قابل توجه دانشجویان محترم درس مهندسی نرم افزار 2

پاسخ تکلیف اخر

اصولا برای شناخت سیستم ها و تعیین عملکردها دو دیدگاه متفاوت مطرح است . یک دیدگاه بر اساس داده های مبادله شده ، روند عملیاتی سیستم ها را مورد بررسی قرار می دهد و دیدگاه دیگر بر اساس پیامهای ارسالی بین اجزاء ، سیستم ها را شناسایی می کند. در واقع مورد های استفاده ابزاری جهت تعیین پیامهای ارسالی بین اجزاء می باشند . با در نظر گرفتن توضیح فوق

اولا بیان نمایید که به طور معمول عملکرد سیستم ها در چه قالبی قابل توصیف است؟

 ثانیا در حالت کلی فرایند تولید سیستم شامل چه مراحلی خواهد بود ؟

ثالثا تجزیه و تحلیل دامنه و همچنین تعریف معماری و توصیف رابطها در کدامیک از مراحل فرایند تولید سیستم انجام خواهد شد؟

رابعا عملکرد موردهای استفاده به طور معمول در کدام قالب قابل توصیف خواهد بود؟ 

خامسا اگر سیستم  مورد مطالعه فرضی مربوط به یک بنگاه کسب و کار مشتری مدار بوده باشد شرح خلاصه مورد استفاده خرید کالا شامل بازیگرها ( اکتورها) ، نوع بازیگر( اصلی یا فرعی )  ، هدف یا شرح خلاصه ، پیش فرض ، پس فرض ، نیازهای تحت پوشش ، سناریو در قابل دنباله ای از رویدادها و فرمهای ارجاع را توصیف نمایید.

اولا : معمولا عملکرد سیستم ها را می توان ، یا در قالب داده ها و یا در قالب عملکردها شناسایی نمود. در حالت کلی مورد های استفاده در واقع بخشی از تحلیل نیازها و کلا تحلیل می باشند.

ثانیا : در واقع فرایند تولید سیستمها شامل مراحل تحلیل نیازها ، تحلیل ، طراحی ، پیاده سازی و آزمون  میباشد

ثالثا : جزیه و تحلیل در واقع بخشی از تحلیل نیازها و کلا تحلیل می باشند . اساس  موردهای استفاده کمک می کنند تا بتوان عملکرد سیستمها را مشخص کرد. برای تحلیل نیازها عملیات ذیل انجام میشود.

1-      تجزیه و تحلیل دامنه

2-      توصیف رابط ها

3-      تعریف معماری

4-      مدل نمودن موردهای استفاده

رابعا: قابلیتها در مستند چشم انداز پروژه توصیف میشوند. با تحلیل قابلیتها می توان موردهای استفاده از سیستم مکانیزه را مشخص نمود . در واقع با تعیین جدول نیازها برای تعیین مدل موردهای استفاده آماده سازی می کنیم . قابلیتهای سیستم باید پاسخگوی نیازها باشند . بدین وسیله مدل اولیه ایجاد میشود با در نظر گرفتن جزئیات سیستم مکانیزه و قابلیتهای آن ، مدل توسعه داده می باشد.

خامسا : عملکردهای مورد استفاده معمولا در قالبت نوشتن سناریو و بعضا در قالب دیاگرامهای فعالیت توصیف مشود. سناریو یا فیلنامه به دنباله ایی از رویدادها که محرک انها سیستم و بازیگرها می باشند اطلاق میشود. در هنگام نوشتن سناریو فرض را بر ان قرار می دهند که کلیه شرایط در جهت رسیدن به هدف مورد استفاده برقرار است.

 

مورد استفاده

خرید کالا

1

بازیگر ها

مشتری صندوق

2

نوع

اصلی

3

شرخ / خلاصه

مشتری به صندوق نزدیک میشود و قاضای خرید اجناس را با قرار داده اقلام در خریید در مقابل صندوقدار اظهار مینماید . صنودق دار اجناس مورد خرید را ثبت می نماید و یک فاکتور تهیه می کند . با اتمام  کار ، مشتری صندوق را ترک مینماید

/ 0 نظر / 30 بازدید