مفاهیم اصلی موجود در SOA

Services  :

عبارت از کاری مشخص وتعیین شده است که میتواند بوسیله یک     component  برای استفاده  component  دیگر پیاده سازی و اجرا گردد. یکی از  شناخته شده ترین سرویسها عبارت از وب سرویسها میباشد.

 

Service descriptions :

شامل پارامترها ی فنی و محدودیتها و سیاستهایی است که برای درخواست و استفاده از سرویس بایستی در نظر گرفته شود .هر سرویس بایستی در قالبی استاندارد این موارد را مشخص نماید.) یکی از  این استانداردهاWeb Services Description Language  (WSDL)  می باشد(

 

Advertising and discovery of services :

یک سرویس بایستی امکان ابلاغ و ارسال  شرح سرویس خود را به نحوی سهل و واضح برای استفاده  کننده های بالقوه داشته باشد.این عمل میتواند بوسیله متدولوژیهای متفاوتی مانند روش  push , pull  انجام گیرد.

 در روش  pull  مصرف کنندگان بالقوه از تهیه کنندگان سرویسها درخواست می کنند Service descriptions را برای آنان ارسال نماید

در روش  push  تهیه کنندگان سرویسها  ، عمل ارسال Service descriptions  را برای مصرف کنندگان سرویسها انجام می دهند.

عمل  discovery  زمانی اتفاق می افتد که مصرف کنندگان بالقوه توصیف و پارامترها و قواعد استفاده از سرویس را بدست آورند

 

 Specification of an associated data mode :

زمان درخواست یک سرویس پارامترهایی برای بکار گیری سرویس ممکن است لازم باشد. همچنین سرویس نیز ممکن است پارامترهایی را برای درخواست کننده ارسال نماید. با استفاده از مدلهای داده ای مرتبط با سرویسها  عمل مشخص نمودن این پارامترها  انجام میگردد.

 

 Service contract :

که بین تهیه کننده و استفاده کننده از سرویس مطرح می باشد.

منبع :

http://33pol.wordpress.com/2008/05/31/service-oriented-architecture-soa/

 

/ 0 نظر / 7 بازدید