زمینه‌های BPR برای تجارت الکترونیکی

.

طبق نظریه Leavitt، برای موفقیت BPR تنها طراحی مجدد فرآیندها کافی نیست؛ بلکه محیط کاری مرتبط با فرآیندها نیز بایستی برای اثربخشی فرآیندهای جدید تطبیق داده شوند. مانند سایر تلاش‌های تغییر سازمانی، عناصر سازمانی مختلفی نیز بایستی با یکدیگر سازگار و متناسب شوند. بنا به دیدگاه آقای لی‌ویت، در این رابطه به چهار دسته متغیر سازمانی توجه می‌شود:

1-استفاده از فناوری اطلاعات.

2-فرم و ساختار سازمانی.

3-مهارت‌های انسانی مورد نیاز.

4-فرآیندهای شغلی

برای حفظ توازن و تناسب سازمان، با تغییر هر دسته از این عوامل، دیگر فاکتورها نیز بایستی به تناسب تغییر یابند. درصورت استفاده از فناوری اطلاعات جدید، برای استفاده بهینه از آن ممکن است فرآیندهای شغلی هم تغییر یابند. استفاده از فن آوری اطلاعات جدید و طراحی مجدد فرآیندها، ممکن است نیاز به تغییر مهارت‌های پرسنلی و احتمالاً ساختار سازمانی گردد.

 

bprit

 

برای یک تغییر موثر در سازمان، این تاثیرات متقابل مورد ارزیابی و برنامه‌ریزی قرار گرفته و مدیریت می‌شوند، درصورت عدم مدیریت چنین تأثیراتی، ممکن است تغییر سازمانی موجب عدم تامین اهداف سازمان گردد. در نتیجه، می‌توان گفت که با اجرای BPR نه تنها فرآیندها طراحی مجدد می‌شوند، بلکه ممکن است زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات، مهارت‌های مورد نیاز پرسنل و ساختار سازمانی هم طراحی مجدد شوند.

برای موفقیت تغییرات سازمانی، ‌به جای توجه به یک عامل، بایستی توازن بین چهار دسته عوامل اشاره شده مورد دقت و ارزیابی قرار گیرد. نگاه‌های مختلف به تغییر سازمانی موجب تاکید بیشتر به یکی از عوامل چهارگانه بالا می‌گردد:

-از نگاه IT تاکید بیشتر روی معماری یکپارچه فناوری اطلاعات است؛

-از نگاه طراحی سازمان، تاکید بیشتر روی جستجوی فرم‌های جدید سازمانی است؛

-از نگاه منابع انسانی، تاکید بیشتر روی آموزش و توسعه منابع انسانی است؛

-از نگاه فرآیند محوری BPR، تاکید بیشتر روی فرآیندهای شغلی و عملیاتی است.

برای اینکه هریک از این تغییرات موفق گردند، بایستی به تغییرات ضروری در سه عامل دیگر هم توجه شود.

 

تاکید روی فرآیندها بعنوان محور توسعه عملکرد سازمانی، طی 20 سال گذشته، مراحل مختلفی را طی کرده است. در دهه 1980 ژاپنی‌ها از طریق TQM روی توسعه پیوسته سازمان‌ها تاکید داشتند. در نیمه دهه 1990 اولین موج BPR خود نمایی کرد. پس از آن رقابت بر مبنای زمان و مدیریت پاسخ سریع نمایان شد. در این مرحله طراحی مجدد فرآیندها برای سرعت بیشتر، تغییرپذیری و توجه به مشتری مستقیماً به استراتژی سازمان‌ها مرتبط گردید. از 1995 اینترنت و فناوری web موجب پدیده تجارت الکترونیکی و فرم‌های جدید فرآیندهای شغلی بر مبنای web گردید. سازمان‌ها شروع به طراحی مجدد فرآیندها جهت بهره‌برداری از مزایای شبکه جهانی اینترنت کردند. با ورود به سال 2000 دیدگاه دیگری برای توسعه فرآیندها بر پایه توسعه مدیریت دانش در ارتباط با فرآیندهای شغلی بروز گردید. در این دیدگاه، بخش عظیمی از تغییر فرآیندهای شغلی از طریق تغییرات توانمندی‌های ایجاد دانش فرایند شغلی و محیط آن پدید آمد.

تمام دیدگاه‌های اشاره شده در بالا را که پس از موج اول BPR بروز کردند، موج دوم BPR می‌گویند. موج دوم BPR نسبت به موج اول دارای ابعاد عمیق‌تری است و بیشتر به ابعاد استراتژیک و تمام ابعاد تجارت الکترونیکی مرتبط می‌شود.

در نگرشهای جدید BPR، بیشتر از مزایای دانش جدید مربوط به فرآیندهای شغلی و اینترنت استفاده می‌شود. جدول بعد، تفاوت مراحل مختلف توسعه BPR را نشان می‌دهد. تلاش سخت شرکت‌ها برای انتقال سریع به تجارت الکترونیکی موجب تمرکز موج جدید BPR روی اینترنت گردید.

استفاده از web بعنوان یک زیرساخت IT موجب بروز فرصت‌های جدید برای تبادل اطلاعات و ایجاد دانش در ارتباط با فرآیندهای ارتباطی بین سازمان‌ها (حلقه‌های تامین بین سازمان‌ها) و مدل‌های جدید اقتصادی گردید. اثرپذیری BPR برای سازمان‌ها و حلقه‌های ارتباطی بین آنها در چارچوب مفاهیم SCM، هرگز بیش از آن چیزی نیست که اکنون BPR در تجارت الکترونیکی نقش دارد. باوجود این هنوز در عصر موج دوم BPR بسر می‌بریم.

 

/ 0 نظر / 41 بازدید