تکفا تعطیل نمی شد امروز تهران به این شکل تعطیل نمی شد!

برنامه توسعه کاربرد فناوری اطلاعات ( تکفا) کشور که تا سال ١٣٨٨ بنا کاربرد وسیعی از فناوری اطلاعات در کشور را در بر داشته باشد متاسفانه به دلائل نامعقولی از سال ١٣٨۵ دچار وقفه و شاید تعطیلی گردید. در طرح فوق گستره وسیعی از فناوریهای جدید بخصوص برای استقرار دولت الکترونیکی وتجارت الکترونیک پیش بینی گردیده بود. که با استقرار زیرسامانه های آن تا پایان سال ١٣٨٨ قطعا امرور چیزی به عنوان تعطیلی به علت کاربرد سامانه هایی برخط نامفهوم می بود.

ولی متاسفانه از آنجا که از وجود آن سامانه ها به صورت یکپارچه خبری نیست لذا باید آثار منفی تعطیلی پایتخت را در اقتصاد کشور تحمل نمود و چه بسا که شاهد شرایط بدتری نیز نباشیم با وضع باید اذعان نمود که اگر تکفا در کشور تعطیل نمی شد امروز تهران به این شکل تعطیل نمی شد!.........................

 

/ 0 نظر / 3 بازدید