نمونه سوالات درس مهندسی نرم افزارII دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان قسمت یک

نمونه سوالات درس مهندسی نرم افزار دو – دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان نیمسال دوم سال تحصیلی 9293 عیسی نجفی

 

1-      مفهوم مدیریت کیفیت نرم افزار ( کیفیت – کنترل کیفیت – تضمین کیفیت – هزینه کیفیت)

2-      کدام عوامل را باید برای انتخاب ساختار سازمانی تیم نرم افزاری مد نظر قرار داد؟

                                                               i.      درجه محاوره مورد نیاز

                                                             ii.      اندازه تخمینی برنامه نهایی

                                                            iii.      قطعی بودن موعد تحویل

                                                           iv.      تمامی موارد بالا

3-      در بعد کیفیت نرم افزار کدامیک از موارد زیر صحیح نمی باشد

                                                               i.      کیفیت طراحی نرم افزار به خصایصی برمیگردد که طراحان برای آن عنصر بیان می نمایند

                                                             ii.      کیفیت انطباق نرم افزار درجه ای است که به ان میزان توصیف طراحی در طی فرایند ساخت نرم افزار دنبال میشود

                                                            iii.      در توسعه نرم افزار ، کیفیت طراحی شامل نیازمندیها ، توصیف و طراحی سیستم میشود

                                                           iv.      کیفیت انطباق به صورت عمده بر پیاده سازی تمرکزی ندارد و رضایت کاربر رابطه ای با انطباق محصول ندارد

4-      تضمین کیفیت نرم افزار  SQA  (  وظایف  مهندسین نرم افزار ، وظایف گروه تضمین کیفیت نرم افزار ، )

5-      در بعد تضمین کیفیت نرم افزار کدامیک از عبارات زیر صحیح نمی باشد

                                                               i.      نیازمندیهای نرم افزار ، اساس اندازه گیری کیفیت هستند

                                                             ii.      در کیفیت نرم افزار ضرورتی به لحاظ  نیازمندیهای غیر ذکر شده (ضمنی ) نیست.

                                                            iii.      مهندسین نرم افزار در تضمین کیفیت نرم افزار مسئول انجام کارهای فنی می باشند

                                                           iv.      گروه SQA مسئول طرح ریزی تضمین کیفیت ، تحلیل و گزارش دهی می باشند

6-      در مبحث تضمین کیفیت نرم افزار کدامیک از عبارات زیر صحیح نمی باشد

                                                               i.      مهندسین نرم افزار کیفیت را هدف قرار می دهند و فعالیتهای کنترل و تضمین کیفیت را انجام می دهند

                                                             ii.      فعالیتهای کنترل و تضمین کیفیت  به وسیله اندازه ها  Measures   و متدهای فنی قوی ، ایجاد بازنگری فنی رسمی و انجام تستهای نرم افزاری با برنامه انجام میشود

                                                            iii.      بازنگری نرم افزار به این معنی است که در مقاطع مختلفی در طی مهندسی نرم افزاربازنگریهایی انجام میشود تا خطاها و خرابی های کشف شده را بیابند

                                                           iv.        بازنگری نرم افزار ، کار تصویه فعالیتهای مهندسی نرم افزار را انجام می دهد

7-      نیازمندیهای وظیفه ای و نیازهای غیر وظیفه ایی نرم افزار را توصیف نمایید

8-      تکنیک تحلیل مقادیر مرزی   (  Boundary Value Analysis )برای کدامیک از موارد زیر مورد استفاده قرار میگیرد

                                                               i.      تحلیل امکانپذیری

                                                             ii.      تحلیل خواسته ها

                                                            iii.      آزمون جعبه سیاه

                                                           iv.      ازمون جعبه سفید

9-      کدام  گزینه جزو اهداف ساختن دیاگرام مورد کاربرد  Use case  نیست؟

                                                               i.      تعریف نیازمندیهای عملیاتی و وظیفه ای سیستم

                                                             ii.      تعریف سلسله مراتب اشیاء برای یک سیستم

                                                            iii.      فراهم اوردن پایه ایی برای تست اعتبار

                                                           iv.      فراهم اوردن تشریحی از محاوره بین کاربران

10-  تفاوت آزمایش  Test  یک محصول نرم افزاری با  Debug  کردن را تشریح نمایید

11-  خصوصیات یک نرم افزار قابل تست را بیان و تشریح نمایید

12-   چه نوعی از خطاها ممکن است در تست جعبه سیاه پیدا نشوند اما توسط تست جعبه سفید قابل کشف و اشکار شدن بوده باشند؟

13-  اهداف تست نرم افزار را بیان و تشریح نمایید

14-  چرا باید برای تست نرم افزار از یک تیم مستقل استفاده نمود؟

15-  مراحل انجام فعالیتهای تست نرم افزار را به ترتیب بیان نمایید

16-  مفهوم تست واحدها در ازمون نرم افزار چیست؟

17-  مفهوم تست اعتیادگونه  Smoke Testingچیست؟

18-  مباحث راهبردی  که باید در تست نرم افزار مورد نظر قرار گیرند را بیان نمایید

19-  تست پذیرش  Acceptance Test  معمولا توسط چه کسی به انجام میرسد؟  کاربران نهایی

20-  مفهوم تست ساندویچ عبارت است از تست پایین به بالا برای ماژولهای مادون یا  Subordinate

21-  زبان  UML  در مدل سازی تحلیلی بر کدام جنبه تاکید دارد؟

                                                               i.      مدل رفتاری و مدل تحلیل

                                                             ii.      مدل رفتاری و مدل پیاده سازی

                                                            iii.      مدل کاربر و مدل محیطی

                                                           iv.      مدل کاربر و مدل ساختاری

22-  مفهوم پنهان سازی اطلاعات  Information Hiding

23-  هدف از پنهان سازی  اطلاعات  Information Hiding  حذف کدامیک از انواع  جفت شدن  Coupling  زیر است

                                                               i.      Content

                                                             ii.      Common

                                                            iii.      Data

                                                           iv.      Stamp

24-  کدامیک  از جملات زیر نادرست است

                                                               i.      در معماری مخزنی  Repository  تکامل داده ها مشکل و هزینه بر است

                                                             ii.      معماری سرویس دهنده / سرویس گیرنده برای  داده های توزیع شده مناسب است

                                                            iii.      معماری مخزنی برای به اشتراک گذاشتن حجم زیادی از داده ها مناسب است

                                                           iv.      در معماری سرویس دهنده / سرویس گیرنده مدل داده ای مشترکی مورد استفاده قرار میگیرد

25-    بازنگری فنی رسمی  FTR ( Formal Technical Review)  نرم افزار موثرترین فیلتر از دیدگاه تضمین کیفیت بوده و توسط ................ انجام میشود

                                                               i.      مهندسین ناظر

                                                             ii.      مهندسین نرم افزار

                                                            iii.      مهندسین مشاورین

                                                           iv.      اشخاص ثالث که کار تست نرم افزار را انجام می دهند

26-  تضمین آماری کیفیت نرم افزار ( کاربرد و مجموعه فعالیتها  )

27-  در یک شرکت نرم افزاری مجری توسعه سیستم های جامع نرم افزاری ، وظیفه مدیریت پروژه نرم افزاری جدیدی بر عهده شما گذاشته شده است . وظیفه شما ایجاد یک برنامه کاربردی کاملا مشابه با برنامه های کاربردی دیگری است که تیم شما قبلا انرا را ایجاد نموده است با این تفاوت که این پروژه بزرگتر و پیچیده تر از پروژه قبلی است . و درخواستهای  متشری به طور کامل توسط وی مستندسازی شده و در اختیار شما قرار گرفته است . شما چه ساختاری تیمی و کدام مدل ( های ) فرایند نرم افزاری را برای مدیریت پروژه انتخاب خواهد بود.

  • ساختار تیمی کنترل شده متمرکز و مدل توسعه نرم افزار مبتنی بر مولفه  - با توجه به اینکه  محصول جدید یا مورد نظر قبلا در قالب یک مساله ایجاد شده است لذا ساختار تیمی کنترل شده متمرکز بهتر جوابگو خواهد بود. بعلاوه قطعا از پروژه ای که قبلا به انجام رسیده است ،  قطعات اماده استفاده ای موجود خواهد بود که می توان از انها در پروژه جدید استفاده نمود و چون مستندات خواسته های مشتری اماده است و محدودیتهای زمانی نیز ندارد ، نیازی به روشهای تکراری مانند افزایشی و حلزونی و روشهای مثل  RAD  نیست

28-  کدام گزینه هزینه های وابسته به کیفیت نرم افزار را نشان می دهد

                                                               i.      پیش گیری ، ارزیابی ، خرابی

                                                             ii.      افراد ، فرایند، محصول

                                                            iii.      مشتریان ، توسعه دهندگان ، نگهداری

                                                           iv.      تمامی گزینه ها

29-    کدام گزینه  سه مرحله اساسی روش Six Sigma  را نشان می دهد

                                                               i.      تحلیل ، بهبود ، کنترل

                                                             ii.      تعریف ، اندازه گیری ، تحلیل

                                                            iii.      تحلیل ، طراحی ، ارزیابی

                                                           iv.      تعریف ، اندازه گیری ، کنترل

30-  کدامیک از انتخابهای زیر جزو بخش های طرح  SQA  نمی باشد

                                                               i.      مستندات

                                                             ii.      بازنگریها و بازرسیها

                                                            iii.      تست

                                                           iv.      بودجه و تخصیصات

 

31-  در مبحث تضمین کیفیت نرم افزار و مفهوم قابلیت اعتماد نرم افزار ( Software Reliability  ) کدامیک از عبارت زیر نادرست می باشد

                                I.            قابلیت اعتماد  نرم افزار عبارت است از احتمال عملیات عاری از خرابی یک برنامه کامپیوتری ، در محیطی معین و برای مدت زمانی مشخص

                              II.            معیار قابلیت اعتماد نرم افزار همانند عوامل  کیفیت نرم افزار به صورت مستقیم و یا با استفاده از داده های تاریخچه ایی و توسعه ای ، قابل اندازه گیری و محاسبه می باشد

                            III.            یک خرابی در نرم افزار عبارت است عدم انطباق با نیارمندهای نرم افزار ، که ممکن است دارای دسته بندیهایی باشد

                            IV.            موجود بودن (  Availability ) در نرم افزار عبارت است احتمال اینکه یک برنامه در یک نقطه از زمان و بر اساس نیازمندیهایش ، در وضعیت عملیاتی ( در حال کار ) باشد

32-  ایمنی نرم افزار  ( تعریف ، شرح )

33-  کدامیک از مدلهای فرایند توسعه نرم افزار بیان شده در زیر تاکید بر قابلیتهای استفاده مجدد تولید شده ی نرم افزاری ندارد

                                                               i.      نمونه سازی (  Prototype )

                                                             ii.      افزایشی (Incremental)

                                                            iii.      Component Based Development  توسعه مبتنی بر مولفه

                                                           iv.      Rapid Application Development توسعه سریع نرم افزار

  • در نمونه سازی ، یک نمونه ممکن است طرحی روی کاغذ یا نرم افزاری مشابه باشد که قابلیت استفاده مجدد ندارد

34-  اگر احتمال ریسک 60% و تاثیر ریسک بر حسب هزینه  برابر با 2500 واحد پولی بوده باشد مطلوب است محاسبه میزان در

/ 0 نظر / 99 بازدید