قابل توجه دانشجویان درس مهندسی نرم افزار نیمسال دوم 94-93 شنبه ها

نمونه سوالات میان ترم درس در سنوات قبل

1-      کدامیک از موارد زیر در ارتباط با طراحی ساخت یافته و آنالیز ساخت یافته صحیح نمی باشد

a)      مشکل روش های طراحی ساخت یافته ، عدم ارائه روالی معین برای شناخت کامل و بدون ابهام نیازهای متقاضیان سیستم مکانیزه است

b)      روشهای آنالیز ساخت یافته اصولا مبتنی بر شناخت چگونگی گردش داده ها بیرون  سیستم است .

c)       روش های آنالیز ساخت سافته اصطلاحا پردازه گرا ( ( Process Oriented و در جهت تشخیص پردازه ها هستند.

d)      چگونگی طرح و ساختارارتباطی مدول ها موضوع بحث در طراحی ساخت یافته است و تکنیک های طراحی ساخت یافته مبتنی بر طراحی بهینه مدولهای برنامه میباشد.

 

2-      کدامیک از عبارت زیر در ارتباط با مدل سازی داده ها صحیح نمی باشد.

a)      جریان گردش داده های درون یک  سیستم  را  می توان توسط  دیاگرام هایی به نام دیاگرام گردش داده ها مدل سازی نمود.

b)      از دیاگرام گردش داده ها می توان برای مدلسازی چگونگی عملکرد سیستم موجود و یا سیستم مورد نیاز کمک گرفت

c)       دیاگرام گردش داده ها در واقع چگونگی تقسیم بندی عملیات یا پردازه ها یک سیستم را مدل سازی می نماید.

d)      تحلیل گر سیستم برای شناخت یک سیستم ، ابتدا مدلی از  چگونگی عملکرد منطقی سیستم را ایجاد می نماید.

 

3-      تحلیل گران نقش کلیدی در تولید سیستم های مکانیزه دارند . کدامیک از موارد زیر از مسئولیتها یا  وظایف تحلیل گر سیستم نمی باشد

a)      ارزیابی راه حلها و پیشنهادات متفاوت برای انجام پروژه سیستم اطلاعاتی یا مکانیزه

b)      طراحی مکانیزم تبدیل طرح منطقی پردازه ها به مدل فیزیکی عملیات

c)       طراحی و آزمون برنامه های اولیه  Proto Type آزمایشی 

d)      تعیین نیازمندیها جهت توسعه و بهبود و یا جایگزینی سستم موجود

 

4-      کدامیک از موارد زیر در ارتباط با ارزیابی و تعیین صحت نرم افزار صحیح میباشد

a)      هدف از آزمون  نرم افزار ، ارزیابی آن در رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده و همچنین مشخص نمودن هر گونه نقص عملکرد نرم افزار است.

b)      در ارزیابی صحت نرم افزار ، در طی مراحل آزمون نرم افزار در انتها مشخص می نمایند که آیا عناصر نرم افزاری وظایف خود را به درستی انجام می دهند و خروجی مطلوب را ایجاد می نمایند؟

c)       روش آزمون جعبه سیاه ، روشی مورد استفاده برای آزمون وظایف نرم افزار می باشد.

d)      در آزمون صحت ، بعد از تعیین خطا در یک عنصر برنامه ، می توان با استفاده از آزمون ساختاری کد برنامه ری بررسی نمود  تا اینکه عامل خطا در داخل کد برنامه مشخص شود.

 

5-      کدامیک از موارد زیر در ارتباط با دیاگرام رابطه موجودیتها صحیح می باشد

a)      تشخیص رابطه بین موجودیتها اثری روی چگونگی ثبت اطلاعات ندارد

b)      دیاگرام رابطه بین موجودیتها در واقع ساختار منطقی بانک اطلاعاتی سیستم را مشخص می نماید.

c)       دیاگرام رابطه بین موجودیت ها ، رابطه یک به یک بین دو موجودیت  را با ادغام دو موجودیت در قالبت یک موجودیت ، ایجاد می نماید

d)      ارتباطات چند به چند با تبدیل ارتباط به یک موجودیت واحد که دو موجودیت قبلی با آن در ارتباط یک و یک هستند حذف میشود.

 

6-      در مدل سازی داده ها کاردینالیتی مبین تعداد موجودیت شرکت کننده از یک شی در ارتباط با شی دیگر و همچنین مودالیتی شاخصی برای تعیین وجود الزام یا اختیار جهت شرکت در رابطه می باشد. با توجه به توضیحات ارائه شده مشخص نمایید که کدام گزینه در ارتباط با مودالیتی و کاردینالیتی درست می باشد؟

a)      هر چه مودالیتی بالاتر رود کاردینالیتی کاهش می باشد

b)      هر چه کاردینالیتی بالاتر برود مودالیتی کاهش می باد.

c)       از روی مقدار مودالیتی می توان کاردینالیتی را مشخص نمود

d)      هیچکدام

 

7-      تکنیک تحلیل مقادیر مرزی   (  Boundary Value Analysis )برای کدامیک از موارد زیر مورد استفاده قرار میگیرد

a)      تحلیل امکانپذیری

b)      تحلیل خواسته ها

c)       آزمون جعبه سیاه

d)      ازمون جعبه سفید

 

8-      کدام  گزینه جزو اهداف ساختن دیاگرام مورد کاربرد  Use case  نیست؟

a)      تعریف نیازمندیهای عملیاتی و وظیفه ای سیستم

b)      تعریف سلسله مراتب اشیاء برای یک سیستم

c)       فراهم اوردن پایه ایی برای تست اعتبار

d)      فراهم اوردن تشریحی از محاوره بین کاربران

 

9-      کدام گزینه هزینه های وابسته به کیفیت نرم افزار را نشان می دهد

a)      پیش گیری ، ارزیابی ، خرابی

b)      افراد ، فرایند، محصول

c)       مشتریان ، توسعه دهندگان ، نگهداری

d)      تمامی گزینه ها

 

10-  مدل توسعه نرم افزار افزایشی  Incremental

a)      در مواقعی که نیازمندیها معین باشد مناسب است

b)      در مواقعی که یک هسته اولیه از نرم افزار که کار میکند و به شدت مورد نیاز است مناسب خواهد بود

c)       بهترین روش برای مواقعی است که تیم توسعه وسیع است

d)      یک مدا چرخشی است که برای محصولات تجاری استفاده نمیشود

 

11-  دو معیار مفید برای زمانبندی پروژه های شی گرا عبارتند از :

a)      تعداد کلاسهای کلیدی و تعداد کلاسهای حمایت

b)      تعداد تکرارهای اصلی و تعداد توافقاتی که کامل برگشته اند

c)       تعداد سناریوهای موجود و تعداد ساب سیستمها

d)       تمامی گزینه های بالا

 

12-  کدام گزینه ، مزایای استفاده از  LOC  - Line of Code  تعداد  خط کد ، را به عنوان معیار اندازه گرا به درستی بیان می نماید؟

a)      LOC  به راحتی قابل محاسبه است

b)      LOC  اندازه ی وابسته به زبان است

c)       LOC اندازه ای غیر وابسته به زبان است

d)      LOC  را می توان قبل از تکمیل طراحی محاسبه کرد

 

 

 

 

 

 

 

13-  چهار عامل اصلی به شرح زیر وجود دارند  که در تعیین کیفیت نرم افزار مهم می باشند انها را توضیح دهید

(قابلیت نگهداری  Maintainability ،قابلیت اطمینان  Dependability ،کارایی  Efficiency،قابلیت پذیریش  Acceptability )

 

14-  مفهوم تضمین کیفیت نرم افزار  SQA  ، وظایف  مهندسین نرم افزار ، وظایف گروه تضمین کیفیت نرم افزار  را توضیح دهید

 

15-  تست پذیرش  Acceptance Test  معمولا توسط چه کسی به انجام میرسد؟  

 

 

16-   مفهوم موجود بودن (  Availability ) در نرم افزار را توضیح دهید

 

17-   چهار نوع تغییرات  اصلی  موجود در فاز نگهداری نرم افزار را بیان و توصیف نمایید

 

18-  مفهوم مدیریت کیفیت نرم افزار ( کیفیت – کنترل کیفیت – تضمین کیفیت – هزینه کیفیت)

 

19-  تفاوت آزمایش  Test  یک محصول نرم افزاری با  Debug  کردن را تشریح نمایید

 

20-  چه نوعی از خطاها ممکن است در تست جعبه سیاه پیدا نشوند اما توسط تست جعبه سفید قابل کشف و اشکار شدن بوده باشند؟

 

21-  مفهوم تست واحدها در ازمون نرم افزار چیست؟

 

22-  آزمون کد برنامه ها در چند سطح انجام میشود سطوح را ذکر و توضیح دهید؟

 

23-   مفهوم قابلیت اطمینان نرم افزار و معیارهای ارزیابی قابلیت اطمینان نرم افزار  را توضیح دهید؟

 

24-  چرخه حیات تولید سیستم مکانیزه  را تعریف و چرخه حیات سنتی و چرخه حیات  ساخت یافته را توضیح دهید؟

 

25-  چرخه حیات  SSADM  را توضیح دهید؟ و توضیح دهید که  در این دیدگاه تحلیلا نیازمندیها در چند مرحله به انجام می رسد؟ مراحل را توضیح دهید؟

 

26-  سه نوع عملیات برای طراحی فیزیکی  داده ها وجود دارد  سه مورد را نام برده و توضیح دهید؟

 

27-  دیدگاه یوردون برای نگرش به سیستم ها را نامبرده و توضیح دهید؟

 

28-  چهار دیدگاه موجود در علوم کامپیوتر برای شناخت سیستم ها  نامبرده و هردیدگاه را تعریف نمایید؟

 

29-  دیدگاه جکسون در ارتباط با دیدگاه های شناخت را تشریح نمایید؟

 

30-  در مدل سازی داده ، مدل داده باید بتواند تعداد نمونه های شرکت کننده از یک شی  داده ایی را در یک رابطه نشان می دهد . در این ارتباط کاردینالیتی شاخصی است که تعداد موجودیتها شرکت کننده از یک شی دیگر را نشان می دهد . که به چندین صورت قابل نمایش می باشد .با توجه به تعریف ارائه شده ،  توضیح دهید که دو شئی به چند حالت می توانند با همدیگر مرتبط بوده باشند.

نمونه سوالات درس سنوات قبلی

31- عبارت صحیح یا غلط را مشخص نمایید

معیارهای نرم افزاری که توسط یک سازمان انتخاب میشوند از اهداف تجاری و فنی که ان سازمان قصد رسیدن به ان را دارد استخراج میشود.

به دلیل اینکه کلاس عنصر غالب یک سیستم شی گرا است ، نیازی به تعریف معیارهای مبتنی بر کلاس نیست .

در مدل سازی اشیاء برای اینکه Business workerها کاملاً مشخص شوند، باید شرح وظایف افراد مشخص گردد.

از مشکلات استفاده از تعریف مشخصات با زبان طبیعی می توان گفت که انعطاف پذیری بیش از حد  Over-Flexibility  به معنی این می باشد که یک چیز ممکن است به روشهای مختلفی در تعریف مشخصات بیان شود.

در  Use-case  تمامی بازیگرهای سیستم را می توان در تکرار اول استخراج نیازمندیها تشخیص داد. اما باید بازیگران اصلی را قبل از ایجاد مورد کاربردها تعیین نمود.

در دیاگرام کلاس  Class Diagram  مبحث رابطه کلاسها مفهوم  وابستگی  Dependency  رابطه ای است که بیان می کند تغییر در کلاس ممکن است بر دیگری تاثیر بگذارد.

کیفیت نرم افزار عبارت است از میزان انطباق با نیازمندیهای صریح ، نه کمتر و نه بیشتر .

32-برطبق دسته بندیهای  RUP(Rational Unified Process) پنج دسته نیازمندی را ذکر و انها توضیح دهید

33- در طراحی مبتنی بر مشتری و سرویس دهنده انواع معماری را بیان و شرح داده و مزایا و معایب هر کدام را توضیح دهید

34-  عوامل مهم تأثیر گذار برروی کیفیت نرم افزار را ذکر و تعداد 4 مورد را انها Metrics)  ) را شرح دهید

35-اولین مرحله در هر مدل فرایند  OOA   Object-Oriented Analysis ,  کدام است ؟

  1. ساخت مدل شیء – رابطه
  2. تعریف همکاری  Collaboration  بین اشیاء
  3. استخراج نیازمندیهای کاربر
  4. انتخاب یک زبان برای ارائه و نمایش

36--      کنترل دگرگونی  Variation Control  در زمینه مهندسی نرم افزار کدامیک از عبارت زیر را در برمیگیرد.

                                                               i.      کمینه سازی تفاوت بین تخمین نیاز به منابع

                                                             ii.      تیم پروژه

                                                            iii.      ابزار و زمان تقویمی

                                                           iv.      تمامی گزینه ها

3-      یک روش از روشهای تبدیل نیازمندیهای نرم افزاری به معماری نرم افزار را بیان و شرح دهید

                                                               i.      روش فراخوانی و بازگشت یا طراحی ساخت یافته

4-      تفاوت متدلوژی ابشاری با متدلوژی ساخت یافته  SSADM  چیست ؟

5-      بهترین ساختار تیمی برای یک پروژه نرم افزاری بسیار مشکل و با درجه سختی بالا کدام است

                                                               i.      Chief Programmer – برنامه نویس ارشد

                                                             ii.      Controlled Centralized – کنترل متمرکز

                                                            iii.      Controlled Decentralized – کنترل غیر متمرکز

                                                           iv.      Democratic Decentralized – غیرمتمرکز دموکرات

 

6-      مفهوم توسعه نرم افزار  RAD  را بیان و شرح دهید                     

7-      مفهوم نرم افزاری   CASE  را بیان نمایید

8-        مفهوم  Cyclomatic complexity (or conditional complexity) پیچیدگی مشروط  را شرح دهید

                                                               i.      اندازه کمی از پیچیدگی منطقی نرم افزار است

9-      دو ابزار برای استخراج مشخصات رفتارهای ایستای  Static  موجودیتیها  Classes  نام ببرید

                                                               i.           دیاگرام توالی Sequence Diagram ,  

                                                             ii.      دیاگرام همکاری   Collaboration Diagram

10-  متدوال ترین  Measure  برای بررسی صحت  Correctness    یک برنامه  نرم افزاری کدام یک از گزینه های زیر می باشد

                                                               i.      MTTR

                                                             ii.      MTTC

                                                            iii.      تعداد  Defect

                                                           iv.      تعداد  Defect  در هر  KLOC

11-  چهار عامل اصلی به شرح زیر وجود دارند  که در تعیین کیفیت نرم افزار مهم می باشند انها را توضیح دهید

                                                               i.      قابلیت نگهداری  Maintainabilityنرم افزار بتواند با تغییرات نیازهای کاربران تکامل و توسعه یابد و نیازهای جدید انها را رفع نماید

                                                             ii.      قابلیت اطمینان  Dependability نرم افزار باید امین ، درست کار و راستگو باشد

                                                            iii.      کارایی  Efficiencyنرم افزار نباید از منابع سیستم استفاده نادرست بنماید و انها را هدر بدهد

                                                           iv.      قابلیت پذیریش  Acceptabilityنرم افزار باید بوسیله مشتری که انرا سفارش داده است پذیریش و تایید شودیعنی نرم افزار باید فابل فهم ، مفید و سازگار با سایر سیستمها باشد

12-  در ارتباط با سه عامل مشکل زا در مهندسی نرم افزار شامل موارد زیر توضیحات لازم را همرا به راه حل ارائه نمایید

                                                               i.      ناهمگونی  Heterogeneity  نرم افزار با سکوها یا محیطهای اجرائی مختلف ناسازگاریهایی دارند  - راه حل : استفاده از تکنیک هایی مختلف برای ساخت نرم افزارهایکه که بتواند با سکوها و محیط های اجرائی مختلف سازگار و همخوانی داشته باشد

                                                             ii.      تحویل  Delivery- زمان تحویل نرم افزارها معمولا با جدول زمانبندی تقویمی مغایرات داشته و تاخیرات مشکل ساز می باشد – راه حل : استفاده از تکنیک های مختلف توسعه نرم افزار برای هر چه سریع تر و به موقع تر کردن زمان تحویل نرم افزار

51-  توصیف تغییرات موجود در فاز نگهداری نرم افزار ، چهار نوع تغییر شامل

                                                               i.      تصحیح به رفع خطاهای احتمالی

                                                             ii.       منطبق سازی به مفهوم تطبیق دادن مهندسی نرم افزار با تغییرات جدید سخت افزار و غیره

                                                            iii.       پیشرفت و تکمیل به مفهوم اضافه کردن خصوصیات و قابلیتهای جدید

                                                           iv.      جلوگیری به مفهوم مهندسیی مجدد نرم افزار به خاطر اوردن زوال ان و اعمال تغییرات نیازمندیهای جدید به ان

  • هر نرم افزاری با بکار بردن سه فاز تعریف ، توسعه و نگهداری مهندسی میشود

52-  مدل ابشاری به عنوان یک مدل ............................ شناخته میشود

                                                               i.      چرخه حیات کلاسیک

                                                             ii.      مرجع

                                                            iii.      حلزونی مانند

                                                           iv.      اشفته ، شلوغ و بی نظم

53-  مدل توسعه نرم افزار افزایشی  Incremental

                                                               i.      در مواقعی که نیازمندیها معین باشد مناسب است

                                                             ii.      در مواقعی که یک هسته اولیه از نرم افزار که کار میکند به شدت مورد نیاز است مناسب خواهد بود

                                                            iii.      بهترین روش برای مواقعی است که تیم توسعه وسیع است

                                                           iv.      یک مدا چرخشی است که برای محصولات تجاری استفاده نمیشود

54-  یک محیط فرضی را در نظر میگیرم که قرار است برای آن یک سیستم نرم افزاری توسعه دهیم . این محیط به نحوی است که با نرم افزاری که که روی ان نصب میشود وفق می پذیرد و تغییر می کند . برای توسعه چنین سیستمی چه روش فرایندی مناسبتر خواهد بود؟

                                                               i.      روش تکاملی

/ 30 نظر / 205 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مصطفی فهیمی

با سلام. سیستم موسسات مالی و اعتباری

زهرا ظفری فخر آباد-سمانه جنگجو

سلام موضوع پروژه مهندسی نرم افزار:اداره ثبت احوال

حسین دلاوران

پروژه بانک ملی ایران سیستم سیبا استاد ببخشید درکرد داشتم به میمنت دوستان محترم که اینقد براشون من قدم برمیدارم یکشونم اطلاع بهم نداد که باید ایمیل هم بزنیم من قبل عید که خدمتتون گفتم پروژه بانک ملی ایران بیارم و پذیرفتید همون رو کامل حاضر کردم کل ایام عید رو من قوچان نبودم اطلاع نداشتم عذرخواهم بابت دیرکردم

طیبه شیرمحمدلی

با سلام برای تاخیری ک داشتم عذرمیخوام عنوان پروژه: سیستم مدیریت درمانگاه

محمد غلام زاده

سلام موضوع پروژه : تحلیل سیتم دریافت و پرداخت وجه ATM

محمد خوشنواز-محمد مهدیار منش

سلام. عنوان پروژه آزانس مسکن

مجید مصطفی لو

سلام خدمت شما عرض شود عنوان پروژه بیمه بوده و میخواهم به سیستم انتخاب واحد دانشگاه تغییر دهم!

مسعود جعفری مذهب

سلام عنوان پروژه : بیمه سلامت

فاطمه نیک نژاد

سلام استاد میخواستم ازتون بپرسم تمرین های این درسو به چه ایمیلی بفرستیم؟ قرار بود یک پست برای تمرین ها بذارید... با تشکر

حسن نژاد-فکور

باسلام عنوان پروژه : سیستم اتوماسیون تغذیه