برون سپاری و مخاطرات آن

برون سپاری نیز مانند هر مقوله ی دیگر موافقان و مخالفانی دارد اما بررسی ها نشان می دهد آنان که از اجرای نادرست برون سپاری آسیب دیده اند، از عمده ترین منتقدان این استراتژی هستند. کتاب مدیریت برون سپاری اثربخش باوجود ایجاز و اختصار به کار رفته در تالیف مطالب، دامنه ی گسترده ای از مباحث ضروری مطرح در این مبحث را در قالب فرایندی به شرح زیر در اختیار خواننده قرار داده است: • مسائل مقدماتی در مفهوم، دلایل، ضرورت، اهمیت و سطوح برون سپاری • فرایند اجرایی برون سپاری (با تاکید بر عزم قاطع مدیریت ارشد، هدف گذاری شفاف، ایجاد زبان مشترک بین افراد و گروه های درگیر، تعیین شایستگی های محوری سازمان، ... • تحلیل ساخت/ خرید و استراتژی های برون سپاری • شناسایی، ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان • مذاکره و عقد قرارداد • اجرای قرارداد و مدیریت روابط • سنجش عملکرد تامین کنندگان • مخاطرات برون سپاری حوزه های اصلی مخاطره در برون سپاری را می توان در چهار گروه دسته بندی کرد:

۱.مخاطرات موجود در حوزه ی عملکرد تامین کنندگان

۲.مخاطرات موجود در حوزه ی تصمیمات راهبردی

۳.مخاطرات موجود در حوزه ی اجرای برون سپاری

۴.مخاطرات ناشی از حوزه ی ماهیت نامزد برون سپاری

/ 0 نظر / 2 بازدید