برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 9697

ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی به دانشجویان عزیز  به اطلاع می رسانیم که برنامه آموزشی و حضور اینجانب در نیمسال اول 9697 به شرح جدول زیر می باشد

  - نام درس ساعات برگزاری کلاس ایمیل ارسال تکالیف 1

اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات

ITSM= Principles of IT Strategic Management and Planning

چهارشنبه

10-12

ه - ف

پنج شنبه

10-12

najafy11@gmail.com 2

یکپارچه سازی کاربردهای سازمانی

EAI= Enterprise Application Integration

چهارشنبه

12-14

ه - ف

پنج شنبه

8-10

najafy22@gmail.com 3

اصول فناوری اطلاعات

FoIT= Fundamentals of  Information Technology

پنج شنبه

12-14

پنج شنبه 14-16

ه - ز

najafy33@gmail.com 4  راهنمایی پروژه ها و پایاننامه ها

 چهارشنبه ها

14-16

 پنج شنبه

16-18

 najafy66@gmail.com 5

کانال تلگرامی

 

https://t.me/najafy1

 

 

 

/ 0 نظر / 205 بازدید