برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی و در شرکتها و سازمانها

برنامه های سازمانها وشرکتها معمولا به سه زیر تقسیم می شوند.

۱- سالیانه (به برنامه سالیانه - اهداف و خط و مشی و بودجه و بازخورهای سالیانه - وضعیت جاری شرکت می پردازد )

۲- میان مدت ( به عواملی که در طول چند سال آینده در وضعیت سازمان تاثیر گذار هستند می پردازد.)

۳- برنامه استراتژیک ( سازمان در محیطی متغیر با انعطاف لازم در پی استفاده از فرصتها می باشد. )

مراحل برنامه ریزی استراتژیک در سطح بنگاه کسب و کار

۱- تعیین رسالت : 

وظیفه ایکه سازمان قصد دارد در بیرون از سازمان انجام دهد.

۲- تعیین اهداف و مقاصد (شرح رسالت )شرکت:

نشر اهداف و مقاصد شرکت بین در سطح کلیه سطوح مدیریت

۳- تعیین ترکیب فعالیتهای شرکت و شناسایی واحد های خودگردان شرکت

برنامه ریزی برای ترکیب فعالیتها در شرکت به معنی مجموعه ای از فعالیتها و محصولاتی که مبین موجودیت شرکت هستند. و تلاش برای کشف بهترین فرمول  ترکیب فعالیتها  ترکیبی که نقاط قوت شرکت را با فرصتهای محیطی سازگار می نماید.

تجزیه و تحلیل ترکیب فعالیتها دو اقدام زیر را انجام می دهد.

 الف - شناسایی واحد فعالیت استراتژیک SBU

 

ب   - شناسایی جذابیت و توانمندی واحدهای SBU

واحد تجاری استراتژیک : Strategic business units  

در واقع شکل ارتقا و بهبود یافته ساختار بخشی است .

  ۴- برنامه ریزی خط و مشی های بازاریابی و  عملیاتی - آنالیز و ارزیابی وضعیت سرمایه ای و شناسایی فعالیتهای آتی قابل ورود برای شرکت

بعضی از عوامل مفروض برای جذابیت بازارها عبارتند از :

۱- اندازه بازار

۲- نرخ رشد سالانه بازار

۳- حاشیه سود

۴- رقابت

۵- الزامات فناورانه

۶-  نیازهای انرژی

۷- آثار و تبعات محیطی

۸- آثار تخریب کننده

۹ - تورم

تدوین  استراتژیهای شرکتها برای رشد و توسعه در دو دسته یا موقعیت داخلی و خارجی انجام می شوند.

در داخل شرکت رشد شامل افزایش میزان فروش با توسل به فعالیتهای جاری و فعلی شرکت انجام می شود. و در  موقعیت رشد خارجی  نیز از طریق توسل به  موقعیت رشد خارجی همگون  به انجام می رسد.

 

/ 0 نظر / 28 بازدید