استفن آرکووی: هفت عادت افراد بسیار کارامد

1 - مبتکرباشند؛
2 - از آغاز، انتهای مسئله را در نظر بگیرند؛
3 - اولویت مسایل را حفظ کنند؛
4 - همواره به برد صددرصد فکر کنند؛
5 - اول سعی کنند بفهمند، بعد خود را به دیگران تفهیم کنند؛
6 - گروهی کار کنند؛
7 - شمشیرشان را تیز کنند.

/ 0 نظر / 59 بازدید