مدیریت منابع انسانی پروژه و قانون بروکس BROOKS LAW

بکار گرفتن افراد بیشتر برای یک پروژه که دچار ‌تاخیرشده است نه تنها باعث پیشرفت بهتر کار نمی شود بلکه موجب افزایش تاخیر بیشتر در اجرای پروژه میشود .
قانون‌بروکس در مدیریت پروژه ها در مقوله بکار گیری افراد بیشتر از منابع انسانی برنامه ریزی شده بیان می دارد که به‌ علت افزایش تلاش‌های افراد درگیر در پروژه برای هماهنگی با افراد جدید، همچنین به‌دلیل گسترش زیاد تیم که سبب افزایش کار مدیر در مدیریت آنها می‌گردد، زمان مورد انتظار انجام فعالیت با تعداد نفرات جدید نسبت‌به زمان انجام آن با نفرات کمتر اندکی افزایش‌می‌یابد. به‌عبارتی همیشه افزایش نفرات درگیر پروژه (به‌خصوص در پروژه‌های تحقیقاتی و طراحی) نمی‌تواند راه‌حلی برای جبران عقب‌افتادگی‌های پروژه باشد.
مدیر باید در این‌گونه موارد و برحسب موقعیت دست به ابتکار بزند و به‌نوعی توان‌اجرایی و بهره‌وری افراد موجود را بالا ببرد و به‌همین نحو خود را به برنامه‌ی زمانبندی اجرائی پروژه برساند.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید