مدیریت استراتژیک و رهبری Leadership & Strategic Management

اجرای استراتژی شامل مقوله رهبری نیز می شود.

رهبری عبارت است از ترغیب کارکنان به بهره گیری موثر (اثر بخش ) و کارا از توانایی ها و مهارتهای خود برای دستیابی به اهداف سازمانی .

رهبری به چند شکل انجام می گردد.

 

1-     رهبری توسط مدیران شرکت

2-     هنجارهای مشخص شده و برگرفته از فرهنگ سازمانی ، کارکنان را هدایت می کند

3-     کارکنانی که در گروه های خودمختار کار می کنند.

/ 0 نظر / 6 بازدید