تجارت الکترونیک - امنیت در بانکداری الکترونیکی

CA
Web security
Network security
Physical security
SecurityArchitecting
Hardware Security Device and Solution
Software SecurityDevice and Solution
And...
 کدامیک از روشها و الگوهای امنیتی بانکداری الکترونیکی در حال حاضر در ایران قبل استفاده و اطمینان می باشد.؟

/ 0 نظر / 7 بازدید