مبانی مدیریت استراتژیک - مدل 8 مرحله ای مدیریت استراتژیک

 

نقش مدیران در اتخاذ تصمیمات  استراتژیک بهتر و  مدل 8 مرحله ای مدبریت استراتژیک

 

 

1-      ارزیابی نتایج عملکرد فعلی

                         الف –  بازگشت سرمایه ، سودآوری و غیره

                          ب   -  وجهه استراتژیک شرکت ( ماموریت – اهداف – استراتژیها  - سیاستها

2-      بررسی وضعیت اداره خارجی  (بررسی عملکرد هیات مدیره و مدیران ارشد )

3-      بررسی محیط خارجی  ( کشف عوامل استراتژیکی که فرصتها و تهدیدها را ایجاد می کنند)

4-      بررسی محیط داخلی شرکت  ( تعیین عواملی که نقاط قوت و نقاط ضعف هستند)

5-      تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک ( SWOT)

                             الف –  کشف و مشخص کردن مشکلات

                             ب    - بررسی و بازنگری ماموریت و اهداف شرکت در صورت لزوم.

6-      خلق ، ارزیابی و انتخاب بهترین استراتژی جایگزین  با توجه به تجزیه و تحلیل انجام شده در قدم پنجم

7-      اجرای استراتژی های انتخاب شده   به وسیله برنامه ها و بودجه ها و رویه ها

8-      ارزیابی استراتژی های اجرا شده از طریق سیستمهای بازخور و  کنترل فعالیتها برای مطمئن شدن از این خیلی از طرحهای مصوب دور و منحرف نشده اند.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید