تعریف مدل کسب و کار ( Business Model ) و اجزای اصلی آن

مدل    کسبوکار  (( Business Model

مشخصمیکندکهیکشرکتچگونهمیتواندپول یا منفعتبهدستبیاوردوبهدینمنظورمشخص میکند، اینشرکتدرزنجیرهارزشدرکجاقراردارد .  به بیان ساده  مدل کسب و کار (Business Model) بینورودیهاوخروجیهای  یکسازمان ارتباطبرقرارمیکند . مرکزیتقرارگرفتن   مدل کسب وکار شرکت یا سازمان نشان از اهمیت آن دارد.

بنابراین اگرما  میخواهیم بدانیم که چگونه میتوان ورودیهای یک سازمان را به خروجیهای مناسب تبدیل نمود و یا چگونه میتوان خروجیهای یک سازمان را در جهت کنترل و نقش آفرینی ورودیهای سازمان به کار گرفت ، باید یک مدل کسب و کار را به درستی طراحی و درک و  اجراء نمود

شش جزء اصلی یک مدل کسب و کار عبارتند از :

 جایگاهارزشی: بعدازتوصیفمشکلمشتری،محصولیاخدماتیکهمیتواندپاسخگویاینمشکلباشد،جایگاهارزشینامیدهمیشود. ارزشاینمحصولویاخدماتازدیدگاهمشتری،درتعییناینجایگاهارزشیملاکقرار میگیرد.

بخشبازار: گروهمشتریانکهموردهدفقرارگرفتهاند. بایدتوجهداشتکهبخشهایمختلفبازارنیازهای متفاوتیدارند. گاهینوآوریدریک مدل کسب و کار موجب شکوفایی در بخش بازار میشود.

ساختارزنجیرهارزش:جایگاهفعالیتهایشرکتدرزنجیرهارزشونحوهبهدستآوردنبخشیازارزشتولید

شدهدرزنجیرهتوسطشرکت،

/ 2 نظر / 78 بازدید
مهدی

سلام آقای دکتر نجفی از وبلاگ پر محتواتون بازدید کردم و بسیار استفاده کردم میخاستم ازتون خواهش کنم اگر جزوه ایی در ارتباط با رفتارشناسی بازاریابی و تبلیغات مجازی دارید یا منبعی می شناسید به بنده معرفی کنید . با تشکر

مهدی

سلام آقای دکتر با پوزش ایمیل قبلی اشتباه است ایمیل بنده mfathizadeh@ymail.com می باشد ممنون میشم اگر لطف کنید منبع یا جزوه ایی در مورد تبلیغات مجازی و رفتارشناسی بازاریابی به بنده معرفی بفرمائید . با تشکر