مدیریت کیفیت و حرکت به سمت نقص و خطای صفر (ZERO DEFECT )

هدف ZQC پیشگیری از تمامی خطاهاست که کاهش آنها را ZQC می گوید، که در این حالت یک عیب را باید قبل از آنکه منجر به خرابی شود تشخیص داد و از یک عملیات کنترلی جهت اطمینان از ایجاد شرایط مورد نیاز برای تولید محصولات سالم استفاده کرد .
ر چرخه بهبود کیفیت سنتی غالبا چرخه Plan , Do , Cheek نشان داده شده که در این سه مرحله بهینه ، فرایند در مرحله Plan تشخیص داده می شود . فعالیتهای طرح ریزی شده در مرحله Plan در مرحله Do انجام می شود و نهایتا پایش کیفیت در مرحله Cheek . در این روش اگر خرابی اتفاق افتد بوسیله فیدبک اعلام و در مرحله Plan اقدام اصلاحی انجام می شود البته این روش مناسب است ولی هیچگاه به نقص صفر نخواهیم رسید . ZQC با قرار دادن مراحل DO و Cheek در کنار یک از ایجاد اشتباه قبل از اینکه منجر به خرابی شوند جلوگیری می کند . ZQC از چهار عنصر اساسی تشکیل شده است ، بازرسی در منشاء ، بازرسی 100% ، یک حلقه فیدبک کوتاه و سیستمهای خطاناپذیر کننده پوکا یوکه ، که در این جهت سیستم پوکا یوکه مورد بررسی قرار می گیرد .
سیستمهای پوکا یوکه از سنسورها یا ابزار کنترلی در فرایند استفاده می کنند تا اشتباهاتی که ممکن است از دید اپراتور یا مونتاژکاران مخفی بماند را شناسایی کنند . پوکا یوکه معمولا در بازرسی 100% و فیدبک سریع جهت انجام اقدام اصلاحی کاربرد دارد میزان تاثیر این سیستم در جلوگیری از بروز عیب بستگی به مورد استفاده آن دارد که آیا جهت بازرسی منشائی در حین فرایند استفاده می شود یا اینکه جهت بازرسی آموزنده پس از انجام فرایند استفاده می شود در نتیجه برای جلوگیری از بروز اشتباه چنانچه سیستم پوکا یوکه در بازرسیهای منشائی استفاده شود جلوی اشتباه را قبل از اینکه فرانید قطعه معیوبی تولید کند را می گیرد . این سیستم با دو روش فرایند را تنظیم می کند تا از ایجاد خطا در فرایند جلوگیری کند .
1- در یک سیستم کنترلی هنگامی که یک بی نظمی اتفاق بیفتد ابزار را متوقف می کند و یا یک گیره را بر روی قطعه قفل می کند و جلوی حرکت آن را می گیرد .
2- یک سیستم هشدار دهنده به اپراتور هشدار می دهد تا ماشین را متوقف کند و یا مشکل را ردیابی کند .
روش اول از این جهت که موجب رسیدن به Zero defect ( تولید کاملا بدون عیب ) می شود برتری دارد سه روش عمده در استفاده از سیستمهای پوکا یوکه وجود دارد .
1- روشهای تماسی
2- روشهای مقدار ثابت
3- روشهای گام – حرکت
در روشهای تماسی ، تماس فیزیکی یا تماس انرژی یک محصول شناسایی می شود در این روش از شکل نامنظم قطعات می توان حداکثر بهره را برد .
در روشهای مقدار ثابت ، تعداد دفعات انجام یککار شمردهشده ، سیگنالی جهت توقف عملیات فرستاده میشود .
در روش گام حرکت این مسئله که یک مرحله و یا یک حرکت از پیش تعیین شده در زمان خاص انجام شود ، کنترل می شود . سنسورهایی که در سیستم پوکا یوکه استفاده می شوند به سه گروه عمده تقسیم می شوند 1 سنسورهای تماس فیزیکی 2- سنسورهای انرژی 3- ابزار کنترل کننده تغییرات شرایط فیزیکی .

منبع از مقاله خانم شیما محبی با عنوان زنجیره تامین :

عنوان مقاله: مدیریت زنجیره تأمین: مرور، تحلیل، مدل سازی نویسنده/مترجم: شیما محبی تاریخ: 27/02/1385 تعداد صفحات: 12

/ 1 نظر / 191 بازدید