انتخاب مدیران مناسب با استراتژیها

مدیرعامل اجرایی به آن گروه از مدیران اطلاق می شگردد که از مجموعه ای از مهارتها و تجارب برخوردارند.

برای هر استراتژی خاص باید نوعی خاص از مدیران را انتخاب نمود.

1-     یک مدیر جسور ، بسیار مجرب یک متخصص صنعتی پویا   برای شرکتی که از استراتژی رقابتی تمرکز

2-     مدیری از قدرت تجزیه و تحلیل بالایی برخودرا است برای شرکتی که استراتژی تنوع

3-     مدیری با روحیه محافظه کارانه برای شرکتی که استراتژی ثبات را رویه جاری خود نموده است  

4-     مدیری جسور با تخصص تغییر جهت برای شرکتی که در یک صنعت جذاب موقعیت خوبی ندارد.

5-     مدبر و متخصص تصفیه برای شرکتی نه راه پس دارد و نه راه پیش

مناسب ترین مدیر برای شرکت با تغییر مرحله ایکه شرکت در آن قرار دارد و ورود به مرحله بعدی مرتبط است .

/ 0 نظر / 10 بازدید