پایگـاه­های اطلاعاتی مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک

1. پایگـاه­های اطلاعاتی در مورد برنامه‌ریزی استراتژیک

1. دانشگاه ایالتی نیو مکـزیکو- www.nmsu.edu/strategic/  :  این پایگاه شرح کاملی از فرایند برنامه‌ریز ی استراتژیک در دانشگاه ایالتی نیو مکزیکو ارائه می‌کند.. این پایگاه یکی از پایگاه‌های اطلاعاتی مهم است که می‌توان در آن، برنامه‌ریزی استراتژیک را در مرحله عمل مشاهده کرد.

 

2. جامعـه مدیریت استراتژیک - /sms/ www.virtual.indiana.com :   این یک جامعه حرفه‌ای غیر انتفاعی است که دارای 2000 عضو دانشگاهی، تجاری و مشاوره متعلق به 45 کشور است . این گروه مجله مدیریت استراتژیک را منتشر می‌کند و گردهمایی‌های سالانه برگزار می‌نماید.

 

3. انجمن مدیریت آمریکائی- www.amanet.org :  این جامعه اطلاعات آموزشی در سطح جهانی ارائه می‌کند و افراد می‌توانند در زمینه مهارت‌های عملی و تجاری اطلاعاتی کسب نمایند. پایگاه مزبور بسیار جامع و فراگیر است و با همه سمینارها و کنفرانس‌های جهانی در ارتباط است .

 

4. آکادمی اطلاع رسانی مدیریت- www.aom.pace.edu :  این یک سازمان غیرانتفاعی پیشرودر زمینه تحقیقات مدیریت و آموزش در آمریکا است . در سراسر دنیا بیش از 10 هزار عضو  دانشگاهی و تجاری دارد. حدود 2500 نفر از این افراد در زمینه استراتژی­های کسب و کار و تجاری تخصص ویژه دارند.

 

 

5. ابزارهای فکری - www.mindtools.com/planpage.html :   این یک پایگاه اطلاعاتی بسیار عالی است و می‌تواند برای برنامه‌ریزی‌های استراتژیک اطلاعاتی را ارائه نماید. درباره شیوه و علت برنامه‌ریزی استراتژیک بیش از 30 صفحه مطلب ارائه می‌نماید.

 

 

6. شرکت استراتژی ‌های عملکرد - www.perfstrat.com/articles/ptp.htm :  این پایکاه اطلاعاتی یک شرح 20 صفحه‌ای درباره شیوه و علت برنامه‌ریزی استراتژیک ارائه می‌کند، همچنین درباره ماموریت، منافع برنامه‌ریزی، هدف‌های بلندمدت، اولویت‌ها و جدول‌های زمان­بندی بحث‌های بسیارعالی ارائه می‌کند.

 

5. مرکز مدیریت استراتژیک - www.csmweb.com :   این پایگاه اطلاعاتی آموزش مدیریت استراتژیک، سمینارها و خدمات مربوطه (برای تسهیل امور) را شرح می‌دهد. همچنین این پایگاه می‌تواند فرد را به سایر پایگاه‌های اطلاعاتی برنامه‌ریزی استراتژیک (دانشگاهی و دولتی) وصل کند.

 

6. گروه مشاوران بستن - www.bcg.ocm : شاید این گروه مشهورترین سازمان مشاوره برنامه‌ریزی استراتژیک باشد. این پایگاه بحث‌های خوبی درباره برنامه‌ریزی استراتژیک ارائه می‌نماید

 

7. شرکت فولد -www.fuld.com- این پایگاه در اطلاعات محرمانه رقابتی تخصص دارد. با توجه به اهمیت گردآوری اطلاعات درباره شرکت‌های رقیب ارتباطات بسیار خوبی برقرار ‌می‌نماید. در مورد سیستم‌های اطلاعاتی (جمع‌آوری اطلاعات محرمـانه) پاسخ‌های خوبی ارائه می‌نماینـد.

2. پایگـاه­های اطلاعاتی در مورد مدل­های اصلی سرآمدی کسب و کار

 

1. www.quality.nist.gov- این پایگاه متعلق به موسسه ملی استاندارد و تکنولوژی آمریکا (حامی اصلی جایزه بالدریج) است. در این سایت تمامی اطلاعات مربط به جایزه بالدریج شامل تمامی متن­های استاندارد این مدل و متن­ خطوط راهنما مربط به این جایزه به صورت

 فایل pdf  ارایه شده است.

2. www.baldrige.com- این پایگاه توضیحات خوبی در مورد مدل بالدریج و ارزش­ها و مفاهیم محوری این مدل ارایه می­کند. همچنین خدمات مشاوره­ای که شرکت دارنده سایت در این زمینه عرضه می­کند.

 

 

3. www.BaldrigePlus.com

This impressive site from New Zealand presents a library of case studies and best practice examples pertaining to performance excellence. Included are descriptions of the Malcolm Baldrige National Quality Award criteria, worksheets for each of the 19 areas addressed in the Baldrige system, and explanations of how to apply or do a self-assessment.

 

4. www.dhutton.com

The focus of this site is the Baldrige assessment process as a method of driving organizational change and improvement. Included are free articles on quality management and an online diagnostic. Other information builds on David Hutton's new book, From Baldrige to the Bottom Line, published by ASQ's Quality Press.

 

5. www.efqm.org- این پایگاه سایت اصلی بنیاد اروپایی کیفیت (EFQM) است . در این سایت اطلاعاتی مربط به مدل EFQM و برخی متن­های استاندارد این مدل و متن­ خطوط راهنما مربط به این جایزه  را به صورت فایل pdf ملاحظه می­کنید(توجه کنید که از آنجا که بنیاد اروپایی کیفیت برخی هزینه­های خود را از محل فروش متون استاندارد خود بدست می­آورد، کلیه متون مربوط به این استاندارد از طریق این سایت قابل دسترسی نیست ).

 

6. www.Deming.edu- در این سایت اطلاعاتی مربط به مدل دمینگ ملاحظه می­کنید.

 

7. www.Deming.org- در این سایت اطلاعاتی مربط به جایزه دمینگ و  بنیاد دمینگ ملاحظه می­کنید.

 

8. www.pentel.bungu.co.jp- در این سایت اطلاعاتی مربط به جایزه دمینگ ملاحظه می­کنید

 

9.  www-personal.engin.umich.edu- در این سایت اطلاعاتی مربط به دریافت جایزه دمینگ توسط شرکت­های غیرژاپنی ملاحظه می­کنید.

3. پایگـاه­های اطلاعاتی موضوعات مختلف مرتبط با کیفیت

ASQ

www.asqnet.org/member/best_practice/bestpractice_index.html

ASQ sections share their solutions to common challenges such as retaining members and becoming more involved in the community. This invaluable resource for volunteer leaders include all best practices submitted in the last four years and has been organized by subject category. The most recent best practices are highlighted on the main screen of the best practices library. And special recognition is given to projects that were selected by the Section Management Program Committee and presented at the 54th AQC.

 

www.asqnet.org/member/futures/futures_index.html

ASQ looks two decades into the future at what key forces will be shaping the year 2020, what the implications of future events mean for quality, and how our jobs and lives will likely be affected. Members have an opportunity to interact with each other and the ASQ Futures Team in the Foresight 2020 forum. And for those interested in learning more about the concept of futuring, a downloadable PDF version of Quality Progress articles from the last Futures Study is included.

 

www.asq.org/e-learning
This link from ASQ's home page offers access to ASQ Web based courses on a variety of quality related topics. The courses are designed to accommodate individual schedules and preferred learning styles. The site describes the offerings, including "Quality 101" and "Key Differences between ISO 9001:1994 and ISO 9001:2000," and presents pricing and continuing education unit information.

 

http://aqc.asq.org

This is ASQ's site for the 44th Annual Quality Congress slated for May 7-9, 2001, in Charlotte, NC. The site includes event descriptions, online registration, session selection and more.

 

AUDITING

www.internal-auditor.com
The Ruth Ellen Carey Communications Manufacturing and Industrial Resource Center site for internal auditors have both free and subscription areas. The free pages include helpful tips, information on certification, an ISO 9000:2000 update and a monthly article.

 

www.jetsquality.com/news.htm
This commercial site contains the out-of-print ASQ Quality Surveillance Guidelines developed a few years ago by the Energy and Environmental Division. There are also articles, Department of Energy Assessment Guides and other auditing resources.

 

BENCHMARKING

The Benchmarking Exchange at http://www.benchnet.com
A site that offers comprehensive information on benchmarking, knowledge management, best practices, and quality and process improvement.

 

E-benchmarking at www.ebenchmarking.com
This site provides individuals in large corporations or government organizations means to subscribe on-line to a free monthly e-mail newsletter that can be useful in supporting internal benchmarking efforts. In addition, an extensive list of links, including benchmarking organizations representing various industries, is included.

 

The Global Procurement and Supply Chain Electronic Benchmarking Network (GEBN) at http://gebn.bus.msu.edu
is your manufacturing or service firm looking for a leading-edge third-party effort? Then visit this site to find out more about GEBN, which electronically links more than 200 companies worldwide that regularly provide information about their competitive, procurement, and supply-chain business practices and management strategies.

 

The Telecommunications Benchmarking International Group at www.tbig.org/main.html
The Telecommunications Benchmarking International Group's site includes membership information, studies the group is conducting and information about the annual meeting. Many links to other benchmarking sites are listed.

 

www.PracticeDatabase.com
The site of Best Practices, LLC, is an online membership database of more than 3,000 business improvement techniques for a variety of industries and functions. The database clusters into five main subject areas: sales and marketing, human resources, business operations, customer satisfaction and knowledge management.

 

The Benchmarking Dumping Factor at brisc.org/newsletter.html.
This is the site of an information-sharing benchmarking newsletter. The newsletter is in both Spanish and English, and the site tells how to get a free subscription.

www.arts.uwaterloo.ca/ci/contents.html
The University of Waterloo in Canada site features an online survey questionnaire for Canadian firms and the first wave of feedback and results from the survey. In addition, there is information on service quality and service productivity management practices, along with articles, resources and links to other sites.

 

CERTIFICATION

www.asq.org
Information on all of ASQ's seven certifications (quality engineer, quality auditor, software quality engineer, quality technician, quality manager, mechanical inspector and reliability engineer) and on recertification can be found at this site by clicking on the links to certification and recertification.

 

www.astd.org/virtual_community/hpi_courses/
The American Society for Training and Development (ASTD) offers training to support human performance improvement. This site tells about ASTD's six-course improvement certificate program.

 

COMMUNITY QUALITY

Community Quality Electronic Network at http://deming.eng.clemson.edu/pub/cqen/index.html : This Web site provides a network of community quality efforts that allows visitors to share their ideas on how to create and sustain effective cooperative efforts with other individuals and organizations pursuing quality.

 

CONFORMITY ASSESSMENT

ts.nist.gov/ca : Among the many features of this National Institute of Standards and Technology site is a directory of the hundreds of products, services and systems subject to federal certification requirements and procurement standards. There's also a summary of requirements issued by departments and agencies. Entries describe the purpose of each requirement, tell whether it is mandatory or voluntary and list methods used to ensure compliance. The site was developed with the recently formed Conformity Assessment Network, a government and private sector partnership.

CONSULTING

Internet Directory of Advisors and Consultants at www.idac.com
The large Internet Directory of Advisors and Consultants offers three indexes to help users find U.S. and international consulting groups. The specialist index includes quality favorites such as industrial engineering, benchmarking, production design and development, product liability and organizational strategy.

 

http://consultinginstitute.org
This is the home page for the International Institute of Consulting and Training. The site specializes in training, consulting and publishing. Training focuses on a number of different areas including: metrology, calibration, procedures, gage repair and ISO 17025/Guide 25.

 

CUSTOMER SATISFACTION
http://www.csmassociation.org/

The Customer Satisfaction Measurement Association site tells about an association of companies that conducts benchmarking studies to identify practices that improve customer satisfaction and overall operations. The site lists more than 70 members, including Fortune 500 companies, educational institutions and government agencies.

 

CUSTOMER SERVICE

The International Customer Service Association (ICSA) at http://www.icsa.com
This site provides information about the ICSA, including its annual conference, national customer service week, and the Award of Excellence. It also has a calendar of events and chapter information. The ICSA promotes the development and awareness of customer service.

 

DESIGN OF EXPERIMENTS

"Virtual Book" on DOE
www.ic.polyu.edu.hk/posh97/general/Download/Statistics_textbook/stexdes.html

This is a comprehensive virtual book that appears on a single Web page. StatSoft has included several good diagrams to accompany this text from the Industrial Center at Hong Kong Polytechnic University. Links to examples, highlighted key points and thorough tables and charts make this site particularly useful for those new to DOE.

 

Design of Experiments from the Perspective of Competitive Advantage http://mijuno.larc.nasa.gov/dfc/doe.html
I continue to be amazed at the work Edwin B. Dean has done at this NASA site. In terms of quality information, Dean's discussion of DOE is broad and deep. By clicking the table of contents link, the reader is taken to a listing of Dean's work. Topics such as engineering technologies, designing for value and the role of quality costs can be researched--each in relation to gaining competitive advantage.

 

Twenty Key Elements of a Product Realization Process www.prosci.com/prp1.htm
ProSci's BRP (Business Process Reengineering) On-line Learning Center home page is not specifically a DOE site. It does, however, list 20 key elements of a sound product realization process, many of which address tools of DOE. The site also includes a list of the 56 best practices of the product realization process including testing skills and design and manufacturing analysis.

 

 

 

 

 

Pick a Design, Any Design (www.qualityamerica.com/knowledgecente/articles/pickadesign.htm)
Authors C.J. Keller and Richard Scranton write that most people have heard of DOE, but find "the insides of [their] eyelids more pleasant to look at than the books devoted to the topic." The authors describe and compare different DOE designs and the impact these designs have on the number of runs and factor ranges.

 

Teaching Design of Experiments Using a Job Aid and Minitab (www.minitab.com/resources/whitepapers/crowder.htm)
This is a good example of the kind of articles commercial sites have begun adding for value added purposes. The article presented by Minitab offers a detailed case study on creating a DOE curriculum and teaching a course on the subject.

 

MathSoft in Education (www.mathsoft.com/education)
If you are involved in either secondary or post-secondary statistics education, this site might be of interest to you as it offers a specific program and a series of products for educators. Use this site to download a free read-only version of Mathcad 8 Explorer, browse mathematical documents and access a Web forum for Mathcad users.

 

Math Options Inc. (www.mathoptions.com)
The Math Options home page caught my attention for three reasons: First there is a "Don't like math?" feature--uncommon for a company dealing with DOE. Second, Math Option offers a free experiment--send them data and they will run an experiment for you. Finally, it uses two of my favorite words: free download.

 

Non experimenter Tries Design of Experiments Software (www.statease.com/PCI1198.html)
In his review of a StatEase product, Rich Burnham--an individual with only a "fragmentary DOE background"--explains what he learned about the method. "I was in awe of the power of DOE," Burnham writes. "It's an amazing, systematic approach to experimentation that considers all factors simultaneously. It provides information about interactions among factors and the way a total system works, not just a few factors."

 

Taguchi Methods from the Perspective of Competitive Advantage (http://mijuno.larc.nasa.gov/dfc/tm.html)
In another of Edwin Dean's articles, he writes that "Taguchi methods were developed by Genichi Taguchi to improve the implementation of total quality control in Japan. [These methods] are based on design of experiments to provide near optimal quality characteristics for a specific objective." The site compares the use of Taguchi methods in Japan and the United States and briefly discusses costs.

 

Process and Product Improvement with DOE (http://www.qualityi2.com/qi2_doe.htm)
The home page of Qi2, a consulting and training firm, offers a course on DOE with an emphasis on Taguchi. In outlining the course, this site briefly describes DOE, lists its benefits and highlights Taguchi's methods.

 

Hadamard Matrices (www.research.att.com/~njas/hadamard/index.html)
For the mathematically adventurous, the library of Hadamard matrices at N.J.A. Sloane's site is a great resource when considering this Plackett-Burnman feature.

 

EDUCATION AND TRAINING

www.doleta.gov
The site of the U.S. Department of Labor's Employment and Training Administration includes an overview of the Workforce Excellence Board and information on workforce development performance initiatives.

 

www.edexcellence.net/
The Thomas B. Fordham Foundation promotes excellence in elementary and secondary education and improvements in teacher quality. The site describes the work of the foundation, its grant process and available publications. It also lists books on the subject.

 

www.astd.org
The American Society for Training & Development is a professional organization providing resources on workplace performance issues. Highlights of the site include articles related to work force issues, reports of the organization's many studies, a buyers' guide and a literature search.

 

www.bestpraceduc.org
Best Practices in Education is a not for profit professional organization that works with teachers to find effective educational practices from other countries to adapt and apply in the United States. It provides support by delivering such programs, including outstanding uses of technology, to U.S. classrooms.

 

www.gradschools.com
Gradschools.com's database includes a quality management, quality and reliability engineering, and quality assurance category. It lists these graduate programs by region: eastern United States, western United States, outside the United States and distance learning.

 

www.michiganquality.org/education
This site provides a look at the many quality in education initiatives in Michigan. It includes a database of efforts, a business/education database, links and a search engine.

 

www.nab.com
The National Alliance of Business, an organization made up of Fortune 500 companies, business leaders and business led coalitions, says its mission is increasing student achievement and improving work force competitiveness. Its site includes a catalog of resources, topic files, legislation updates and state by state listings of services.

 

www.ncacihe.org
The North Central Association Commission on Institutions of Higher Education accredits colleges, universities and other degree granting institutions of higher education. It also works with state, federal and nongovernmental Baldrige, ISO 9000 and similar quality programs to share in the evaluation of institutions. A section of its site deals with the Educational Quality Improvement Model for regional higher education accreditation, which includes total quality management, ISO 9000 and Baldrige criteria.

 

FORUMS

www.qs9000.com/ubb/Forum10/HTML/000014.html

This address leads to one of the many Internet forums about quality and statistics. On the day QP checked out the site, there were postings on such subjects as design control, Six Sigma, process auditing, rating quality system foundations and ISO 14000.

 

GOVERNMENT QUALITY

http://web5.whs.osd.mil/bestpraca.htm
The U.S. Department of Defense Quality Management Office's best practices site explains how the department's best practices process works and provides a database search. An online education and performance support resource center was under construction at press time. Much of this information would be useful to all quality practitioners.

 

http://leadership.gc.ca
The site of the Canadian government's Leadership Network is chock full of valuable information, including competency profiles, articles on leadership skills development, learning resources and assessment tools. While some information is in French only, most is available in both French and English.

 

HEALTH CARE

www.ahcpr.gov

The name of the Agency for Healthcare Policy and Research has been changed to Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). Its Web site remains at the former address and is loaded with information about health care quality and improvement. There are pages of links to improvement case studies, funding opportunities, grand announcements, quality tools, specific health conditions and much more. An interactive tool provides access to national and selected state statistics.

 

www.doctorquality.com

DoctorQuality.com is a new Internet based quality benefits management company. Its Web site includes a location for consumers to rate doctors or place anonymous reports of medical errors, a location for doctors to submit data and links to many other health care quality resources.

 

www.ihi.org

The not-for-profit Institute for Healthcare Improvement (IHI) provides resources and services to help organizations improve outcomes and lower costs. The site offers information on IHI publications, programs and collaborations. The resources cover a wide range, including the design of clinical office practices, a Chronic Conditions National Congress, patient safety, reduction of medical errors, and innovations in delivery and practice.

 

www.jcaho.org

The Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO), a nonprofit group, accredits nearly 20,000 organizations in the United States. Its site provides an opportunity for a search to determine if a facility is accredited. Visitors can also learn about the standards against which organizations are evaluated or lodge complaints against organizations.

 

www.nchc.org

The National Coalition on Health Care (NCHC) is a nonprofit alliance of about 100 groups dedicated to achieving affordable health care for Americans. It lists business, labor, consumer and primary care provider groups as

/ 0 نظر / 34 بازدید