منطقی رفت تا دیگر پژوها آتش نگیرند اما خودسوزی پرایدها شروع شد!

امروز سومین روز برکناری آقای منطقی است می دونم خیلی از شما ها هنوز ذهنتان درگیر ماجرای برکناری غیر منطقی منطقی است تازه امروز حتما توجه شما به برکناری بهرام سبحانی مدیریت مجتمع عظیم ذوب آهن اصفهان نیز جلب شد . می گویند تصادفا منطقی و سبحانی هر دو هفت ساله بوده اند ! شاید هم بنا نیست دیگر هفت ساله ای در صنعت باقی بماند . شاید اینها آخرین بقایای منتسب به دولتهای قبلی هستند که فرصت برکناری آنها تابحال پیش نیامده بود. بگذریم امروز چهارشنبه مورخ 19/1/88  با زمزمه ذهنی منطقی بیچاره چگونه برکنار شد حوالی ساعت 17 مسیر خیابان راهنمایی – روبروی دانشکده علوم دانشگاه آزاد مشهد را طی میکردم که ناگهان آتش سوزی خودروئی توجه مرا جلب کرد با خود گفتم ای بابا! منوچهر خان منطقی حقت بود اینجوری برکنار بشی! نگاه آقاجون این شاهکار توست حتما پژوئی دیگر در حال خودسوزی است!  بالاخره  در میان دود و دم ناشی از غرش کپسول های آتش نشانی که توسط آتش نشانهای مردمی برای اتفاء حریق  خودرو در حال آتش در حال پاشیده شدن بودند با دقت به خودرو مشتعل توجه کردم متوجه شدم که خودرو از محصولات آقای منطقی نبوده و ظاهرا خودروئی از محصولات شرکت معظم سایپا یعنی خودرو پراید بود. بلی پراید بود همین پراید از محصولات کارخانه سایپا که بنا است  آن کارخانه با ایران خودرو ادغام بشود ! ناخودآگاه با توجه به آنچه امروزها از احتمال ادغام دو خودروساز بزرگ ایران یعنی سایپا و ایران خودرو زبان به زبان منتشر میگردد  ذهنم معطوف به این جمله گردید که ای یایا " منطقی رفت تا دیگر پژوها آتش نگیرند اما خودسوزی پرایدها شروع شد! " 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید