# مدل_کسب_وکار

تعریف مدل کسب و کار ( Business Model ) و اجزای اصلی آن

مدل    کسبوکار  (( Business Model مشخصمیکندکهیکشرکتچگونهمیتواندپول یا منفعتبهدستبیاوردوبهدینمنظورمشخص میکند، اینشرکتدرزنجیرهارزشدرکجاقراردارد .  به بیان ساده  مدل کسب و کار (Business Model) بینورودیهاوخروجیهای  ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 442 بازدید