نمونه سوالات درس مهندسی نرم افزارII دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان قسمت دو

51-  توصیف تغییرات موجود در فاز نگهداری نرم افزار ، چهار نوع تغییر شامل

                                                               i.      تصحیح به رفع خطاهای احتمالی

                                                             ii.       منطبق سازی به مفهوم تطبیق دادن مهندسی نرم افزار با تغییرات جدید سخت افزار و غیره

                                                            iii.       پیشرفت و تکمیل به مفهوم اضافه کردن خصوصیات و قابلیتهای جدید

                                                           iv.      جلوگیری به مفهوم مهندسیی مجدد نرم افزار به خاطر اوردن زوال ان و اعمال تغییرات نیازمندیهای جدید به ان

  • هر نرم افزاری با بکار بردن سه فاز تعریف ، توسعه و نگهداری مهندسی میشود

52-  مدل ابشاری به عنوان یک مدل ............................ شناخته میشود

                                                               i.      چرخه حیات کلاسیک

                                                             ii.      مرجع

                                                            iii.      حلزونی مانند

                                                           iv.      اشفته ، شلوغ و بی نظم

53-  مدل توسعه نرم افزار افزایشی  Incremental

                                                               i.      در مواقعی که نیازمندیها معین باشد مناسب است

                                                             ii.      در مواقعی که یک هسته اولیه از نرم افزار که کار میکند به شدت مورد نیاز است مناسب خواهد بود

                                                            iii.      بهترین روش برای مواقعی است که تیم توسعه وسیع است

                                                           iv.      یک مدا چرخشی است که برای محصولات تجاری استفاده نمیشود

54-  یک محیط فرضی را در نظر میگیرم که قرار است برای آن یک سیستم نرم افزاری توسعه دهیم . این محیط به نحوی است که با نرم افزاری که که روی ان نصب میشود وفق می پذیرد و تغییر می کند . برای توسعه چنین سیستمی چه روش فرایندی مناسبتر خواهد بود؟

                                                               i.      روش تکاملی

                                                             ii.      روش ابشاری

                                                            iii.      روش نمونه سازی

                                                           iv.      روش  RAD

  1. با توجه به اینکه محیط بعد از نصب نرم افزار تغییر می کند ممکن است نیازمندیهای ان تغییر کند پس مدلی تکاملی بهتر خواهد بود . کلا در محیط های پویا رو تکاملی بهتر کار میکند

55-  توصیف  مفهوم تجزیه و تحلیل ، طراحی ، پیاده سازی و نگهداری در مدل چرخه حیات کلاسیک یا مدل ترتیبی یا مدل ابشاری

56-  توصیف مدل حلزونی Spiral Model

57-  توصیف مدل همروند  Concurrent Development Model

58-  توصیف مدل توسعه سریع نرم افزار  Rapid Application Development

59-  توصیف مدل نمونه سازی  Prototyping Model

60-  توصیف مدل حلزونی  Win-Win

61-  توصیف مدل روشهای فرمال  Formal Methods Model

62-  توصیف فرایند  RUP   Rational Unified Process

63-  توصیف تکنیکهای نسل چهارم  4GT Fourth Generation Techniques

64-  توصیف مراحل مهندسی نیازمندیها   Requirement Engineering

  1. استخراج نیازمندیها
  2. تحلیل و مذاکره نیازمندیها
  3. تعریف نیازمندیها
  4. مدل سازی سیستم
  5. اعتبار سنجی نیازمندیها
  6. مدیریت نیازمندیها

65-  اصول و مبانی تحلیل در مهندسی نیازمندیها

  1. تحلیل نیازمندیها شامل تشخیص مساله Problem Recognitions  ، ساخت راه حل و ارزیابی  Evaluation and Synthesis ، مدل سازی Modeling، تعریف و تعیین مشخصات  Specification  ، بازنگری  Review
  2. اصول عمکلرد روشهای تحلیل شامل

                                                               i.      شناخت و نمایس دامنه اطلاعات

                                                             ii.      تعریف عملیاتی که نرم افزار انجام میدهد

                                                            iii.      نمایش رفتار نرم افزار

                                                           iv.      دسته بندی مدلهایی که نمایانگر اطلاعات ، توابع و رفتار هستند به نحویکه جزئیات به صورت لایه ای و یا سلسله مراتبی نشان داده شود و پیچیدگیهای انها کاهش یابد

                                                             v.      انتقالی نمودن فرایند تحلیل به مفهوم از اطلاعات ضروری به طرف جزئیات پیاده سازی حرکت نمایم

66-  کپسوله سازی صفات و عملیات در یک شی ...........................

                                                               i.      استفاده مجدد از این اطلاعات را اسان می نماید

                                                             ii.      هزینه نگهداری برنامه را بالا می برد

                                                            iii.      دستاوردهای برنامه نویسی ضعیفی

                                                           iv.      هیچکدام

67-  دو معیار مفید برای زمانبندی پروژه های شی گرا عبارتند از :

                                                               i.      تعداد کلاسهای کلیدی و تعداد کلاسهای حمایت

                                                             ii.      تعداد تکرارهای اصلی و تعداد توافقاتی که کامل برگشته اند

                                                            iii.      تعداد سناریوهای موجود و تعداد ساب سیستمها

                                                           iv.       تمامی گزینه های بالا

68-  کدامیک از گزینه های زیر را می توان در یک سماله به عنوان یک شی کاندید در نظر گرفت؟

                                                               i.      وقایع  Events

                                                             ii.      افراد  People

                                                            iii.      ساختار  Structure

                                                           iv.      تمامی موارد بالا

69-  کدامیک از گزینه های زیر از اجزای مدل داده می باشند

                                                               i.      صفات  Attributes

                                                             ii.      اشیاء داده ایی  Data Objects

                                                            iii.      ارتباطات  Relationships

                                                           iv.      هر سه گزینه صحیح است

70-  کدام گزینه محتویات دیکشنری داده هر نرم افزار را نشان می دهد؟

                                                               i.      اجزای پیکربندی

                                                             ii.      اشیاء داده ایی

                                                            iii.      دیاگرامها

                                                           iv.      علائم

71-  اولین مرحله در هر مدل فرایند  OOA   Object-Oriented Analysis ,  کدام است ؟

                                                               i.      ساخت مدل شیء – رابطه

                                                             ii.      تعریف همکاری  Collaboration  بین اشیاء

                                                            iii.      استخراج نیازمندیهای کاربر

                                                           iv.      انتخاب یک زبان برای ارائه و نمایش

72-  کدامیک از موارد زیر مراحل متدلوژی  JACKSON  را تشکیل می دهد

                                                               i.      مدل سازی ، شاخت شبکه ، پیاده سازی و اجراء

                                                             ii.      بررسی احتیاجات ، طراحی تفضیلی ، برنامه نویسی

                                                            iii.      بررسی احتیاچات ، مدل سازی ، پیاده سازی و اجراء

                                                           iv.      بررسی احتیاجات ، ساخت شبکه ، پیاده سازی و اجراء

73-  کدام گزینه در طراحی نرم افزار اهمیت بیشتری دارد

                                                               i.      دقت

                                                             ii.      پیچیدگی

                                                            iii.      کارایی

                                                           iv.      کیفیت

74-  کدام کی از مدلهای زیر یک معماری نرم افزار را نشان نمی دهد

                                                               i.      داده

                                                             ii.      پویا

                                                            iii.      فرایند

                                                           iv.      ساختاری

75-  جفت شدن  Coupling  یک نمایان کننده کمی است از میزان درجه اینکه یک ماژول ............

                                                               i.      بتواند به صورت فشرده تر نوشته شود

                                                             ii.      به ماژولهای دیگر و دنیای خارج ارتباط دارد

                                                            iii.      تنها بر روی یک چیز تمرکز داشته باشد

                                                           iv.      قادر باشد تا کارش را در یک زمان معقولی به انجام برساند

76-  هدف از تست جعبه سیاه ، یافتن کدام دسته از خظاهای زیر می باشد؟

                                                               i.      عملیات نادرست یا کمبود ان

                                                             ii.      خطاهای واسط

                                                            iii. &nbsp

/ 0 نظر / 76 بازدید