اصول و آموزه های چهارده گانه دمینگ

آموزههای دکتر دمینگ، کسی که کیفیت را به ژاپنیها آموخت،

آموزه یک: اگر غایت شما، رقابتی شدن و ماندن در کسب و کار و کارآفرینی است، بهبود محصول و خدمات را هدف ثابت و مشخص خود قرار دهید.

آموزه دو: فلسفه جدید را اقتباس کنید، مدیران باید از چالش موجود آگاه شوند، مسئولیتهای خود را بشناسند و برای تغییر رهبری را در دست گیرند.

آموزه سه: برای دستیابی به کیفیت از تکیه بر بازرسی گسترده دست بردارید. با ایجاد کیفیت در محصول از همان آغاز کار نیاز به بازرسی گسترده را از بین ببرید.

 آموزه چهار: به کسب و کار مبتنی بر پاداش براساس قیمت کالا پایان دهید، در عوض هزینه های کلی را به حداقل برسانید،  برای هر نوع کالا را یک تأمین کننده بخواهید و براساس یک رابطه درازمدت مبتنی بر وفاداری و اعتماد با او رفتار کنید.

 

آموزه پنج: سیستم تولید و ارائه خدمات را پیوسته و همیشه بهبود بخشید تا کیفیت و بهرهوری بهبود یابد و در نتیجه هزینهها به طور روزافزون کاهش یابد.

آموزه شش: آموزش در خصوص شغل را برپا کنید. 

 

آموزه هفت: رهبری را اعمال کنید. هدف از نظارت باید آن باشد که به افراد، ابزارها و دستگاهها برای ارائه کار بهتر کمک برساند.

 

آموزه هشت: ترس را نابود کنید تا هر کس بتواند برای شرکت به طور مؤثر کار کند.

آموزه نه: موانع موجود میان بخشهای شرکت را در هم بشکنید.

 

آموزه ده: شعارها، اصرارها و هدفهایی را که جهت افزایش بهرهوری و کاهش عیوب برای نیروی کار تعیین میکنید،

کنار بگذارید.

آموزه یازده: استانداردهای اشتباه کاری و مدیریت بر پایه اهداف رقمی را کنار بگذارید و رهبری را جایگزین نمایید.

 

 

آموزه دوازده: موانعی که باعث شکستن غرور استادکاری افراد میشود را از میان بردارید.

 

آموزه سیزده: برای آموزش و خوداصلاحی (self-improvement) برنامه جدیای تنظیم کنید.

 

آموزه چهارده: برای دگرگونی تمام افراد شرکت را به کار گیرید. دگرگونی وظیفه همگانی است.

/ 0 نظر / 3 بازدید