کنترل و ارزیابی در سازمان - Evaluation And Control

 

فرآیند کنترل و ارزیابی : 

1- تعیین موضوع ارزیابی : مدیران ارشد و مدیران عملیاتی باید آن دسته از فرآیندهای اجراء و نتایجی را که می خواهد کنترل و ارزیابی کنند مشخص می کنند. و به دو چیز بستگی دارد الف - واحد سازمانی که باید ارزیابی شود ب - اهداف مورد نظر

  • 2- تعیین استانداردها و معیارهای ارزیابی : استانداردهای که برای اندازه گیری عملکرد مورد استفاده قرار می گیرند، شرح دقیق و مفصل اهداف استراتژیکی اند.
  • 3- ارزیابی عملکرد واقعی : باید در زمان مقرر عملکرد واقعی را ارزیابی و اندازه گیری کرد.
  • 4- عملکرد واقعی با استانداردها مقایسه گردد. اگر عملکرد واقعی در رنج تغییرات مطلوب واقع گردیده فرآیند ارزیابی متوقف گردد
  • 5- انجام عملیات اصلاحی : اگر نتایج عملکرد واقعی با نتایج پیش بینی فاصله زیادی دارد ، باید اقدامات اصلاحی را برای تصحیح انحرافات و پیش گیری از وقوع مجدد خطاها بکار بسته و فرآیند را از مرحله 3 آغاز نمود.

کنترل عبارت از اطمینان از مطابقت عمکرد با برنامه و مقایسه عملکرد واقعی با استانداردهای از قبل تعیین شده می باشد. اگر تفاوت قابل ملاحظه ای بین عملکرد موردنظر و واقعی وجود داشته باشد،‌ مدیر باید وظایف اصلاحی را انجام دهد . اهداف بدون کنترل تحقق نخواهند یافت، کنترل فرایند ایجاد و اجرای مکانیزم هایی برای اطمینان از حصول اهداف می باشد. شاید به جرأت بتوان ادعا کرد انجام هیچ فعالیتی در سازمان قرین توفیق نخواهد بود مگر آنکه کنترل های لازم نسبت به آن به عمل آمده باشد.

به کمک کنترل است که مدیریت نسبت به نحوه تحقق هدفها و انجام عملیات آگاهی یافته و قدرت! پیگیری و عنداللزوم سنجش و اصلاح آنها را پیدا می کند. کنترل ابزار کار مدیران در رده های مختلف سازمان از مراتب عالی تا رده های سرپرستی است و لزوم آن را در مراتب مختلف به سادگی می توان احساس کرد. سازمان بدون وجود یک سیستم مؤثر کنترل در تحقق مأموریتهای خود موفق نبوده و نمی تواند از منابع خود به درستی استفاده‌کند .

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید