سیستم های مورد نیاز برنامه ریزی منابع سازمان - ERP

 

موضوع


ردیف

حسابداری مالی ( دفترداری)

1

دریافت و پرداخت

2

مدیریت اموال و حسابداری اموال

3

حسابداری بهای تمام شده ( اصول پذیرفته شده )

4

بودجه و گزارشات

5

مدیریت انبارو حسابداری انبار

6

استانداردهای تولید

7

توقفات تولید و پای کار

8

برنامه ریزی و تامین مواد

9

کنترل تولید

10

برنامه ریزی و کنترل ظرفیت

11

برنامه ریزی توالی عملیات

12

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

13

مدیریت خرید و حسابداری خرید

14

مدیریت فروش و حسابداری فروش

15

طراحی مشاغل

16

جذب

17

نگهداشت

18

بهسازی

19

قرارداد ها

20

حقوق و دستمزد

21

تقویم

22

برنامه ریزی کارو جلسات

23

کاربرگ

24

تعیین حق دسترسی

25

طبقه بندی راهنمای کدینگ

26

اطلاعات عمومی

27

گزارش ساز

28

   سیستم های فوق به صورت عمومی برای “E.R.P.صنایع تولیدی” در نظر گرفته شده است . بدیهی است جهت هر صنعت خاصی - و به ویژه جهت صنف های مختلف در صنایع تولیدی - سیستم های مورد نیاز در E.R.P. و همچنین قابلیت های برخی از سیستم ها ( به خصوص سیستم های حوزه تکنولوژی ) متفاوت خواهد بود .

منبع : http://pars-system.com/framework.jsp?SID=488 

/ 0 نظر / 4 بازدید