مدیریت فرایندهای کسب و کار - Business Process Managemet

مفهوم فرآیند در بسیاری از سیستم‌های اطلاعاتی سازمانی به کار گرفته میشود . هم‌اکنون این مفاهیم در فرایندهای بین‌سازمانی و کار بر روی وب‌سرویس‌ها نقش مهمی را ایفا می‌نمایند. سیستم‌های مدیریت جربان کار (WFM) در قالب‌ نرم‌افزارهای تجاری مختلفی تا کنون تهیه و برای مدل‌سازی فرایند‌های کاری و طراحی آنها در سیستم‌‌های اطلاعاتی کاربردهای بسیاری داشته‌اند. هم‌چنین سیستم‌‌های برنامه‌ریزی منابع ‌سازمان (ERP) نیز از مدل‌های فرایندی استفاده نموده و مبنای اساسی پیاده‌سازی این سیستم‌ها پشتیبانی فرایندهای کسب و کار می‌باشد. لیکن با وجود این کاربردها و همچنین تهیه ابزارهای مدیریت و مدل‌سازی فرایندها، توجه کمی به بهبود و کنترل فرایندهای کسب و کار در سازمان‌ها می‌شود. امروزه فعالیتهای علمی خوبی برای تدوین و طراحی  مدلهای مدیریت فرایندهای کسب و کار با معرفی رویکردهای نوین، روش‌های علمی و راه‌کارهای عملی به انجام می رسد.

   
/ 0 نظر / 8 بازدید