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮏ ﭼﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭼﻪ ﻟﻐﺘﻲ ﺑﺎﺏ ﺭﻭﺯﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ
ﺟﺪﻳﺪ‬‫ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻠﻖ ﭘﺪﻳﺪﻫﺎﻱ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ – ﻣﺤﻴﻄﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ
ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻗﺎﺩﺭﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺧﻮﺩ‬‫ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻧﻲ ، ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﻲ ﻭ
ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ .ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺩﻭﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ
ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻤﺮﺍﻩ‬ ‫ﺑﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ، ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺭﻭﻱ
ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺟﺎﻣﻊ ﺭﺍ-‪U‬‬                     
              ‫)‪commerce(Ultimate , Universal and Ubiquities
commerce‬ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ.‬‫‪ U-commerce‬ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﮕﺮﺍﻳﻲ ﭘﻮﻳﺎﻱ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ ﻭ
ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ، ﻳﺎ ‪ interface‬ﺗﺠﺎﺭﺕ‪ brick- and-mortar‬ﺑﺎ ﺗﺠﺎﺭﺕ‬‫ﺳﻴﺎﺭ ﻣﺒﺘﻨﻲ
ﺑﺮ ﻭﺏ ﻭ ﺳﺎﻳﺮﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺣﻲ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ‬‫ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻴﺸﻮﺩ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ‪ U-commerce‬ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ
ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺗﺠﺎﺭﺕ )‪ (commerce chain‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬                   
                                                                 
‫ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﺳﻄﻮﺡ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.‬‫ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﻱ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ‪ U-commerce‬ﺩﺭ
ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ، ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻃﻲ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ‬‫ﻭﺍﻗﻊ
ﺍﺯ ﺩﻫﻪ 0891 ﮐﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ )‪(payment cards‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺩﺭ
ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻱ ﺩﻧﻴﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪ ، ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬‫ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﭘﻴﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺳﺖ


 
comment نظر خودتان را در رابطه با پست حاضر در همین قسمت وارد نمایید ()