مدیران و مقابله با انحراف از مسیر

مدیران چگونه می توانند واقع بینانه و با استدلال کافی مشاوران خود را ارزیابی کنند؟ آنها باید بیاموزند که شعارها و توضیحات مشاوران را تشخیص دهند و این به خاطر آن است که برخی توضیحات و شعارها در واقع توضیح واضحات است و ممکن است مشاوران مشاوره هایی تکراری و بودن نتیجه را انجام دهند و بدیهی است که توضیح واضحات مشکلی را حل نخواهد کرد ومشاوران نیز باید هوشمندانه عمل کنند و اطلاعاتی فراتر از گستره و دامنه عملکرد مورد بحث را ارائه نکنند، زیرا ممکن است اطلاعات مازاد نه تنها سودمند نباشد بلکه برای آن حوزه مضر نیز باشد.

هروقت به توصیه ای کلی بر می خورید، صرف نظر از منبع آن، شواهدی برای اثبات اعتبارش درخواست کنید. اگر شواهدی وجود ندارد، یا توصیه را ندیده بگیرید یا با علم به اینکه پذیرفتن آن پایه منطقی ندارد و باید آن را امتحان کرد، آن را بپذیرید. اگر منبع توصیه کننده، شواهدی برای اثبات اعتبار توصیه ارائه کرد، آن شواهد باید ارزیابی شوند.

وقتی موفقیت یک شرکت به عنوان دلیل موثربودن تبعیت از یک نظریه یا مجموعه ای از شعارها، ارائه می شود، به دیدن مدیران آن شرکت بروید و از ارزیابی دست اول آنها آگاه شوید.

راه حلهای سریع در مقابل راه حلهای نظام مند
بسیاری از ابزارهای مدیریت برای حل مشکلاتی خاص به خود به کار می آیـد. بـــــه عنوان مثال، الگوبرداری مهندسی مجدد فرایندها، برون سپاری و مدیریت کیفیت و نظایر آن. باوجود این، به کارگیری ابزار و روشهای گوناگون برای بازسازی و شکل دهی مجدد به بخشهایی از شرکت، بدون درنظر داشتن اثر آنها بر عملکرد کلی شرکت، می تواند زیــان آور باشد.

مشکلات بزرگ زمانی آغاز می شود که سازمان توانایی به کارگیری از این ابزارها را نداشته باشدو چنانچه از این ابزارها به موقع استفاده نشود همانند نوش داروی پس از مرگ سهراب برای سازمان خواهدبود. اما اگر کاربران توانایی استفاده از چنین ابزارهایی نداشته باشند، در جهت تجدید حیات کل سازمان، مشکلات بیشتر می شود. به همین دلیل، پیش از به کارگیری چنین ابزاری به عنوان راه حلی سریع برای مسایل پیچیده و رقابتی، باید تعمق کافی به خرج داد.

شاید مهمترین مسئله این باشد که تلاش بی حاصل برای استفاده از نوشدارو، توجه و منابع را از راه حلهایی منحرف می کند که ممکن است برتری رقابتی واقعی به همراه بیاورند و مدیرانی واقعاً آگاه و کارا تربیت کنند.

تدبیر ۱۵۰ - درباره انحراف ازمسیرمدیریت
نویسندگان: وینسنت باربارا، جهانگیر پوردهناد و راسل ال. ایکاف
مترجم : مهرانگیز یقین لو

 

/ 0 نظر / 7 بازدید