مدیریت بازاریابی الکترونیک و منافع و هزینه های وفاداری مشتری

بازاریابی در سیر تکامل خود در مسیر گزار از بازاریابی سنتی به بازاریابی نوین الکترونیک  در مرحله ای قرار دارد که بازاریابان هوشمند  تنها در اندیشه یافتن مشتریان جدید در عرصه دنیای وب  نیستند؛ امروزه هدف از بازاریابی مدیریت تقاضا از طریق رشددادن و سوق دادن مشتری تا حد بلوغ در نردبان وفاداری به سازمانهاست. امروزه دیگر رضایتمندی مشتریان کافی نبوده و شرکتها نباید به رضایتمندی مشتریانشان دلخوش کنند، آنها باید مطمئن شوند که مشتریان رضایتمندشان، وفادار هم هستند. در این پارادایم هدف برقراری روابط بلند مدت و متقابل با گروههای ذینفع و مهمتر از همه مشتری به طوری است که مشتریان بیشتری را حفظ و مشتریان کمتری را از دست داده و به این ترتیب در بلند مدت منافعی حاصل می شود که در نتیجــه، سهم بازار و سودآوری شرکتها افزایش می یابد.

/ 0 نظر / 7 بازدید