انگیزه ها در سازمانها برای پذیرش SOA

کارکنان بخش  IT  با چالشهای فراوانی مانند موارد زیر روبرو هستند :

·        محدودیت بودجه ای

·        تغییرات مداوم تکنولوژیها

·        ارتقای فانکشنهای عملیاتی و تجاری (مانند ویرایش جدید یک نرم افزار  customer relationship Management (CRM))

·        نیازهای تجاری  که تقاضای تعداد زیادی از APPLICATION  هایی را می نماید که بایستی با هم یکپارچه گردند

·        عملکرد  APPLICATION  ها که می بایستی از محدوده سازمان فراتر باشد . بعنوان مثال بانک اطلاعاتی موجودی انبار که ممکن است لازم باشد  برای مشتریان نیز در دسترس باشد

 

بسیاری از عوامل فوق یکپارچگی و تمامیت  سیستمها را طلب می کند . چنانچه تمامیت بطور خاصی و صرفا برای یک Application یا یک محیط تعریف و تبیین شده باشد داشتن یکپارچگی برای تمامی یک پروژه نیاز به صرف نیروی فراوان و دانش شناخت کامل سیستمها را در بر  خواهد داشت. معماری  SOA  برای غلبه بر این مشکل میتواند مفید باشد.

/ 0 نظر / 6 بازدید