رهبری و ملاحظات بین المللی شرکتهای چند ملیتی

شرکتها ی چند ملیتی باید به تفاوتهای بسیار فرهنگ ها ی مختلف با یکدیگر کاملا توجه کنند و سبک های مدیریتی خود را متناسب با فرهنگ ملی کشور میزبان ، تعدیل و سازگار کنند و باید مراقب باشند که این تفاوتها به غلط چیز دیگری ( ضعف و کمبود شخصیت ) تفسیر نشوند.

 ابعاد فرهنگی ملی عبارتند از :
Power Distance
1- فاصله قدرت : میزان تحمل و پذیرش توزیع نابرابر قدرت در سازمانها توسط یک جامعه
Uncertainty avoidance
2- تردید یا ابهام گریزی: میزان هراس و نگرانی جامعه از موقعیتهای مبهم ناشناخته
Individualism -collectivism
3- فردگرایی- گروه گرایی: فردگرایی یعنی میزان اهمیت و ارزشی که یک جامعه برای استقلال و آزادیهای فردی قایل است
Masculinity- femininity
4- مردمنشی یا مردسالاری – زن منشی یا زن سالاری : میزان توجه یک جامعه به پول و چیزهای مادی به عنوان ارزشهای مردانه در مقابل میزان توجه به جامعه به انسانها به ارزشی زنانه
Long-term
Orientation
5- بلند نظری یا جهت گیری بلند مدت: میزان توجه جامعه به اهداف و آرمانهای بلند مدت یا کوتاه مدت

/ 0 نظر / 9 بازدید