گردشگری الکترونیک - e-tourism

از فوائد رشد فناوری اطلاعات در عرصه های مختلف ، سیر و سیاحت و توریسم  نیز بی بهره و بی نصیب  نمانده است . پرداختن به گردشگری مجازی یا توریسم الکترونیکی  امروزه در دنیا باعث رشد سریع اهداف تجاری و بازاریابی و فرهنگی کشورها در سایر نقاط دنیا با هزینه های کمتر و بهره وری بالاتر گردیده است.

اما رشد و توسعه این گرایش از فناوری جدید در کشور  علاوه بر فرهنگ سازی و شناخت مفاهیم و کاربردها ی گردشگری الکترونیک و تدوین برنامه‌ها، سیاست‌ها و طرح‌‌های عملیاتی توسعه گردشگری الکترونیک در ایران و تعیین چشم‌اندازی مناسب برای گردشگری الکترونیک در فرآیند توسعه پایدار گردشگری در کشور و همچنین بررسی موانع حقوقی و قانونی دولتی و نقش دولت و بخش خصوصی در استقرار آن و  نظام مدیریت مقصد در جهان (GDS , DMS)  و بیمه و مالیه  الکترونیکی آن و در نهایت توسعه شهر الکترونیک ، مستلزم بسترهای فنی و اطلاعاتی زیر می باشد.

١-  کاربرد e-Airlines

٢ - کاربرد e-Hospitality

٣-  کاربرد e-Tour Operators

۴- کاربرد e-Travel Agencies  

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید