آیا دولت الکترونیک واقعی در ایران محقق و مستقر خواهد شد؟!

دولت الکترونیک که قدمت ورود آن به کشور در حدود یک دهه می باشد در گامهای میانی مدل انتخابی اندر خم کوچه ها و بن بستهای و موانع اساسی خودساخته گرفتار  تفکرات سنتی و بی تدبیریها است . به نظر می رسد که با وضعیت حال بعید است که این فرآیند به سرمنزل خود ، یعنی سیستمی یکپارچه و ادغام شده فرود اید. همه می دانیم که فرآیندهایی از این قبیل اگر در زمانی مناسب به سرمنزل رهنمون نشود معمولا هزینه کاربرد آن به حدی غیراقتصادی می گردد که دیگر توجیهی برای ادامه استفاده از آن بر جای نمی ماند. به طور معمول تمامی این فرایند با یک جدول زمانبندی می باید به سرمنزل یا مقصود یا مقصد خود ورود پیدا کند . و هر در صورت عدم حصول هدف یا مقصد اصلی کم هزینه استفاده از آن به حدی افزایش می یابد که دیگر دلیلی برای استفاده از آن وجود نخواهد داشت .

در کشور ما هیچ وقت به وضوح جدول زمانبدی دولت الکترونیک انتشار نیافت البته در برنامه توسعه تکفا به صورت شکسته و بسته مواردی ذکر شده که متاسفانه از آنجاکه آن قانون و برنامه به صورت یکجانبه از جانب دولت نهم حذف گردید لذا کسی بعد از حذف قانون فوق در جریان تبعات حذف آن و قطع لینکهای مرتبط قرار نگرفت . در حال شاید یکی از دلائل صلی عدم موفقیت دولت الکترونیک در ایران را در حذف برنامه تکفا خلاصه نمود. برنامه تکفا برای پایان سال ١٣٨٨ ، با استفاده از ریشه ها و تنه درخت کهنسال اقتصاد و تجارت و بهداشت و .... کشور درخت تنومند و جوانی را رشد و شکوفا می نمود که شاخ و برگهای جدید تند کهنسال همگی در نقش فرایند های الکترونیکی مقوله های مانند اقتصاد و تجارت الکترونیکی ، آموزش ، بهداشت ، گمرک ، مراکز رشد و ... را بنیان می نهادند ولی وقتی درخت اصلی برنامه یعنی برنامه تکفا تضعیف گردید شاخ و برگها نیز کم کم معدوم و نتیجه آن منجر به نگرانی در فرسایشی شدن استقرار دولت الکترونیک در کشور گردید امیدواریم که ماه های اینده در تدوین قانون پنجم توسعه شاهد طراحی برنامه توسعه قوی تر از تکفا در کشور باشیم تا نگرانیهای فعلی و عقب افتادگیهای سالهای اخیر جبران شود.

/ 0 نظر / 5 بازدید