مدیریت استرات‍ژیک - 6W,3H

 

6W,3H

 

Where

کجا - سازمان به چه اهدافی باید دست یابد؟ مناسب ترین مقصد برای سازمان کجا است ؟

( اهداف ورسالت سازمان)

What

چه اقداماتی - سازمان برای رسیدن مقصد چه اقداماتی باید انجام دهد؟ چه محصول یا خدمات را باید ارائه نماید؟

تولید محصول یا ارائه خدمات)

Who

چه کسانی . چه افرادی در سازمان ، بایسیتی اقدامات مذکور را انجام دهند؟ چه کسانی شایستکی انجام آن را دارند؟

( کارکنان)

When

چه زمانی . در چه وضعیتی بایسیتی اقدامات لازم انجام پذیرید؟

(زمان تحویل محصول یا ارائه خدمات)

Why

چرا . به چه دلیلی ، اقدامات مذکور بایستی انجام پذیرد؟

( با چه انگیزه ای)

Whom

برای چه کسانی . بخاطر چه کسانی عملیات مذکور انجام می شود؟

(  بخاطر منافع فردی سازمانی جامعه)

How

چکونه . چکونکی انجام اقدمات مذکور

روش اقدام)

How Much

با چه قیمتی . اقدامات مذکور، در نهایت با چه هزینه ای و قیمتی باید انجام شود؟

قیمت محصول یا خدمات)

How Meny

به چه مقداری . مقدار و کمیتی اقدامات و عملیات فوق الذکر ، چقدر باید باشد؟

(مقدار محصول یا خدمات)

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید