قوانین عمومی حاکم بر تصمیم گیری : (General Rule of Decision Making)

 

1-    تا می توانید انجام کارها را به زیر دستان واگذار کنید. هر کاری که زیر دستان توانائی انجام آن را نداشتند وظیفه اجرای آن برعهده مدیر است.

 2-    تا می توانید کارها را برای اجرا به بالا دستی ها ( مدیران خودتان واگذار نکنید . تا شائبه بی کفایتی شما در ذهن آنها ایجاد نشود.)

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
آبرا

کریستوفرمورلی : موفقیت تنها یک چیز است این که : زندگی را به دلخواه خود بگذرانید.[گل]