استراتژی و متدهای متداول

انواع متداول استراتژی عبارتند از :

 1- استراتژی ها ی یکپارچگی ( رو به جلو – رو به عقب – افقی )

 2- استراتژی های تمرکز

 3- استراتژی های رشد

4- استراتژی های ثبات

5- استرتژی های کاهش قدم سوم :

پس از تدوین استراتژی، لازم است این استراتژی به مولفه های کوچکتری تقسیم شوند. این مولفه اهداف نام دارند. اهداف قسمت های اساسی استراتژی هستند.برای مثال شرکت ساوت وست ایر لاین استراتژی خود را در جهت رقابت موفق در بازار خطوط پر جمعیت تجاری تدوین کرده است .

تدوین استراتژی شامل تعریف ماموریت شرکت ، تعیین اهداف قابل تحصیل ، طراحی استراتژی ها و تعیین رهنمودهای مربوط به سیاستها ( خط مشی ) می باشد.

Mission( Reason for Existence

ماموریت  سازمان – مقاصد آن  سازمان است . در واقع فلسفه وجودی آن

ماموریت را می توان گسترده یا محدود تعریف کرد. یک بیانیه ماموریت گسترده ، بیانیه ای کلی و مبهم است که نشان می دهد شرکت چیست مثال (به بهترین  شکل منافع مالکان مشترک ، مشتریان و کارکنان را تامین کردن )

اجزاء ماموریت سازمان عبارتند از :

 1- مشتریان

 2- محصول

 3- فناوری

4- بازارها

5- توجه به مردم

 6- توجه به کارکنان

7- حوزه جغرافیایی

 Objectives

اهداف عملیاتی عبارت است از نتایج پایانی فعالیت برنامه ریزی شده  و بیان می دارد که چه چیزی ، چه موقع باید انجام بشود و باید در صورت لزوم و امکان کمی بشود.  دست یابی به اهداف عملیاتی شرکت باید موجب موفقیت  ماموریت شرکت شود.

 
/ 0 نظر / 8 بازدید