مدیریت بازاریابی - سازمان های غیرتجاری

  بازار های موجود در سازمان های غیر تجاری و اهمیت آن ها

     تفاوت عمده بین بازاریابی تجاری و غیر تجاری مربوط به نوع گروه هایی است که سازمان با آنها سر و کار دارد . در مقابل اکثر سازمان های غیر تجاری و غیر انتفاعی در کوشش های بازار یابی خود با دو بازار اصلی سر و کار دارند:     الف)  اعانه دهندگان : که در این جا وظیفه اصلی سازمان غیر تجاری عبارت است از جذب منابع.  ب) ارباب رجوع : یعنی کسانی که خدمات سازمان را دریافت می کنند .

     تشخیص بین بازار یابی تجاری و غیر تجاری بر اساس بازارهای اصلی به این دلیل مهم است که یک سازمان غیر تجاری باید دو برنامه مجزای بازار یابی انتخاب کند ، یکی برای اعانه دهندگان و دیگری برای ارباب رجوع ها.

     متخصصان امور بازاریابی در کشور های پیشرفته معتقدند باید بیش از اینها بازاریابی غیر تجاری مورد توجه قرار گیرد . با ایجاد برنامه موثر بازاریابی ، سازمان های غیر تجاری می توانند از فرصتهای ذیل استفاده کنند : امکان ارائه خدمات رضایت بخش به هر دو قسمت بازار یعنی اعانه دهندگان و ارباب رجوع ، فرصت بهبود کارآیی کلی عملیات .

طرز تفکر سازمان های غیر تجاری نسبت به بازاریابی

     بیشتر افراد شاغل در سازمان های غیر تجاری متوجه نیستند که با نوعی تجارت سرو کار دارند و باید از روش مدیریت بازرگانی استفاده کنند . چنین سازمانهایی نیاز دارند که اهداف خود را شناسایی کنند و برای رسیدن به این اهداف استراتژی ها و برنامه های خود را تنظیم و مشخص نمایند .

     بیشتر سازمانهای غیر تجاری نسبت به بازاریابی نظر مساعدی ندارند و بازاریابی را با نوعی ترفیع فروش مانند آگهی و فروش حضوری در ارتباط می دانند . این سازمان ها به ندرت مفهوم برنامه کلی بازاریابی را درک می کنند. شاید علت اصلی عدم آگاهی از ابعاد گوناگون بازاریابی و ارزش و اهمیت آن باشد.

/ 0 نظر / 38 بازدید