فرهنگ سازمانی - corporate culture

از آنجا که فرهنگ سازمانی می تواند اثری بسزا و چشمگیر بر رفتار تمام کارکنان بگذارد، لذا توانایی آن شرکت در تغییر جهت گیری استراتژیکش را نیز تحت تاثی خواهد داشت .

فرهگ سازمانی معمولا در مقابل تغییر مقاومت می کند یک عیب قوی و ریشه دارد بودن فرهنگ سازمانی این است که در صورت تضاد با تغییر مورد نظر مانع موفقیت آن شرکت در تغییر ماموریت ، اهداف ، استراتژیها سیاستهای خود می شوند.

فرهنگ نیز همانند ساختار سازمانی و جذب نیرو تابع استراتژی است .

 

فرهنگ سازمان مهم می باشد زیرا احساس فرد از سازمان رانشان میدهد.

         نقطه شروع آن اغلب بنیان گذار سازمان می باشد

 

کدام فرهنگ مناسب سازمان است ؟

 

نمی توان گفت که کدام فرهنگ سازمانی  ، بهترین است . فرهنگ سازمانی بهینه آن فرهنگی است از ماموریت ، اهداف ، استراتژی شرکت حمایت کند.

 

مدیریت فرهنگ سازمان :

مدیر باید فرهنگ جاری سازمانی را درک کرده و سپس در اینکه این فرهنگ باقی بماند یا تغییر نماید تصمیم گیری کند.
مدیران بایستی از خط مشی مناسبی بین اینکه یک فرهنگی که هنوز بطور موثر عمل میکند در مقابل تغییر یک فرهنگی که غیر موثر شده است پیروی می نمایند.

 

سنجش قابلیت تطابق استراتژی با فرهنگ سازمانی  :

هماهنگی بین استراتژی جدید و فرهنگ موجود.

1-    ایا استراتژی مورد نظر با فرهنگ سازمانی شرکت سازگار است ؟

2-    ایا می توان فرهنگ سازمانی  را به راحتی و متناسب با استراتژی جدید تغییر داد یا تعدیل کرد.

3-   ایا مدیریت شرکت حاضراست  و می تواند تغییرات اساسی را انجام دهد و تاخیر در کسب نتایج و افزایش احتمالی هزینه ها را تحمل میکند؟.

4-   آیا مدیریت هنوز به اجرای استراتژی پای بند است ؟

 

ارتباطات و نقش آن در فرهنگ سازمانی

ارتباطاات نقش بسیار مهمی در مدیریت دارد. باید کارگران و کارکنان را به طرق مختلف ، مثل ذکر در نشریات ، سخنرانی ، آموزش و اجرای طرحهای توسعه ، از فلسفه تغییر در استراتژی موجود شرکت مطلع و آگاه ساخت .

بعضی از ویژگیهای شرکتهای موفق در مراحل اجراء و اعمال تغییرات فرهنگی به شرح زیر می باشد.

۱- مدیرعامل و مدیران ارشد آنها  بینش و دیدی استراتژیک نسبت به آینده و توائائیهای بالقوه دارند

 

۲- تلفیق بینش موجود با عناصر کلیدی لازم برای تحقق موفقیت کاملا مشهود است.

/ 0 نظر / 9 بازدید