الزامات راه اندازی و استقرار یک سیستم بر اساس SOA

·        UDDI (Universal Description, Discovery and integration)

·        Directory of Enterprise Internal web services

·        Agile Design Methodology

·        Workflow Oriented Development

·        Multi-level Design Management

·        Agile Toolset For SOA Development

·        Information Routing Modelling

·        Debugging And Simulation Capability

·        Multi-Language Capability

و برای الزامات زمان اجرا به موارد زیر میتوان اشاره نمود :

 

·        User Access And Security

·        Workflow

·        Business Activity Monitoring (BAM)

·        Simulation capability

·        Error Management

 

   

برای مطالعه بیشتر در این زمینه سایتهای sap , ittoolbox, cio  میتواند مفید باشد

/ 0 نظر / 6 بازدید