قابل توجه دانشجویان درس مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات درنیمسال اول1393

1-               در بعد مفاهیم مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات کدامیک از عبارات زیر صحیح نمی باشد ؟

 1. ذینفعان پروژه - افراد و سازمان هایی هستند که به طور فعال درگیر پروژه اند یا منافع ایشان تحت تأثیر نتیجه اجرای پروژه یا تکمیل پروژه قرار می گیرد.
 2. در مدیریت پروژه فرایند آغازین به فرایندهای مورد نیاز برای کسب اجازه رسمی برای شروع هر پروژه جدید گفته میشود
 3. در مدیریت پروژه فرایند برنامه ریزی اجراء شامل فرایندهایی که برای تکمیل کار تعیین شده در برنامه مدیریت پروژه جهت دستیابی به اهداف پروژه نیاز است میشود..
 4. در مدیریت پروژه - فرایند اختتامی شامل فرایند های مورد نیاز برای پایان دادن رسمی تمامی فعالیت های هر پروژه می باشد

 

2-               کدامیک از تعاریف ارائه شده برای Project  یا  پروژه  صحیح می باشد؟

 1. مجموعه فعالیت های موقتی برای تحقق یک تعهد و ایجاد یک محصول یا ارایه خدمات مشخص است .
 2. رسالت ایجاد تعهد ومسئولیت درقبال برنامه زمان بندی است که مانع از به تاخیرافتادن پروژه وهزینه های مرتبط می گردد.
  1. تلاشی موقت است که ساختن محصول، ارائه خدمت یا رسیدن به نتیجه ای مشترک را برعهده می گیرد
  2. مجموعه ای از اجزا است که در راستای هدفی مشخص با یکدیگر در ارتباطند.

 

3-      در مبحث مدیریت و کنترل پروژه ها کدام یک از عبارات زیر صحیح می باشد

 1. مجموعه اقدامات و عملیات خاص که دارای روابط منطقی با یکدیگر است بوده و برای نیل به هدف یا کنترل پروژه  انجام میشوند.
 2. دوعنصر ”برنامه ریزی” و“ کنترل“ در مدیریت علمی به عنوان ارکان اساسی وظایف مدیریت شناخته میشودکه موجب صرفه جویی در زمان و هزینه انجام پروژه ها میشوند.
 3. کنترل پروژه فرایندی است در جهت حفظ مسیر پروژه برای دستیابی به یک تعادل اقتصادی موجه بین سه عامل هزینه ، زمان و کیفیت در حین اجرای پروژه ، که از ابزار و تکنیک‌های خاص خود در انجام این مهم کمک می‌گیرد .
 4. گزینه دوم و سوم صحیح می باشد.

 

4-      در رابطه با مدیریت پروژه کدامیک از عبارات زیر صحیح نمی باشد

 1. مدیریت پروژه برای ایجاد زبان مشترک ، شفاف ،  بیان نیاز ها و اندازه گیری کیفیت نیل به سمت اهداف پروژه می باشد
 2. فرایند برنامه‌ریزی پروژه عبارت است از تعیین توالی و توازی فعالیتهای لازم برای اجرای یک پروژه با در نظر گرفتن زمان مورد نیاز برای اجرای هر فعالیت و کیفیت تعیین شده برای آن فعالیت است.
 3. مدیریت پروژه عبارتست از به‏ کارگیری دانش‏ها، مهارت‏ها، ابزار و تکنیک‏های لازم در اداره جریان اجرای فعالیت‏ها، به‏ منظور نیل به اهداف پروژه و انتظارات کارفرما.
 4. برای اجرای هر پروژه، مجموعه فرایندهای مختلف صورت می‏گیرد. یک فرایند شامل  مجموعه فعالیتهای لازم‏الاجرا برای حصول به یک نتیجه مشخص نیست بلکه این فرایندها توسط مجریان پروژه  قابل انتخاب می باشد.

 

5-      وظایف مدیر پروژه ایجاد هماهنگی لازم در اجرای فعالیتها برای کاربرد مناسب .................... .................، به منظور رسیدن به هدف نهایی پروژه ، وظیفه اصلی مدیر پروژه است.

 1. منابع و مصارف  
 2. منابع و امکانات
 3. هزینه و زمان
 4. هزینه و امکانات

 

6-               در مبحث برنامه ریزی پروژه – کنترل پروژه کدامیک از عبارات زیر غلط می باشد

 1. برنامه ریزی، بر روی تعیین اهداف و جهت ها متمرکز است و کنترل، کارها را به سمت آن هدف و جهت ها هدایت میکند.
 2. برنامه ریزی، هزینه ها  منابع را به فعالیتها تخصیص میدهد و کنترل، برای استفاده مؤثر و مناسب از منابع کوشش میکند.
 3. برنامه ریزی، عواملی مثل نوع فعالیت، حجم و اندازه فعالیت، مدت زمان اجرا، منابع مصرفی و... را برای فعالیتها پیش بینی میکند و کنترل پروژه در عمل آنها را تدقیق میکند.
 4. برنامه ریزی، انگیزه لازم را به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده در کارکنان ایجاد میکند و کنترل، در صورت نیل به اهداف، برای تشویق آنها مورد استفاده قرار میگیرد.

 

 

7-               در ارتباط با نمودار شبکه پروژه کدامیک از موارد زیر صحیح نمی باشد.

 1. فعالیت پیش نیاز(Precedent Activity): فعالیت A را در صورتیکه پیش نیاز فعالیت B میگویند که بلافاصله بعد از تکمیل A فعالیت B قابل شروع شدن باشد.
 2. فعالیت وابسته/ پی آمد (Succeeding Activity): فعالیت B را در صورتی وابسته به فعالیت A میگویند که فعالیت B بلافاصله بعد از تکمیل A قابل شروع شدن باشد.
 3. رویداد مرکب (Complex Node):گره ای است که بیش از یک بردار به آن وارد و بیش از یک بردار از آن خارج شده باشد.
 4. رویداد جوششی (Burst Event/Node):گره / رویدادی است که نقطه پایانی چند فعالیت باشد

 

8-      در ارتباط با خصـوصیات یک پـــروژه کدامیک از موارد زیر صحیح نمی باشد

 1. پــروژه از یک مجمـوعه فعـالیت تشکیل میشـود ، بطـوریکه با انجـام این فعـالیتها پــروژه بـه اتمام می رسـد
 2. بیـن فعالیتها روابط و وابستگـی یا تقـدم و تـأخــر وجــود دارد اما فعالیت فاقد مرز می باشند
 3. هـر پــروژه دارای یک نقطـه شــروع و یک نقطه پایان می باشد .
 4. هـر پــروژه دارای یک هدف مشخص و قابل ارزیـابی بوده به نحویکه دارای یک کیفیت تعریف شده برای اجرا می باشد.

 

9-               در رسم نمودار شبکه فعالیتها  / انواع روابط میان دو فعالیت  کدامیک از مفاهیم زیر نادرست می باشد

 1. منظور از رابطه(Relationship) یا بستگی(Dependency) میان دوفعالیت، تعریف قیود و الزامات ضروری میان شروع یا خاتمه یک فعالیت با شروع و خاتمه هر یک از فعالیتهای بعدی(Successor activities) وهر یک از فعالیتهای قبلی(Predecessor Activities) آن است.
 2. روابط میان هر دو فعالیت از فعالیتهای یک پروژه را می تواند  به چهار نوع      رابطه فیزیکی  ،رابطه منطقی ،رابطه سازمانی و  رابطه محدودیت منابع     گروه بندی شود. 
 3. از فوایدعمده نمودار گانت، این است که ارتباط بین تاریخ های اجرای فعالیتهای پروژه، و ترتیب تقدم و تأخر بین آنها در این نمودار ها بخوبی مشهود است.
 4. در یک شبکه ممکن است تعداد زیادی از فعالیت ها از همین خاصیت انعطاف پذیری در تاریخ های شروع یا پایان برخوردار باشند. در اصطلاح برنامه ریزی، فعالیتهایی را که دارای چنین خاصیتی هستند، فعالیتهای دارای شناوری یا فرجه میگویند.

 

10-  سالنی به ابعاد40*20 موجود است قرار است طی یک پروژه کف سالن برای ایجاد خواص مطلوب برای استفاده به عنوان اتاق تیم پروژه فناوری اطلاعات با عایقی مناسب سنگفرش شود اگر در روز اول (طبق تقویم کاری در روز اول مرداد 93   ) فعالیت های پروژه به میزان 20*10 از کف سالن سنگفرش شود درصد پیشرفت کار پروژه در پایان روز دوم به چه میزان خواهد بود .

 1. 25 درصد
 2. 50 درصد
 3. 75 درصد
 4. 100 درصد

 

11-  چهار  مورد از منافعی که از اجرای سیستم مدیریت پروژه مورد انتظار است را ذکر نمایید.

 • تعیین مسئولیتهای اجرائی در قبال فعالیتهای تعریف شده
 •  طبقه بندی گزارشها
 •  تعیین محدودیتهای زمانی برای تهیه برنامه
 •  پیداکردن گلوگاهها و مشکلات پیش از وقوع آنان
 •  بهبود تخمین ها برای پروژه های بعدی
 •  دانستن اینکه در چه زمانی به اهداف پروژه نمیتوان دست یافت
 •  پاسخگویی و نه توجیه ( مدیران درون گرا و برون گرا )

 

 

12-  چهار مورد از چالش های موجود در اجرای پروژه های فناوری اطلاعات  را ذکر نمایید

 • مدیریت پروژه شامل طرح‌ریزی، پایش و کنترل افراد، فرایند و وقایعی می‌باشد که در طول توسعه نرم‌افزار رخ می‌دهند.
 • نرم‌افزار نیاز به مدیریت شدن دارد زیرا پیچیده و دارای چرخه حیات طولانی می‌باشد.
 • Deadline ها به صورت غیر واقعی تعیین می‌گردند.
 • نیاز‌های مشتری تغییر می‌یابد.
 • کار مورد نظر کمتر از میزان واقعی تخمین زده می‌شود.
 • ریسک‌های قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی وجود دارد.
 • مشکلات فنی
 • ارتباط غلط میان افراد پروژه
 • شکست در مدیریت پروژه

 

13-  چهار مورد از   سوالاتی که فنون مدیریت ‌پروژه  به انها پاسخ‌ می‌گویند را ذکر نمایید

 • چگونه می‌توان کارهای لازم برای اتمام موفقیت‌آمیز پروژه را تعریف ‌کرد ؟
 •    -  مدت ‌زمان اجرای پروژه چقدر خواهد بود و چه هزینه‌ای در بر خواهد داشت ؟
 •    - چگونه می‌توان گروه مناسب ‌کاری برای اجرای پروژه ایجاد نمود ؟
 •    -  چه مقدار کار و وظایف را بر عهده‌ یک‌ نفر می‌توان‌ گذاشت و چگونه می‌توان از اجرای آن اطمینان‌ یافت ؟
 •    - چگونه می‌توان انگیزه‌ کاری را در بین افراد یک‌ گروه زنده ‌نگه‌ داشت ؟
 •    -  چگونه باید با افزایش‌ هزینه‌ها برخورد کرد ؟
 •    -  آیا بودجه و هزینه تحت‌ کنترل است ؟
 •    -  در چه ‌مواقعی و کجا ، پروژه در معرض شکست قرار می‌گیرد ؟
 •    - برای اطمینان از انجام به‌موقع کارها چه‌ باید نمود ؟
 •    -   آیا می‌توان تشخیص‌ داد که پروژه واقعا بر روی برنامه حرکت ‌می‌کند یا خیر ؟

 

 

14-  قوانین رسم شبکه های برداری را توضیح دهید

        1- پیش از رسم بردار مربوط به هر فعالیت، باید بردار مربوطه به کلیه فعالیتها ی ماقبل که پیش نیاز فعالیت مربوطه هستند، رسم شده باشد.

        2- یک بردار فقط و فقط نشان دهنده وضعیت تقدم وتأخر انجام فعالیتی است که با آن بردار معرفی میشود. به عبارت دیگر، شکل ظاهری بردار(طول،پهنا،زاویه و...) ارزش ومعنی خاصی ندارد.

        3- به منظور شناسایی گره ها، آنها را کد گذاری می کنند، که هیچ دو یا چند گره ای نباید شماره یکسان داشته باشد.

 

 

 

 

 

15-  پروژه ای با عنوان ” تدوین سند راهبردی  پنج ساله شهر هوشمند قوچان “ مطرح است. برای اجرای این پروژه، فعالیتهایی که تعریف شده به همراه مدت زمان اجرا و روابط منطقی بین آنها در جدول زیر آورده شده است و از فعالیتهای تر آن چشم پوشی شده است، شبکه برداری این پروژه رارسم نمایید.

فعالیت پیش نیاز

مدت اجرا (هفته)

شرح فعالیت

کد

ردیف

-

A

A

C

B,C

D,E

F,D

G

2

3

1

15

8

3

1

3

بررسی نیازسنجی و شرح احتیاجات

تحلیل نیازها

مطالعات تطبیقی

استخراج وضعیت موجود

طراحی وضعیت مطلوب

برنامه گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب

مستند سازی و تهیه نسخه اولیه

تدوین و تحویل سند

A

B

C

D

E

F

G

H

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

16-  در ارتباط با مدیریت هزینه های پروژه های فناوری اطلاعات کدامیک از موارد زر صحیح نمی باشد

 1. مدیریت هزینه های  پروژه فناوری اطلاعات عبارت است از  فرآیندهای لازم برای اطمینان خاطر از اینکه تیم پروژه کارها و فعالیت های موجود در یک پروژه را به وسیله بودجه تایید شده آن به طور کامل انجام داده و به پایان می رساند.
 2. بودجه بندی هزینه عبارت است از  تخصیص برآورد کلی هزینه به هر یک از فعالیتها به منظور ایجاد مبنایی برای اندازه گیری عملکرد پروژه می باشد.
 3. C.              کنترل هزینه  پروژه عبارت  از کنترل تغییرات اعمال شده در بودجه  زمانبندی  پروژه است.
 4. مهمترین خروجی های فرآیند کنترل هزینه شامل اندازه گیری عملکرد، اطلاعات تکمیلی پیش بینی شده، تغییرات درخواستی، اقدامات اصلاحی پیشنهادی، به هنگام سازی برنامه مدیریت پروژه و  برآورد هزینه است.

 

17-  در مدیریت هزینه های پروژه انواع برآوردها را بیان و توضیح دهید

 • برآورد کلی: قبل از شروع رسمی پروژه و در مراحل اولیه آن انجام می شود. مدیران پروژه و مدیران ارشد از این برآورد جهت کمک به تصمیم گیری در مورد انتخاب پروژه ها استفاده می کنند.چارچوب زمانی این برآورد سه یا چهار سال قبل از تکمیل پروژه است. دقت یک برآورد کلی از -25 درصد تا +75 درصد است.
 • برآورد بودجه ای: به منظور تخصیص منابع مالی به بودجه سازمان به کار می رود. برآوردهای بودجه ای یک تا دو سال قبل از تکمیل پروژه تهیه می شوند. دقت این برآوردها اغلب از -10 تا 25 درصد در نوسان است، بدین معنی که هزینه واقعی می تواند تا 10 درصد کمتر از برآورد بودجه و تا 25 درصد بیشتر از آن باشد.
 • برآورد قطعی: یک برآورد دقیق از هزینه های پروژه را ارائه می کند. برآوردهای قطعی اغلب یک سال یا کمتر، پیش از تکمیل پروژه تهیه می شوند. دقت این نوع برآورد اغلب از -5 تا 10درصد است.

 

18-  در مدیریت هزینه پروژه روشهای مختلف تخمین هزینه را ذکر و توضیح دهید؟

 1.                                                               i.      روش بالا به پایین ، روش پایین به بالا . روش ترکیبی

19-   مراحل مدیریت پروژه نام برده و توضیح دهید و ارتباط بین انها را مشخص نمایید  (فرآیند های آغازین ، برنامه ریزی ، اجرائی ، کنترل ، پایانی )

20-  محدودیتهای سه گانه در مدیریت پروژه را توصیف نمایید (Scope ،  Time  ،Cost   )

 

21-  فازهای ششگانه برنامه ریزی پروژه را نامبرده و توضیح دهید و روابط بین انها را ذکر نمایید

 

تعیین محدوده و فعالیتها - تعیین روابط وابستگی - برآورد زمان منابع و هزینه - برنامه ریزی زمان - برنامه ریزی منابع - برنامه ریزی هزینه

 

22-  جدول زیر اطلاعات مربوط به فعالیت های یک پروژه فرضی را نشان می دهد  

پیش نیاز

زمان(روز)

فعالیت

-

-

B

B

C

D,E

A,C

F,G

7

4

8

6

9

12

15

5

A

B

C

D

E

F

G

H

 

پس از رسم نمودار شبکه  ایی پروژه مفروض مطلوب است محاسبه :

الف - با استفاده از روش مسیر بحرانی  پیشرو محاسبه زودترین زمان شروع و زودترین زمان پایان فعالیتها

ب  - با استفاده از روش مسیر بحرانی  پسرو  محاسبه دیرترین زمان شروع و دیرترین زمان پایان فعالیتها

 

ج-  فرجه یا شناوری  کل  فعالیت ها

 

 

23-  در مبحث  ارزش تجاری سیستم های اطلاعاتی برای سازمانها مفاهیم زیر را توضیح دهید

 • روش بازپرداخت (Payback Method)
 • محاسبه نرخ بازگشت سرمایهROI (Rate of Investment)
 • ارزش خالص فعلی NPV(Net Present Value)
 • نرخ بازگشت داخلیIRR ( Internal Rate of Return)

 

24-  در ارتباط با مخاطرات پروژه های فناوری اطلاعات کدامیک از موارد زیر صحیح نمی باشد

 1. ابعاد اصلی مخاطرات پروژه شامل اندازه پروژه، ساختار پروژه و تجربه کار با فناوری می باشد.
 2. ایجاد دقیق و موثر سیستم های اطلاعاتی مستلزم مدیریت تغییر (Change Management) دقیق و آگاهانه است.
 3. در فرایند پیاده سازی، تحلیل گر سیستم عامل تغییر (Change Agent) است.
 4. پیاده سازی سیستم مستلزم مشارکت  بالای کاربران و پشتیبانی مدیریت سازمان است.
 5. اگر یک پروژه سیستمی از پشتیبانی و تعهد مدیریت در سطوح مختلف برخوردار باشد، به احتمال زیاد با برخورد مثبت کارکنان و کاربران سیستم های اطلاعاتی مواجه خواهد شد.
 6. گام های اصلی مدیریت ریسک شامل شناسایی ماهیت و سطح خطرات پیش رو و پیاده سازی سیستم با استفاده از ابزارها و شیوه های مدیریت ریسک متناسب با سطح مخاطره می باشد.
 7. هدایت پروژه های دارای فناوری های پیچیده و چالش برانگیز مستلزم بهره گیری از ابزارهای یکپارچه سازی داخلی است.
 8. ابزارهای نرم افزاری تجاری که بسیاری از جنبه های مدیریت پروژه را خودکار می کنند، موجب تسهیل فرایند مدیریت پروژه می شوند.

 

25-  در تخمین پروژه های نرم افزاری کدامیک از دسته موضوعات زیر مورد نظر بیشتر می باشد

 1.   برآوردها -  اهداف -  تعهدات
 2. شمارش – محاسبه – قضاوت
 3. داده های تاریخی - خط مشی اصلی – اندازه پروژه
 4. برآوردها – محاسبات – تعهدات

 

 

26-   مهمترین دلیل تاخیر و شکست پروژه ها ........................  ..........................پروژه‌هاست.

 1. استراتژی غلط اجرای پروژه، کمبود نیرو های کارآمد و متخصص و فقدان سیستم مدیریت علمی
 2. فقدان پیمانکاران و نیروهای کارآمد و متخصص
 3. مشکلات و تزاحم های قانونی
 4. همه موارد صحیح است

 

27-   مهمترین دلایل موفقیت پروژه ها کدام است

 

 • برنامه ریزی تفصیلی و به هنگام سازی پیوسته آن با توجه به برنامه مبنای پروژه
 • تفکیک پروژه به WBS  و فازها
 • تعیین دستاوردها یا موارد قابل تحویل (Deliverables)
 • قابل اندازه گیری کردن پیشرفت پروژه از طریق تعیین مایلستونها (سنگ نشانه ها)
 • کنترل پروژه به طور پیوسته با توجه به برنامه، WBS، دستاوردها و مایلستونها
 • تعهد انجام کار در کنار تعهد و تقید به سودآوری
 • درگیر شدن و دخالت دادن تیم پروژه در برنامه ریزی داخلی
 • بررسی ها و بازرسی های منظم و دوره ای

 

28-  مزایای استفاده از استانداردهای مدیریت پروژه

 • ·         حفظ یکپارچگی پروژه
 • ·         کاهش زمان پروژه
 • ·         کاهش هزینه پروژه
 • ·         افزایش کیفیت پروژه
 • ·         مدیریت موثر ریسکهای پروژه
 • ·         ایجاد همزبانی بین تیم پروژه و افزایش بهره وری
 • ·         ایجاد درک متقابل بین هموندان و کسب رضایت کارفرما و سایر هموندان
 • ·         مدیریت پروژه بر مبنای فرآیندها
 • ·         ثبات مدیریتی در صورت جابجایی افراد
 • ·         ثبت دانش فنی و مدیریتی پروژه

 

29- این عبارت " مجموعه‏ای از پروژه‏ها، برنامه‏ها و سایر کارهایی است که به منظور تسهیل مدیریت مؤثر آنها برای دستیابی به اهداف کلان واستراتژیک گروه‏بندی می‏شود." معادل مفهوم کدامیک از واژه یا اصطلاحات زیر می باشد.

 1. A.    پورتفولیو (سبد پروژه‏ها)
 2. B.     مدیریت استراتژیک پروژه ها
 3. C.    مدیریت  فرایند های پروژه ها
 4. D.    همراستایی کسب وکا رو فناوری اطلاعات

 

 

30- - کدامیک از موارد زیر از علل مهم بودن مدیریت سبد پروژه ها می باشد.

        از بعد اقتصادی  باعث حداکتر نمودن برگشت سرمایه  می شود و بهره وری را در سازمان افزایش می دهد

        با افزایش راندمان  باعث باقی ماندن در موقعیت های تجاری می شود یعنی افزایش  فروش و یا شراکت در  بازار

         مدیریت اثر بخش منابع که باعث تمرکز منابع می شود نه در    یک یا چند پروژه بلکه در کل پروژه ها

        باعث موازنه استراتژیک در پروژه های بلند مدت و کوتاه    مدت می شود و درک صحیحی از پروژه ها ایجاد می نماید

        بهترین اولویت بندی و انتخاب پروژه ها را باعث می شود

        بهبود ارتباطات و همراستایی کسب وکا رو فناوری اطلاعات

 

31- تعریف و مقایسه تفاوت های مدیریت پروژه و مدیریت سبد پروژه ها

 

 

32- در ارتباط با مفهوم سطح بلوغ مدیریت سبد پروژه کدامیک از عبارات زیر صحیح نمی باشد

 1. A.               سطح غیر برنامه ریزی شده((Ad-hoc  روشی  رسمی ،  منسجم و  با مدیریت می باشد
 2. B.                سطح یکپارچه شده(    (Synchronizedبرای ارزیابی های متناوب بر اساس معیار های چند گانه استفاده از کارت متوازن امتیاز دهی یا داشبورد ها بکار برده میشود
 3. C.               سطح تعیین شده((Defined روشی برای تعیین لیست پروژه هاست
 4. D.               سطح مدیریت شده(Managed) روشی برای پروژه ها مورد ارزیابی قرار گرفته و اولویت بندی می شوند و استفاده از معیار های مالی و استراتژیک

 

33- چرا یک پروژه شکست میخورد

 1.                                                               i.      Deadline ها به صورت غیر واقعی تعیین می‌گردند.
 2.                                                             ii.      نیاز‌های مشتری تغییر می‌یابد.
 3.                                                           iii.      کار مورد نظر کمتر از میزان واقعی تخمین زده می‌شود.
 4.                                                           iv.      ریسک‌های قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی وجود دارد.
 5.                                                             v.      مشکلات فنی
 6.                                                           vi.      ارتباط غلط میان افراد پروژه
 7.                                                         vii.      شکست در مدیریت پروژه

 

34- فاکتورها و مسائل موثر در یک پروژه نرمافزاری

 1.                                                               i.      سایز
 2.                                                             ii.      تاریخ تحویل
 3.                                                           iii.    &nb
/ 2 نظر / 146 بازدید
vajihe ghorbani

باسلام مبنی بر درخواست دوستان اگر امکانش هست فرصتی دیگر جهت فرستادن تمرینهای کلاس به دانشجویان داده شود با تشکر از لطفتان

a.soleimani

درود استاد کسانی که قبلا تکالیف رو فرستادن (البته به ایمیل های مختلف) دوباره هم باید به ایمیل ذکر شده بفرستن