آمیخته بازار یابی خدمات

تعریف خدمات :خدمات شامل کلیه فعالیتهای اقتصادی می شود که خروجی آن، کالا یا سازه ای فیزیکی نیست،عموما در همان زمان تولید مصرف میشود و ارزش افزوده را به شکلهای مختلف مانند راحتی،سرگرمی ،به موقع بودن،آسایش و ایمنی که برای اولین خریدار لزوما ناملموس می باشند، خلق می کنند. چهار وی‍ژگی اصلی خدمات که به  4I  نیز شهرت دارد به شرح زیر می باشد.

۱- ناملموس بودن:  خدمات را نمی توان پیش از خریر دید یا لمس یا حس کرد

۲- نامشابه بودن و ناپیوستگی: کیفیت خدمات اغلب متفاوت و ناپیوسته است .

۳- تفکیک ناپذیری : در اغلب موارد ارائه دهنده خدمت از خود خدمت جدا پذیر نیست

۴- غیر قابل ذخیره بودن: خدمات را نمی مانند موجودی کالا ذخیره نمود.

این چهار ویژگی خدمات را از محصولات متمایز می نماید.

 

خدمات رویداد یا فرآیندی است که همزمان خلق و استفاده می شود یا کمی پس از خلق شدن مورد استفاده قرار می گیرد. در حالی که مشتری نمی تواند خدمات واقعی را پس از تولید حفظ کند و نگه دارد، اما اثر خدمات در ذهن اوحفظ می گردد.

 

بسته خدمات:  عبارت است از مجموعه ای از کالاها و خدمات که در یک محیط عرضه و ارائه میشوند.

 

تسهیلات حمایتگر: مقصود آن دسته از منابع فیزیکی است که باید قبل از ارائه خدمات،در محل موجود باشندمانند: محل، دکوراسیون و تسهیلات .

 

کالای تسهیل کننده : موادی که توسط خدمت گیرنده خریداری یا مصرف می شوند مانند کمیت و تنوع در خدمات.

 

خدمات آشکار : مزایایی که ملموس و قابل مشاهده هستند مانند آموزش کارکنان خدمات.

 

خدمات پنهان: مزایای غیر مادی و روانی هستند که مشتری تنها به شکلی مبهم آنها را احساس می کند مانند وضعیت ،احساس رفاه،راحتی، انتظار و در نوبت ماندن .

آمیخته بازاریابی خدمات شامل هفت عامل  زیر می باشد:

۱-  محصول (سرویس یا خدمت ) : خدمتی که ارائه می شود

۲-  قیمت : فی یا بهاء خدمت یا سرویس

۳-  توزیع یا مکان : مکان ارائه خدمت

۴-  ترفیع :  روابط عمومی و ...

۵- کارکنان : افراد سازمان که خدمت را به مشریان ارائه می نمایند.

۶-  امکانات و دارائیهای  فیزیکی :  امکاناتی که باعث تسهیل فعالیتها در انتقال و ارائه خدمت می گردد

۷- مدیریت عملیات یا فرآیند:  برای ایجاد تعادل بین عرضه بین عرضه و تقاضای خدمات است .

/ 0 نظر / 20 بازدید