کوچک سازی Downsizing

 

در استراتژی کاهش ، شرکت با مصرف منابع داخلی خود و اقدامات اشتباه دیگر به جای کاینکه موجب تقویت خود گردد . موجب ضعف خود میشود. برای موفقیت طرح کوچک سازی ، پیروی از رهنومدهای زیر مفید می باشد.

1-     بجای حذف برخی کارها ، تنها کارهای غیرضروری  حذف شوند

2-     اگر پیمانکاران برخی کارها را خوب و با هزینه کمتر انجام می دهند آن کارها بیرون سپاری گردد

3-     به دنبال منفع بلند مدت باشید

4-     دلیل اقدامات خود را به روشنی بیان کنید.

5-     روی کارکنان باقیمانده سرمایه گذاری کنید.

6-     با ایجاد شغل های ارزش افزوده ، خلا ء ناشی از حذف را مشاغل را پرکنید

/ 0 نظر / 7 بازدید