آمیخته تحقیق و توسعه R & D Mix

آمیخته تحقیق و توسعه  شامل سه نوع تحقیق و توسعه به شرح زیر می گردد.

 

۱- تحقیق و توسعه پایه :

بر حوزه های نظری مسایل متمرکز می شود و مشخصا توسط دانشمندان در آزمایشگا ههای بسیار مجهز مورد استفاده می باشد. شاخصهای  توانایی یک شرکت در انجام چنین تحقیقی ، حقوق مالکیت معنوی مانند مقالات می باشد که بدست خواهد آورد.

۲- تحقیق و توسعه محصول :

 بر بازاریابی تمرکز داشته و به بهبود وضعیت بسته بندی محصول یا خود محصول توجه می نماید. شاخصهای توانمندی یک شرکت در این نوع تحقیق و توسعه  تعدا محصولات موفق و جدید - میزان و حجم فروش  و سودهای کسب کرده در عرض پنج سال گذشته می باشد.

۳-  تحقیق و توسعه فرآیند یا مهندسی :

به مهندسی تحقیق و توسعه توجه داشته و بر بهبود فرآیند کنترل ، مشخصات فنی طرح ، و تجهیزات تولید متمرکز است.

شاخص ارزیابی رتبه یک شرکت مدعی فعالیت در این نوع تحقیق و توسعه  براساس سنجش میزان کاهش مستمرو پیوسته در هزینه های تولید واحد و نقایض محصول می باشد.

 

/ 0 نظر / 27 بازدید