قابل توجه دانشجویان درس مهندسی نرم افزار دو - نمونه سوالات امتحانی

10- کدامیک از موارد زیر در آزمون واحد(آزمون واحد = عبارت است تلاش برای تایید کوچکترین واحد طراحی نرم افزار که به آن پیمانه یا مولفه گفته میشود)  مورد آزمایش قرار نمیگیرد؟

1)- ساختمان محلی داده

2)- تمام مسیرهای ممکن

3)- تمام مسیرهای کنترل خطا

4)- شرایط مرزی

11- مفهوم آزمایش استقرار  Deployment Testing

در بسیاری از موارد ،یک نرم افزار باید اجراء در پلتفرمهای مختلف و تحت سیستم عاملهای متفاوت را داشته باشد.  آزمون استقرار ، که گاهی اوقات با آزمون پیکربندی نیز مترادف فرض میشود ، در واقع نرم افزار را در هر دو محیط پلتفرم و سیستم عامل مورد آزمایش قرار میدهد. علاوه بر این ، آزمون استقرار رویه های نصب و نرم افزارهای لازم و خاص  برای  نصب را ممکن است توسط مشتری ها مورد استفاده قرار گیرد مورد بررسی قرارمیدهد.

 

12-   اهداف  و روشهای آزمون یکپارچه سازی

هدف – آزمون مولفه هایی که به صورت منفرد ازمایش شده اند می باشد  و باید یکپارچه شدن آن ها با یکدیگر و واسطهای ارتباطی مابین آنها مورد آزمایش قرار گیرد

روشها – یکپارچه سازی بالا به پایین / یکاپارچه پایین به بالا / آزمون رگرسیون / آزمون دود

13- کدام گزینه  جزو آزمونهای رایج مربوط به معماری کلاینت / سرور نمی باشد؟

الف )- آزمایش دیتا بیس

ب)- آزمایش GUI

ج)- آزمایش سرور، آزمایش ارتباط شبکه

د)- آزمایش تراکنش ، آزمایش کارکرد نرم افزار

 

14- در ارتباط  با معنی و مفهوم آزمایشان جعبه سایه و جعبه سفید کدامیک از مفاهم زیر نادرست است ؟

الف – خطا های ورودی در آزمایش جعبه سفید بهتر از آزمایش جعبه سایه تشخیص داده میشود.

ب- آزمایش جعبه سیاه  معمولا قبل از آزمون جعبه سفید انجام میشود.

ج – هدف از انجام ازمایش جعبه سیاه یافتن خاطهای کارآیی ، خطاهای واسط و پیچیدگی منطقی می باشد.

د- همه موارد نادرست است

15-  بهترین توصیف برای آزمایش دود که یکی از روشهای یکپارچه سازی  می باشد کدام گزینه می باشد.

الف -  بررسی ضد گلوله بودن نرم افزار

ب- گرد کردن آزمون یکپارچه سازی  یعنی  انجام آزمایش یکپارچگی به صورت مختصر و مفید و خلاصه شده برای نرم افزارهایی که محدودیت زمانی دارند

ج – آزمایشی که خطاهای پیاده سازی را می پوشاند

د- ازمایش واحده برای برنامه های کوچک

16- آزمون مسیر پایه مربوط به کدامیک از آزمونهای نرم افزار می باشد؟

الف –   آزمون جعبه سفید

ب – آزمون جعبه سیاه

ج – آزمون آرایه متعامد

د- آزمون مقایسه ای

17- کدام گروه از انتخاب های زیر با رعایت ترتیب برای آزمون نرم افزار صحیح می باشد؟

الف – واحد ، اعتبار ، یکپارچگی ، سیستم

ب- واحد ، اعتبار ، سیستم ، یکپارچگی

ج – واحد ، یکپارچگی ، سیستم ، اعتبار

د- واحد ، یکپارچگی ، اعتبار ، سیستم

18- کدام گزینه جزو عوامل تاثیرگذار بر روی مشکلات مربوط به برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی در پروژه های نرم ازفاری نمی باشد؟

الف – قلمرو

ب- اندازه

ج – قابلیت همکاری

د- عدم قطعیت

19- مهمترین عامل تاثیرگذار بر روی کیفیت و کارآیی نرم افزار کدام گزینه می باشد؟

الف -  پیچیدگی یک محصول

ب- محیط توسعه

ج – فناوری

د- مهارت و انگیزه افراد

20- کدامیک از موارد زیر از مزایای استفاده از LOC  به عنوان یک معیار مبتنی بر اندازه می باشد؟

الف – LOC  به سادگی قابل محاسبه میباشد

ب-  LOC  یک معیار وابسته به زبان برنامه نویسی است

ج – پیش از کامل شدن طراحی قابل استفاده میباشد

د- گزینه 1 و 2 صحیح میباشد

21- کدام گزینه جزو عوامل تاثیرگذار بر روی برآورد نرم افزار نمی باشد؟

الف – پیچیدگی پروژه

ب- درجه عدم قطعیت ساختاری

ج – اندازه پروژه

د- مدیر یا تجربه

 22- کدام گزینه در ارتباط با مدل COCOMO II  نادرست میباشد؟

الف -  این مدل دارای مدلهای برآورد مختلف میباشد که در قسمتهای مختلف پروژه کاربرد دارد

ب -  این مدل از روشهای مبتنی بر ارزش شی برای براورد استفاده مینماید

ج – روش ارزش شی تنها با شمارش صفحات نمایش  ( در واسط کاربری ) و گزارشها به دست  می آید

د- هر چه قابلیت محیط یم نرم افزار بیشتر باشد نرخ بهره وری آن بالاتر خواهد بود.

23- کدامیک از گزینه های زیر نمی تواند در چک لیست کنترلی ریسک موجود باشد؟

الف – تاثیر تجاری

ب- موعدهای تحویل محصول

ج – تولید فناوری

د- خصوصیات مشتری

24-  در صورتی که نرم افزار تاخیرهای بزرگی در دستکاری نرم افزار وجود داشته باشد و نقصهای در کارآیی فنی به همراه افت احتمالی در زمان بندی وجود داشته باشد ، در کدام مرحله از ریسک قرار داریم ؟

الف فاجعه بار

ب- بحرانی

ج – کم اهمیت

د- قابل چشم پوشی

25 – با توجه به شرایط زیر میزان در معرض ریسک قرار گرفتن (  RE  ) برابر با کدام گزینه است؟

-          تنها 60% از مولفه ها قابلیت استفاده مجدد دارند

-          تعداد مولفه های قابل استفاده مجدد برابر با 24 عدد باشد

-          احتمال ریسک برابر با 80%  باشد

-          هزینه هر خط کد برابر با 500 تومان باشد

-          هر مولفه ی نرم افزاری 200 خط کد دارد

الف )- 1280000

ب)- 1680000

ج)- 128000

د)- 168000

جواب – وقتی تعداد مولفه های قابل استفاده  مجدد 24 تا که 60% کل مولفه هاست باشد تعداد کل مولفه ها 40 تا خواهد بود

C=(40%x40)x200x500=1600000

RE=CxImpact=1600000x80%=12800000

 

26-  کدام مورد یا موارد به عنوان معیاری اندازه گیری و تخمین اندازه نرم افزار مورد استفاده قرار میگیرد؟

الف )- تعداد ورودی ( Input Number  )

ب)- مورد کاربرد ( Use Case  )

ج – خط برنامه (  Line – of – Code )

د- ارزش عملکرد (  Function – Point  )

 

27 -  کدامیک از گزینه های زیر در ارتباط با   RUP  نادرست میباشد؟

الف – استفاده از   RUP سب افزایش قابلیت اطمینان میشود

ب- استفاده از   RUP  سبب افزایش قابلیت استفاده  نرم افزار میشود

ج - RUP  روشی برای توسعه نرم افزار میباشد

د- مورد 1 و 2 درست میباشد

 28- کدام گزینه در ارتباط با جنبه های RUP نادرست می باشد؟

الف – ارتباط با مشتری تنها در فاز ادارک

ب- خروجی اصلی فاز تشریح معماری نرم افزار می باشد

ج – در فاز ساخت نایزمندیهایی که در فاز تشریح به دست آمده اند ، پیاده سازی میشود

د – گزینه 1و3

29- ارتباط  میان اشیاء در شی ء گرایی به چه صورت انجام میپذیرد توضیح دهید؟

 جواب تبادل پیام   Message passing

 کلاسها که همان نماد مفهوم شی ء گرایی می باشند از طریق پیغامها با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند

30-  روش SCRUM   توصیف نمایید

روشی  چابکی برای پروژه های نرم افزاری با نرخ تغییر بسیار بالا می باشد. با استفاده از  backlog   تلاش برای توسعه نرم افزار در فرایندهای 30 روزه دارد . در پایان هر فرایند ، خروجی به مشتری نمایش داده میشود و از او بازخورد گرفته میشود و فرآیند جدید آغاز میشود.

31 – مزایای شیء گرایی برای شاخص های زیر را بیان نمایید

1-      قابلیت استفاده مجدد – شی گرایی با استفاده از مفاهسیمی نظیر وراثت و چند ریختی منجر به بالاتر رفتن قابلیت استفاده مجدد در نرم افزار میشود

2-      نگهداری اسان – شی ء گرایی به دلیل رعیت مناسب اصل مناسب پنهان سازی اطلاعات ، قابلیت نگهداری بالاتری نسبت به سیستم های دیگر دارد

3-      مقیاس پذیری بالا – با استفاده از مفهوم شی ء و مکانیزمهای ارتباطی بین آنها ( که منجر به کاهش اتصال و افزایش انسجام شده است ) شی ء گرایی منجر به بالاتر بردن مقیاس پذیری نرم ازفار میشود

4-      قابلیت توزیع پذیری بالا – با استفاده از اشایء و قابلیت انعطاف پذیری بالای آنها به راحتی می توان یک سیستم را گسترش داد و قابلیت توزیع پذیری بودن را به آن داد

32- کدام گزینه جزو نظم های فنی مربوط به  RUP  نمی شود؟

 الف – مدیریت نیازمندیها

ب- آزمایش

ج – مدیریت پروژه

د- استقرار

 

33- استفاده از کدام یک از الگوهای معماری نرم افزار سبب بهتر فهمیده شدن رفتار ورودی و خروجی سیستم میشود؟

الف – معماری متمرکز بر داده

ب- معماری فراخوانی و بازگشت

ج – معماری لوه و صافی

د- معماری لایه ای

 

34- استفاده از کدام یک از الگوهای معماری نرم افزار منجر به افزایش قابلیت استفاده مجدد نرم افزار میشود؟

الف – معماری لایه ای

ب- معماری شی گرا

ج – معماری لوه و صافی

د- همه موارد

 

35-  در معماری نرم افزارها مدل ذهنی کاربر را چه کسی ایجاد می نماید؟

الف – کاربر

ب- مهندس نرم افزار

ج – پیاده ساز سیستم

د- مهندس عوامل انسانی یا مهندس سیستم

 

36- کدام گزینه جزو فعالیتهای اصلی شش سیگما نمی باشد؟

الف – تعریف

ب- کنترل

ج – تحلیل

د- اندازه گیری

37- انواع کیفیت  نرم افزار  را توصیف نمایید ( کیفیت طراحی – کیفیت انطباق یا مطابقت ) 

 

38 – کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط با عوامل کیفیت مدل  MCCall  نادرست می باشد؟

الف - صحت عبارت است از مقداری که هر برنامه قادر خواهد بود خصوصیاتی را که  از او انتظار میرود ، برآورده کند و نیز بتواند اهداف ماموریتی مشتری را به انجام برساند

ب-  قابلیت نگهداری عبارت است از مقدار تلاشی که مورد نیاز است تا خطاها را در برنامه مکان یابی و اصلاح نماییم

ج – انعطاف پذیری عبارت است از مقدار سهولت برای انتقال یک برنامه  از یک سخت افزار و یا محیط سیستم نرم ازفاری به محیط دیگر

د- قابلیت استفاده مجدد عبارت است از مقدار تلاشی که برای یادگیری ، به کار انداختن و آماده کردن داده ورودی برای تبدیل به خروجی برنامه مورد نیاز است

انعطاف پذیری عبارت است از مقدار تلاش مورد نیاز برای دستکاری برنامه عملیاتی

 

39- کدام یک از مراحل زیر جزو فعالیتهای به دست آوردن کیفیت در نرم افزار نمی باشد؟

الف – بازبینی نرم افزار

ب- زمان بندی مناسب

ج – تضمین کیفیت

د- مدیریت پروژه مناسب

 

40- تکنیک های برآورد مبتنی بر فرآیند ، نیازمند تجزیه مسائل بر اساس ........................ میباشند

الف – عملکردهای نرم افزار

ب- مقادیر مربوط به دامنه  ی اطلاعات

ج – فعالیتها، اعمال یا وظایف فرآیندها

د- 1و 3 صحیح میباشد

/ 0 نظر / 54 بازدید