ماده 48 قانون تجارت الکترونیک و آیین ابلاغی مربوطه

آیین‌نامه اجرایی ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 2/5/1384 به پیشنهاد شماره 12194/1مورخ 18/6/1383وزارت بازرگانی و به استناد ماده (48) قانون تجارت الکترونیکی _مصوب1382_ آئین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف) سازمان‌های قانونی و مدنی حمایت از مصرف‌کننده(که از این پس سازمان نامیده می‌شوند): اعم از  هر موسسه، شرکت یا انجمنی است که مطابق قانون، یا در اجرای آن با هدف حمایت از مصرف‌کننده در زمینه‌هائی از قبیل قیمت‌ کالا و خدمات اعم از تولیدی و وارداتی، سیستم‌های مربوط به توزیع تا مرحله مصرف، ضرر و زیان کالاهای مصرفی و خدماتی ایجاد و یا ثبت شده یا می‌شوند.

ب) مصرف‌کننده: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه‌ای به خرید کالا و خدمت اقدام می‌کند.

ج) تأمین کننده: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.

ماده2- سازمان‌ می‌تواند در موارد زیر و به ترتیب پیش‌بینی شده  در این آیین‌نامه مبادرت به طرح شکایت در مراجع قضایی یا سایر مراجع صلاحیتدار نماید:

الف) به تقاضای مصرف‌کننده متضرر؛

ب ) به تقاضای یک یا چند مصرف‌کننده در حالی‌که تعداد کثیری از مصرف‌کنند‌گان ضرر مشترکی را متحمل شده‌اند؛

ج ) اقدام مستقل سازمان بدون تقاضای شاکی خصوصی. 

تبصره 1_ منظور از مصرف‌کنندة متضرر در این ماده شخصی است که در نتیجة تخلف تأمین‌کننده از قواعد حمایت از مصرف‌کننده مقرر در باب سوم قانون تجارت الکترونیکی و موارد مذکور در فصل هشتم قانون نظام  صنفی _ مصوب 1382_  متحمل آسیب یا خسارت شده است.

تبصره 2_ هریک از اشخاص مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده می‌باید همراه با تقاضا‌نامه اسناد و مدارک مثبته ادعای خود را نیز به سازمان ارائه نمایند.

ماده 3_ درخواست‌های مطرح شده از جانب مصرف‌کنندگان توسط سازمان،‌ ثبت شده و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی، تاریخ و شماره ثبت به تقدیم‌کننده درخواست داده خواهد شد. نحوه طرح دعوی و شکایت توسط سازمان در مراجع ذی‌ربط قانونی حسب مورد مطابق تشریفات آیین رسیدگی مراجع مربوط خواهد بود.

ماده 4_ سازمان مکلف است نسبت به تقاضانامه‌های دریافت شده  ظرف یک هفته تعیین تکلیف کند و در صورت مقتضی ظرف یک ماه نسبت به طرح شکایت در مراجع قانونی ذیربط اقدام نماید. در غیر این صورت پاسخ مناسبی به درخواست کننده ارایه کند. این مواعد با رضایت مصرف کننده و نیز در صورتی که موضوع نیاز به بررسی بیشتری توسط سازمان داشته باشد برای یکماه قابل تمدید خواهد بود.

ماده 5- سازمان می‌تواند براساس دلایل و مدارک موجود نسبت به تعیین طرف دعوا اقدام کند که حسب مورد ممکن است طراح کالا، سازنده مواد اولیه، تولیدکننده، عرضه‌کننده و فروشنده یا مجموعه‌ای از آنها باشد.                                                                                 

                                                                                    محمدرضا عارف

                                                                               معاون اول رئیس جمهور

/ 0 نظر / 18 بازدید