جذب نیرو و رهبری Staffing

برای اجرای استراتژیها و سیاستها ی جدید ، باید به اولویت های جدید مدیریت منابع انسانی و تغییر شیوه به کارگیری کارکنان توجه نمود

راز موفقیت شرکتهایکه در اجرای استراتژی موفق میشوند.

1- استراتژی را خوب اجراء می کنند

2- در اجرای استراتژی ، از شیوه برتر کارمند یابی و جذب نیرو بهره می برند.

3- شیوه رهبری  مناسب در اجرای استراتژی از طریق اهداف عملیاتی شفاف و مشخص و ترویج کارگروهی

برای موفق شدن یک استراتژی رقابتی ، می بایست با بهره گیری از برنامه های حساب شده به دقت آنرا اجرا نمود.

فرآیند جذب نیرو و تغییرات لارم در ترکیب نیروها تابع تغییر در استراتژی است .

/ 0 نظر / 24 بازدید